Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 131259
Bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a Associacions i Altres Entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de control i esterilització de colònies de felins en el terme municipal de Calvià

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2022 va aprovar la convocatòria per concedir subvencions per a Associacions i Altres Entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de control i esterilització de colònies felines situades al terme municipal de Calvià, i es procedeix a publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'Acord adoptat, les bases reguladores i la convocatòria de subvencions, per la seva difusió i el seu coneixement públic.

ACORD

Primera. APROVAR una convocatòria d'ajudes econòmiques per associacions i entitats sense ànim de lucre, constituïdes com a tals que tenguin entre els seus objectius les funcions de protecció i conservació dels animals en general, per al desenvolupament d'actuacions de control i atenció de colònies de moixos al carrer que desenvolupin programes de control i esterilització de colònies de felins al terme municipal de Calvià, per l'any 2022

Segona. Autoritzar la despesa de 22.000,00€ per les ajudes objecte d'aquesta convocatòria a càrrec de la partida pressupuestària 302173004800000.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE DESENVOLUPEN PROGRAMES DE CONTROL I ESTERILITZACIÓ DE COLÒNIES DE FELINS AL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ

1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA

La present convocatòria de subvencions té per objecte la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes econòmiques a les Associacions i Entitats sense ànim de lucre, constituïdes com a tals que tenguin entre els seus objectius les funcions de protecció i conservació dels animals en general, per al desenvolupament d'actuacions de control i atenció de colònies de moixos al carrer, consistent bàsicament en la captura, esterilització i retorn de moixos assilvestrats al terme municipal de Calvià.

2. BENEFICIARIS DE LA CONVOCATÒRIA

Podran concórrer a aquesta convocatòria de subvencions totes les associacions i les entitats sense ànim de lucre que complint els requisits i finalitat d'aquesta convocatòria fomentin el control i l'atenció de colònies de moixos assilvestrats, i tenguin com a àmbit d'actuació el terme municipal de Calvià.

3. REQUISITS DELS BENEFICIARIS

Per ser beneficiàries dels ajuts, les associacions o entitats sense ànim de lucre han de complir els següents REQUISITS:

 1. Estar legalment constituïdes com tals que tinguin com a finalitat concreta la protecció i defensa dels animals i inscrites com entitat col·laboradora de la Conselleria d'Agricultura d'acord amb el que preveu el punt 2 de l'article 41 de la Llei 1/1992. En el cas de les persones físiques, cuidadores de colònies, estar registrades com a tals a l'Ajuntament de Calvià.

 2. No estar incurses les persones jurídiques o les entitats o les persones que ostenten la representació legal d'aquestes, en algun dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions per incapacitat o incompatibilitat, establertes en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 3. Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració Tributària, i no ser deutor de l'ajuntament de Calvià, els seus organismes autònoms i Entitats de dret públic dependents d'aquesta.

 4. Amb la presentació de la sol·licitud de Subvenció, l'interessat podrà de forma expressa autoritzar a l'Ajuntament a consultar la informació corresponent de l'Agència Tributària Estatal i autonòmica i de la Seguretat Social. En cas de no autoritzar expressament aquesta consulta, el mateix interessat haurà d'aportar els certificats acreditatius oportuns.

 

4. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Són objecte de subvenció les actuacions que estiguin executades o s'hagin d'executar entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022, per les entitats relacionades al punt segon d'aquesta convocatòria, consistents en la realització d'activitats de control de la població de colònies de moixos assilvestrats i de promoció d'aquest control.

Són despeses subvencionables a la present convocatòria les despeses d'esterilització i control sanitari dels moixos assilvestrats. Aquestes despeses inclouen les despeses de gestió per a la captura dels felins, analítiques, tractaments epidemiològics, vírics, bacterians, fúngics i parasitaris, així com la vacunació, esterilització i sacrifici. No seran subvencionables les despeses per altres tractaments que no siguin necessaris per a la protecció, control i vigilància no relatius a zoonosis, ni aquells que essent preceptiu no estiguin realitzats per professionals veterinaris.

5. CRÈDIT PRESSUPOSTARI

Durant l'exercici pressupostari 2022 es destina la quantitat d'22.000,00 euros a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 302173004800000

6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació que les acompanyi, s'han de presentar al Registre General de la Corporació o en les dependències i pels mitjans a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant el model oficial aprovat en aquesta convocatòria (Annex I). Amb les sol·licituds s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

 1. Memòria descriptiva de les actuacions que justifiqui la seva capacitat de gestió per dur a terme els programes o activitats presentades, on consti de manera concisa les despeses del projecte a realitzar, així com tots aquells aspectes definits com a criteris de valoració l'apartat 6 d'aquesta convocatòria.

 2. Declaració responsable de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de subvencions i de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Estat, amb l'Ajuntament de Calvià i amb la Seguretat Social (Annex I).

7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds seran valorades d'acord amb els següents criteris:

A) Característiques del projecte o programa:

1. Viabilitat i idoneïtat del projecte presentat, tenint en compte el grau de coneixement del medi, diagnòstic i/o afecció pel que fa a nombre d'animals beneficiaris de les actuacions, qualitat i condicions en què es desenvolupen, tot això en concordança amb l'activitat subvencionada. Fins a 20 punts.

