Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 628034
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

La tramitació de l'expedient s'inicià mitjançant acord pel Ple de la corporació en sessió d'1 d'octubre de 2021, en què s'aprovà amb caràcter inicial l'aprovació l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles, i es publicà al BOIB núm. 140, de 12 d'octubre de 2021, al tauler d'anuncis de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i al tauler virtual d'anuncis de la pàgina web del Consell www.conselldeformentera.cat .

El Sr. Agustí Yern Ribas, a través de l'escrit amb número de Registre d'Entrada 28762 de 25 d'octubre de 2021, va presentar una sèrie d'al·legacions sobre l'aplicació de la bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles en aquelles construccions en què s'haguessin instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol. Tot això referit a l'acord del Ple celebrat l'1 d'octubre de 2021, en què s'aprovà provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.

A propòsit d'aquestes al·legacions s'ha emès informe en què s'ha conclòs:

De les al·legacions formulades al RGE 2021/28194, es consideren acceptables les següents:

  • Al·legació a).- Es considera oportú i necessari indicar que seran bonificables els béns immobles en què s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol.
  • Al·legació b).- Es considera oportú donar opció de bonificació a instal·lacions més petites de 4kW.
  • Al·legació c).- Es considera indicat afavorir el retorn dels excedents de les instal·lacions a la xarxa. Per acreditar aquesta condició és adequat sol·licitar el document de posada en servei que emet la Direcció General d'Energia en què s'acrediti que s'ha legalitzat la instal·lació en la forma de compensació d'excedents.
  • Al·legació d).- Es considera convenient donar la màxima subvenció a les instal·lacions de tipus aïllat.
  • Al·legació e).- No es pot considerar aquesta al·legació ja que el màxim permès de bonificació a Reial decret legislatiu 2/2004 és el 50%.

En conseqüència, cal estar al següent:

S'ha considerat, a propòsit de les al·legacions formulades pel Sr. Agustí Yern Ribas, algunes d'elles acceptades. En conseqüència, la redacció del punt 5.3 de l'Ordenança fiscal s'ha redactat de la següent manera:

“S'estableix una bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles en què s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol. Aquesta bonificació es concedeix d'acord amb l'establert al número 5 de l'article 74 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

La bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, que l'haurà de sol·licitar durant el primer trimestre de l'any a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

La potència instal·lada s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat d'instal·lador. Així mateix, s'haurà d'aportar el document de posada en servei que emet la Direcció General d'Energia en què s'acrediti que s'ha legalitzat la instal·lació. Aquesta bonificació és compatible amb les altres bonificacions obligatòries i potestatives que s'estableixen a la present Ordenança, però la suma de totes les bonificacions mai podrà superar el 75% de la quota íntegra de l'Impost.

La bonificació es concedeix per trams, d'acord amb la potència dels sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol instal·lats a l'immoble:

1. La bonificació serà del 50% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles, amb un màxim de 600€ anuals i durant 4 anys, per als immobles que tinguin instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que produeixin més de 3Kw.

2. La bonificació serà del 25% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles, amb un màxim de 300€ anuals i durant 4 anys, per als immobles que tinguin instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que produeixin d'entre 1Kw i 3Kw.”. 

S'han acceptat també les propostes de millora presentades per l'Institut Balear de la Dona pel que fa a impacte de gènere en el llenguatge del reglament, les quals no alteren el fons del document, i incorporar-les d'ofici a la redacció de l'Ordenança fiscal reguladora de referència.

En conseqüència, havent transcorregut trenta (30) dies hàbils d'exposició al públic de l'expedient relatiu a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles, l'exposició de la qual va ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 140 de data 12 d'octubre de 2021, i una vegada resoltes les al·legacions presentades al Ple del Consell de Formentera de data 22 de desembre de 2021, en compliment del que preveu l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic que ha quedat definitivament aprovada la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles, el text de la qual va annexat.

