Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

    Número d'edicte 13018 - Pàgines 52282-52291

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca i entitats dependents per a l’exercici 2022

    Número d'edicte 12975 - Pàgines 52292-52309

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit 13-2021, suplement de crèdit

    Número d'edicte 13022 - Pàgina 52310

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 15-2021, crèdit extraordinari

    Número d'edicte 13024 - Pàgina 52311

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 27/2021, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 18 de novembre de 2021 i publicada al BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2021, per un termini de 15 dies hàbils

    Número d'edicte 13046 - Pàgines 52312-52313

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 03/2021 del Consorci Ciutat Romana de Pollentia, inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 18 de novembre de 2021 i publicada al BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2021

    Número d'edicte 13047 - Pàgina 52314

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 13028 - Pàgines 52315-52318

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació de la suspensió de l'aplicació de la quota tributària de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'ocupacio de terrenys amb parades, casetes per la venda, etc

    Número d'edicte 12870 - Pàgina 52319

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ordenança fiscal reguladora de Les Taxes per al Servei de Subministrament d’Aigua Potable

    Número d'edicte 12871 - Pàgines 52320-52323

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per a la prestació del servei d’aparcament en l’edifici del mercat

    Número d'edicte 12872 - Pàgines 52324-52326

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 12873 - Pàgines 52327-52338

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats de Les Escoles d'Educació Infantil Municipals

    Número d'edicte 12874 - Pàgines 52339-52342

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca

    Número d'edicte 12875 - Pàgines 52343-52351

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas i aigua en alta

    Número d'edicte 12876 - Pàgines 52352-52355

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ordenança fiscal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del Servei de Recollida, Transport, Tractament i Eliminació de Residus

    Número d'edicte 12877 - Pàgines 52356-52367

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expd. 27-2021 de suplement de crèdit

    Número d'edicte 13040 - Pàgina 52368

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació definitiva de les modificacions de crèdits núm. 18/2021 i 19/2021

    Número d'edicte 12842 - Pàgina 52369

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació definitiva expedient modificació crèdits romanent tresoreria

    Número d'edicte 12982 - Pàgines 52370-52371

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació Ordenances Fiscals per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 13033 - Pàgina 52372

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles de l'Ajuntament de Sóller

    Número d'edicte 12965 - Pàgines 52373-52375

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans de l'Ajuntament de Sóller

    Número d'edicte 12974 - Pàgines 52376-52379

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament fraccionat de tributs de l'Ajuntament de Sóller

    Número d'edicte 12977 - Pàgines 52380-52381