2. Relació detallada de la localització territorial (determinant àrees i enclavaments on es realitza l'activitat objecte de la subvenció). Fins a 20 punts.

Actuació en dues zones: 5 punts

Actuació en tres zones: 10 punts

Actuació en quatre zones: 15 punts

Actuació en més de quatre zones: 20 punts

3. Presentació d'informe sobre Colònies felines al T.M. De Calvià, indicant aproximadament el nombre de membres, nombre d'esterilitzacions realitzades i pendents de realitzar. Fins a 20 punts

B) Característiques de l'associació:

1. Experiència (antiguitat) i especialització en l'atenció als animals a què dirigeix ​​les seves activitats. Fins a 10 punts

Fins a dos anys d'experiència: 3 punts

Fins a 5 anys: 6 punts

Més de 5 anys: 10 punts

2. Nombre de socis de l'associació o entitat fins a 10 punts:

Fins a 20 socis 3 punts

De 20 a 50 socis: 6 punts

Més de 50 socis: 10 punts

3. Disposar de voluntariat per al desenvolupament de les activitats i formació d'aquests, fins a 10 punts

Fins a 5 voluntaris: 3 punts

Fins a 15 voluntaris: 6 punts

Més de 15 voluntaris: 10 punts

4. Relació detallada de les activitats dutes a terme per l'associació, relacionades amb la protecció animal (mercats solidaris, rifes, fires, etc.) o de col·laboració amb l'Ajuntament o altres organismes en campanyes de conscienciació sobre l'abandonament o l'esterilització de les animals, sobre l'atenció de colònies de moixos assilvestrats o animals abandonats, als darrers tres anys. Fins a 10 punts.

8. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Es constitueix una comissió de valoració que ha de deliberar i proposar la resolució d'aquesta convocatòria pública d'acord amb la puntuació obtinguda, d'acord amb els criteris de la base sisena, la qual ha d'estar integrada pels membres següents:

 • President: El Tinent de batle delegat de joventut, participació ciutadana, Medi ambient, Transició ecològica i Memòria democràtica.

 • Secretari: El secretari de l'Ajuntament o persona en qui delegui.

 • 2 Vocals: Director general de desenvolupament sostenible i cap de servei de medi Ambient i Transició Ecològica

La comissió ha d'elaborar un informe o proposta de resolució en el qual han de constar les valoracions efectuades, d'acord amb aquestes bases.

La comissió de valoració elevarà a la Junta de Govern Local la proposta d'atorgament de les subvencions per ser aprovades definitivament, amb el dictamen previ de la comissió informativa corresponent.

9. CÀLCUL DE L'IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

D'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'import global de la subvenció es prorratejarà entre els que resultin beneficiaris, d'acord amb l'aplicació de la següent fórmula:

Puntuació obtinguda X Quantitat global de subvenció

Puntuacions totals

on:

La Puntuació obtinguda és la suma total de les puntuacions aconseguides en cada criteri de valoració.

La Quantitat global és l'import total a repartir entre totes les sol·licituds.

La Puntuació total és la suma de les puntuacions de tots els sol·licitants.

10. RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS

La Junta de Govern Local, a la vista de la proposta de la comissió de valoració, ha de concedir o denegar aquestes subvencions mitjançant resolució expressa. La resolució de concessió, posa fi a la via administrativa, excepte en els supòsits que estableix la Llei.

11. PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS

El pagament de les subvencions que corresponguin s'efectuarà prorratejada trimestralment, mitjançant transferència bancària, a favor de les Associacions o entitats beneficiàries, un cop justificat el compliment de les condicions imposades i l'aplicació dels fons rebuts.

 

12. JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS.

Els beneficiaris de la subvenció estan obligats a justificar documentalment el compliment de les condicions imposades i l'aplicació dels fons rebuts.

La justificació de les despeses d'acord amb la finalitat per a la qual l'ajuda fou concedida, s'ha de fer aportant el compte justificatiu que, en tot cas ha d'incloure:

 • Declaració de l'import a justificar segons model annex II.

 • Memòria d'actuació justificativa, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, segons model de l'annex III. Aquesta memòria ha d'incloure el nombre d'intervencions realitzades, nombre d'animals atesos, procedència dels animals i quantificació de grau de compliment dels objectius proposats.

 • Relació de les factures i altres documents de valor probatori equivalent de totes les despeses que es pretengui justificar, amb identificació del creditor, import, data d'emissió i data de pagament (segons models de l'annex II)

13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Són obligacions de les entitats i persones beneficiàries de la subvenció:

 • Disposar dels permisos i autoritzacions que, si escau, siguin exigibles per la legislació vigent per a la realització de l'objecte de la subvenció.

 • Realitzar les activitats que van fonamentar l'atorgament de l'ajuda de conformitat amb el descrit en la memòria presentada amb la sol·licitud.

 • Destinar l'import íntegre de la subvenció a la realització de les activitats objecte de la subvenció.

 • Aportar els documents requerits per a la seva justificació.

