Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 133016
Resolució d'Alcaldia núm. 2022/PRE/0000192 de 10/03/2022 per la qual s’aprova el padró fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana corresponent a l’exercici 2022 i notificació col·lectiva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució d'Alcaldia núm. 2022/PRE/0000192 de 10/03/2022, s'ha aprovat el padró de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana corresponent a l'exercici 2022, a efectes tant de la seva notificació col·lectiva, en els termes que es dedueixen de l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, com de la submissió d'aquests a tràmit d'informació pública, per mitjà del present anunci, s'exposen al públic en el BOIB, en el tauler municipal d'edictes i en el tauler d'edictes de la seu electrònica http://www.ajferreries.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01&HISTORIC=1, per un termini de quinze dies hàbils, a fi que els qui s'estimin interessats puguin formular quantes observacions, al·legacions o reclamacions, per convenients, tinguin.

Contra l'acte d'aprovació dels citats padrons i/o les liquidacions contingudes en aquests podrà interposar-se recurs previ de reposició davant l'Alcaldia Presidència en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a de finalització del terme d'exposició pública, d'acord amb quant estableix l'article 14 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

De conformitat amb allò establert en l'article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es posa en coneixement dels contribuents que es procedirà al cobrament en període voluntari de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana corresponent a l'exercici 2022 a:

Localitat: Ferreries

Oficina de Recaptació Municipal

Horari: de 9.00 h a 14.00h

 

Concepte

Termini de cobrament en període voluntari

Data de càrrec en compte

1a fracció IBI URBANA 2022 i pagament únic

Del 01/05/2022 al 30/06/2022

22/05/2022

2a fracció IBI URBANA 2022

Del 01/07/2022 al 31/08/2022

22/07/2022

3ª fracció IBI URBANA 2022

Del 01/09/2022 al 31/10/2022

23/09/2022

Els contribuents que hagin rebut l'avís de pagament podran pagar-ho presentant l'avís en les oficines de les següents entitats: Caixabanc, Bankia, Banca March, BBVA, Banc Santander i Caixa Colonya, en la seu electrònica de l'Ajuntament de Ferreries

https://www.carpetaciutadana.org/ferreries/recaptacio/rebuts.aspx?ENTITAT=009&SITUACIO=P o en l'oficina de recaptació municipal.

Els contribuents que no hagin rebut l'avís de pagament podran pagar-ho en la seu electrònica de l'Ajuntament de Ferreries o en l'oficina de recaptació en l'horari i termini establert.

Transcorregut el termini d'ingrés voluntari sense que s'hagi satisfet el deute s'iniciarà el període executiu, d'acord amb el tenor dels articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la qual cosa determinarà l'exigència dels interessos de demora, així com els recàrrecs que corresponguin i, si escau, de les costes del procediment de constrenyiment.

 

Ferreries, en el dia de la signatura electrònica (11 de març de 2022)

La batlessa Joana Febrer Rotger