L'acord adoptat pel Ple és el següent:

PRIMER.- Aprovar definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (l'aprovació provisional de la qual es va fer per acord de Ple de data 1 d'octubre de 2021), i procedir a la publicació íntegra al BOIB i a la pàgina web del Consell Insular de Formentera, als efectes de l'entrada en vigor, tot de conformitat amb el Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

El text amb les modificacions ja introduïdes figura annexat i es publica tot ell íntegrament, per a major facilitat de comprensió de l'Ordenança fiscal.

SEGON.- Acceptar les propostes de millora presentades per l'Institut Balear de la Dona pel que fa a impacte de gènere en el llenguatge del reglament, les quals no alteren el fons del document, i incorporar-les d'ofici a la redacció de l'Ordenança fiscal reguladora de referència.

TERCER.- Considerar, a propòsit de les al·legacions formulades pel Sr. Agustí Yern Ribas, segons escrit amb Registre d'Entrada 28762 de 25 d'octubre de 2021, algunes d'elles són acceptades. I la resta no. En conseqüència, la redacció del punt 5.3 de l'Ordenança fiscal és la següent: 

"S'estableix una bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles en què s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol. Aquesta bonificació es concedeix d'acord amb l'establert al número 5 de l'article 74 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. La bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, que l'haurà de sol·licitar durant el primer trimestre de l'any a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

La potència instal·lada s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat d'instal·lador. Així mateix, s'haurà d'aportar el document de posada en servei que emet la Direcció General d'Energia en què s'acrediti que s'ha legalitzat la instal·lació. Aquesta bonificació és compatible amb les altres bonificacions obligatòries i potestatives que s'estableixen a la present Ordenança, però la suma de totes les bonificacions mai podrà superar el 75% de la quota íntegra de l'Impost. La bonificació es concedeix per trams, d'acord amb la potència dels sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol instal·lats a l'immoble:

1. La bonificació serà del 50% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles, amb un màxim de 600€ anuals i durant 4 anys, per als immobles que tinguin instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que produeixin més de 3Kw.  

2. La bonificació serà del 25% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles, amb un màxim de 300€ anuals i durant 4 anys, per als immobles que tinguin instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que produeixin d'entre 1Kw i 3Kw.”.

ANNEX. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1

Fet imposable 

1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:

a. D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics que es trobin afectes.

b. D'un dret real de superfície.

c. D'un dret real d'usdefruit.

d. Del dret de propietat.  

2. La realització del fet imposable que correspongui, d'entre els definits a l'apartat anterior per l'ordre que estableix, determinarà la no-subjecció de l'immoble a les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu.  

3. Tendran la consideració de béns immobles urbans o rústics els situats en sòl de naturalesa urbana o rústica respectivament.  

4. S'entén per sòl de naturalesa urbana:

a. El classificat pel planejament urbanístic com urbà.

b. El que tengui la consideració d'urbanitzable i estigui inclòs en sectors així com la resta del sòl classificat com a urbanitzable a partir del moment d'aprovació de l'instrument urbanístic que el desenvolupi.

c. El sòl ja transformat per comptar, com a mínim, amb xarxa viària, abastament d'aigua, sanejament d'aigües i subministrament d'energia elèctrica o per estar comprès en àrees consolidades per l'edificació en la forma i amb les característiques que estableixi la legislació urbanística. Es considerarà també de naturalesa urbana el sòl en el qual puguin exercir-se facultats urbanístiques equivalents als anteriors segons la legislació autonòmica.

5. S'entén per sòl de naturalesa rústica aquell que no sigui de naturalesa urbana d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, ni estigui integrat en un bé immoble de característiques especials.  

6. Es consideren béns immobles de característiques especials els inclosos en els següents grups:

a. Els destinats a la producció d'energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i les centrals nuclears.

b. Les preses, salts d'aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les destinades exclusivament al rec.

c. Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.

d. Els aeroports i ports comercials.  

7. Els béns immobles de característiques especials que l'1 de gener de 2003 constaven en el padró cadastral segons la seva anterior naturalesa mantendran fins al 31 de desembre de 2005 el valor, sense perjudici de la seva actualització quan s'escaigui, així com el règim de valoració. La incorporació dels restants immobles que, conforme preveu el Text refós de la llei del cadastre immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, tenguin la condició de béns immobles de característiques especials es practicarà abans del 31 de desembre de 2005.  