 • Comunicar al Servei de Medi ambient i Transició Ecològica qualsevol variació de les condicions que van motivar la concessió de la subvenció.

 • Sotmetre a les actuacions de comprovació i inspecció que el Servei de Medi Ambient i Transició Ecològica consideri pertinents.

 • Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, en tant puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

14. PUBLICACIÓ I RECURSOS

Aquestes Bases seran publicades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Calvià, al web municipal, així com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, en els termes que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, en els termes que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

15. NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

 

Annex I

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE DESENVOLUPEN PROGRAMES CONTROL I ESTERILITZACIÓ DE COLÒNIES DE FELINS AL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ

DADES DE L'ASSOCIACIÓ O ENTITAT SOL·LICITANT

Nom o raó social:

NIF / CIF:

Domicili:

CP:

Localitat:

Telèfon / Fax / Adreça electrònica:

Nom i llinatges representant entitat:

DNI representant:

EXPÒS,

Que vull acollir-me a la convocatòria de subvencions d'ajudes econòmiques a les Associacions i Entitats sense ànim de lucre, per al desenvolupament d'actuacions de control i atenció de colònies de moixos al terme municipal de Calvià.

ADJUNT,

La documentació establerta en l'apartat 5 de la convocatòria:

( ) Memòria descriptiva de les actuacions.

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT,

 1. La veracitat de totes les dades aportades en la sol·licitud,

 2. Que complesc els requisits establits en la normativa vigent i en la convocatòria per a ser beneficiari d'aquesta subvenció i no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de subvencions.

 3. Que em trob al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb l'Ajuntament de Calvià i amb la Seguretat Social i no estic incurs en la resta de prohibicions regulades en la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i resta de normativa aplicable.

Per la qual cosa, declar que són certes les dades anteriors i

AUTORITZ,

(  ) A fer les consultes als fitxers públics amb la finalitat d'acreditar les dades o els documents establerts a l'apartat 3 de la convocatòria perquè puguin ser obtinguts en nom meu per l'òrgan competent o autoritzat

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, posem en el seu coneixement que:

1.-El responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Calvià, titular del C.I.F. P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, Batle núm. 1.

2.- Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de l'Ajuntament són: dpd@calvia.com

3.- La finalitat amb la qual es tracten les seves dades és la gestió dels procediments administratius de concessió de subvencions.

  

 

Annex II

DECLARACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

DADES DE L'ASSOCIACIÓ O ENTITAT SOL·LICITANT

Nom o raó social:

NIF / CIF:

Domicili:

CP:

Localitat:

Telèfon / Fax / Adreça electrònica:

Nom i llinatges representant entitat:

DNI representant:

DECLARA:

que s'ha realitzat actuacions de control i esterilització de colònies de felins al terme municipal de Calvià, subvencionat amb ___________________€ de la convocatòria de d'ajudes econòmiques a les Associacions i Entitats sense ànim de lucre, per al desenvolupament d'actuacions de control i atenció de colònies de moixos al terme municipal de Calvià, i presenta els següents documents adjunts:

a) Memòria justificativa de les actuacions.

b) Llistat de justificant segons annexe III

c) Factures i altres documents originals que acreditin el destí dels fons subvencionables.

Calvià, a __ de_________________ de 2022

 

Annex III

MODEL MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

 1. OBJECTE DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES

 2. LOCALITZACIÓ DEL PROGRAMA: NUCLIS, POBLACIONS.

 3. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA

  Resum detallat de les activitats realitzades que tenguin relació directa amb l'adjudicació de la subvenció. Ha d'incloure el nombre d'intervencions realitzades, nombre d'animals atesos, i procedència dels animals segons model taula 1.

 4. RECURSOS

  S'han d'esmentar i relacionar els recursos següents: recursos humans: responsables, tècnics i equips professionals, i les seves respectives àrees de ocupació i intervenció, voluntaris … i materials utilitzats

 5. EXECUCIÓ TEMPORAL DE LES ACTUACIONS

  Assenyalar la durada de les actuacions, dates d'inici i finalització de cadascuna de les accions executades

 6. RESULTATS OBTINGUTS

  Descriure els resultats obtinguts i el grau d'execució de les activitats programades.

 7. DESPESES JUSTIFICADES

  Desglosse de les despeses generals a justificar i relació de factures, segons model taula 2 i 3

Taula 1. Llistat i procedència d'animals esterilitzats

Nucli / colònia

Direcció procedència

Sexe

Data intervenció

Lloc intervenció

Veterinària facultativa

Observacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​Taula 2. Despeses a justificar

Concepte

Import

1.Veterinari:

2. Alimentació:

3. Farmàcia:

4. Manteniment instal·lacions, materials, etc

5. Altres (desglossar)

 

TOTAL

 

Taula 3. Relació de factures

Núm Factura

Data

Emissor

Concepte

Data i forma pagament

Import total (€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

Calvià, en el dia de la signatura electrònica (10 de març de 2022)

La tinenta de batle, delegada de Joventut, Participació Ciutadana, Medi ambient, Transició ecològica i Memòria democràtica

(por delegación de Batlia de 15 de junio de 2021)

Margarita Plomer Fornés