8. En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general iniciats per la Direcció General del Cadastre des de l‘1 de gener de 2003, serà d'aplicació la classificació de béns definida en els apartats 3, 4, 5 i 6 anteriors, amb l'excepció de les construccions situades en sòl rústic, que conservaran la seva naturalesa, d'acord amb el que estableix l'apartat 9 .a). Tot això en concordança amb el que respecte a la classificació de béns immobles estableix la normativa del Cadastre Immobiliari.  

9. La classificació de béns immobles rústics i urbans descrita en els apartats anteriors, tendrà efectivitat des de l'1 de gener de 2006. Fins aquesta data, els béns immobles que figurin o que es donin d'alta en el Cadastre Immobiliari tindran la naturalesa que els correspondria conforme la normativa anterior, les particularitats de la qual es detallen a continuació:

a. Són de naturalesa urbana:

- El sòl que es refereix l'apartat 4 i també els terrenys que es fraccionin en contra d'allò que disposa la legislació agrària, sempre que l'esmentat fraccionament desvirtuï el seu ús agrari.

- Les construccions situades en sòl de naturalesa urbana, o en els terrenys de naturalesa rústica que no siguin indispensables per al desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.

b. Són de naturalesa rústica:

- Els terrenys que no tinguin la consideració d'urbans d'acord amb el que disposa la lletra a) d'aquest apartat.

- Les construccions de naturalesa rústica, entenent com a tal els edificis i instal·lacions de caràcter agrari, que situats en els terrenys de naturalesa rústica siguin indispensables per al desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.  

10. No estan subjectes a l'impost:

a. Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.

b. Els següents béns immobles propietat d'aquest Consell:

-  Els de domini públic afectes a ús públic.

-  Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament pel Consell i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.

Article 2 Subjectes passius 

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, que siguin titulars d'un dret constitutiu del fet imposable de l'impost, en els termes previstos en l'apartat 1 de l'article 1 d'aquesta Ordenança.  

En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de característiques especials, serà substitut del contribuent el qui hagi de satisfer el major cànon.  

2. Les persones contribuents o les substitutes dels contribuents podran repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.  

3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L'esmentada designació haurà de comunicar-se al Consell abans de la primera acreditació de l'impost posterior a l'alta en el registre de contribuents.

Article 3 Persones successores i responsables 

1. A la mort de les obligades per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l'adquisició de l'herència. Podran transmetre's els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats. No es transmetran les sancions.  

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran a les persones sòcies, copartícips o cotitulars, que quedaran obligades solidàriament fins als límits següents:

a)Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.

b)Quan legalment s'hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui. Podran transmetre's els deutes acreditats en la data d'extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d'extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l'operació.  

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució d'aquestes, es transmetran a les persones destinatàries dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.  

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s'exigiran als successors d'aquelles.  

6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d'una infracció tributària. La seva responsabilitat s'estén a la sanció.

b) Les persones partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, en proporció a les seves respectives participacions.

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d'explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l'anterior titular i derivades del seu exercici. S'exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.

7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins als límits següents:

a) Quan s'ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sanciones.

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.

8. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

9. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable de l'impost, els béns immobles objecte d'aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l'article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).

Les quotes exigibles a l'adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. S'entendrà que no han prescrit per al nova titular, com successor de l'anterior subjecte passiu, els deutes de l'IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.

10. A l'efecte del previst a l'apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l'Impost sobre Béns Immobles associats a l'immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de declaracions.

El Consell facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als o a les seves titulars i a aquelles col·laboradores socials que haguessin subscrit un conveni amb el Consell i actuïn amb el consentiment del deutor o de la deutora, sempre que el consultant disposi de certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.

11. El procediment per exigir a l'adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a què es refereix el punt 9, necessita un acte administratiu de declaració de l'afecció i requeriment de pagament a l'actual propietari. 

12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d'una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant l'Administració tributària al compliment de totes les prestacions, a l'empara del que preveu l'article 35.6 de la Llei general tributària. Consegüentment, l'òrgan gestor podrà exigir el compliment de l'obligació a qualsevol de les persones obligades.

Quan l'Administració només conegui la identitat d'una persona titular practicarà i notificarà les liquidacions tributàries a nom d'aquesta, qui vindrà obligada a satisfer-les si no sol·licita la seva divisió. A aquest efecte, perquè resulti procedent la divisió serà indispensable que la persona que ho sol·licita faciliti les dades personals i el domicili dels restants obligats al pagament, així com la proporció en què cadascun d'ells participi en el domini o dret transmès.  

Article 4

Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa

1. Gaudiran d'exempció els següents béns:

a. Els que essent propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris.

b. Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.

c. Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.

d. Els de la Creu Roja Espanyola.

e. Els immobles als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de Convenis Internacionals.

f. La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el suro.

g. Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a l'explotació de les esmentades línies.

h. Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a l'ensenyament concertat, sempre que la persona titular cadastral coincideixi amb la persona titular de l'activitat.

i. Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d'interès cultural, conforme a la normativa vigent en el moment de l'acreditament de l'impost.

j. Aquelles que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les condicions establertes a l'article 62 del TRHL.

k. Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l'article 2 d'aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l'impost sobre societats.  

 

L'aplicació de l'exempció en la quota d'aquest impost estarà condicionada a que les entitats sense fins lucratius comuniquin al Consell que s'acullen al règim fiscal especial establert per a aquestes entitats.  

 

Exercitada l'opció, l'entitat gaudirà de l'exempció en els períodes impositius següents, en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i mentre no es renunciï a l'aplicació del règim fiscal especial.  

2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat el següents béns:

a. Els habitatges de protecció oficial gaudiran d'una bonificació del 50 per cent durant el termini de tres anys, comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la qualificació definitiva.  

La bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a l'acabament del període de durada de la mateixa i tendrà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.  

b. Gaudiran d'una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de les Cooperatives Agràries i d'Explotació Comunitària de la terra.

Article 5

Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  

1.Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra, sempre que l'immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 120.000,00 € i constitueixi l'habitatge habitual de la família. La bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, que l'haurà de sol·licitar anualment en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) durant el primer trimestre de l'any. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.  

2.S'estableix una bonificació del 75 per cent per als immobles inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural de Formentera amb grau de protecció B, sempre que no estiguin afectes a explotacions de caire econòmic. Aquesta bonificació es concedeix d'acord amb l'establert al número 2 ter de l'article 74 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. La bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, que l'haurà de sol·licitar anualment en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) durant el primer trimestre de l'any. Es podrà concedir sempre que l'immoble objecte de la bonificació mantengui el grau de protecció B en el Catàleg del patrimoni cultural vigent en cada moment. Als efectes escaients es fa constar que el Catàleg vigent es va aprovar conjuntament amb la revisió de les Normes subsidiàries, per acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 30-09-2010 (BOIB núm. 155 EXT., de 27-10-2010), les quals s'han modificat puntualment per acord del Ple de 26-07-2013 (BOIB núm. 122, de 03-09-2013).  

3. S'estableix una bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles en què s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol. Aquesta bonificació es concedeix d'acord amb l'establert al número 5 de l'article 74 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. La bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, que l'haurà de sol·licitar durant el primer trimestre de l'any a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).  

La potència instal·lada s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat d'instal·lador. Així mateix, s'haurà d'aportar el document de posada en servei que emet la Direcció General d'Energia en què s'acrediti que s'ha legalitzat la instal·lació. Aquesta bonificació és compatible amb les altres bonificacions obligatòries i potestatives que s'estableixen a la present Ordenança, però la suma de totes les bonificacions mai podrà superar el 75% de la quota íntegra de l'Impost. La bonificació es concedeix per trams, d'acord amb la potència dels sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol instal·lats a l'immoble:

1.  La bonificació serà del 50% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles, amb un màxim de 600€ anuals i durant 4 anys, per als immobles que tinguin instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que produeixin més de 3Kw.

2.  La bonificació serà del 25% de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles, amb un màxim de 300€ anuals i durant 4 anys, per als immobles que tinguin instal·lats sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol que produeixin d'entre 1Kw i 3Kw.

 

Article 6

Base imposable i base liquidable 

1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la manera previstos en el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i en el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari.

2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que legalment s'estableixin.

3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de les Illes Balears.

4. El Consell determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà notificar-se conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.

5. En els immobles el valor cadastral dels quals s'hagi incrementat com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, la reducció s'aplicarà durant nou anys a comptar des de l'entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els apartats següents.   Aquesta reducció s'aplicarà d'ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius de l'Impost la sol·licitin.  

6. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d'aplicar un coeficient reductor, únic per a tots els immobles del municipi, a un component individual de la reducció calculat per a cada immoble.   El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l'immoble i la base liquidable de l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor d'aquell.  

7. El valor base serà el que s'indica a continuació en cadascun dels següents casos:

a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles d'inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l'1 de gener de l'any anterior a l'entrada en vigor de les ponències de valors, no s'hagi modificat el seu valor cadastral en el moment de l'aprovació de les mateixes, el valor base serà l'import de la base liquidable que, d'acord amb les alteracions esmentades, correspongui a l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor dels nous valors cadastrals. 

b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s'alteri abans de finalitzar el termini de reducció com a conseqüència de procediments d'inscripció cadastral mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per l'increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció General del Cadastre.  

En aquests casos no s'iniciarà el còmput d'un nou període de reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels immobles del municipi.

c) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l'últim coeficient reductor aplicat.   El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l'any anterior a l'entrada en vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior classificació.  

 

En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la qual tenien, el valor base es calcularà d'acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.

8. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti la totalitat dels immobles, el període de reducció finalitzarà anticipadament i s'extingirà el dret a l'aplicació de la reducció pendent.

9. La reducció establerta en aquest article no s'aplicarà respecte a l'increment de la base imposable dels immobles que resulti de l'actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de l'Estat.

10. En els béns immobles de característiques especials no s'aplicaran reduccions en la base imposable a l'efecte de determinar la base liquidable de l'impost.

Article 7

Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 

1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.  

2. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles urbans serà del 0,75%.  

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles rústics serà del 0,70%. La diferència positiva entre la primera component del valor cadastral de l'immoble en el primer exercici de la vigència de la ponència total de valors de l'any 2012 i el seu valor base serà el resultat de multiplicar la citada primera component del valor cadastral de l'immoble pel coeficient 1, tal com preveu la disposició transitòria divuitena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

4. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà de l'1,3%.  

5. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.  

6. De conformitat amb el que preveu l'article 62.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per raó d'eficiència i economia en la gestió del tribut, es consideraran exempts els immobles rústics i urbans, la quota líquida dels quals no superi els sis euros (6,00 €). A aquests efectes, i pel que fa als immobles rústics, es prendrà en consideració la quota agrupada que resulta del que preveu l'apartat 2 de l'article 77.

Article 8

Normes de gestió  

Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l'article 4:

  • Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j), 1.k), es requerirà que el subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la sol·licitud s'haurà d'acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l'aplicació de l'exempció.

Article 9

Període impositiu i acreditament de l'impost 

1. El període impositiu és l'any natural.  

2. L'impost es merita el primer dia de l'any.  

3. Els fets, actes i negocis que, d'acord amb el que preveu l'article 10 d'aquesta Ordenança, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tendran efectivitat en l'exercici immediat següent a aquell en què es van produir, amb independència del moment en què es notifiquin.  

Quan el Consell conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en el seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, aquest liquidarà l'IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de l'impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent com a tal els compresos entre el següent a aquell en que els fets, actes o negocis es van produir i l'exercici en el qual es liquida.  

Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la quota satisfeta per IBI en raó d'altra configuració de l'immoble, diferent de la qual ha tingut realitat.  

4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran efectivitat el dia 1 de gener de l'any següent a aquell en que es produeixi la seva notificació.

Article 10

Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds  

1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de l'impost, a què es refereix l'article 1 d'aquesta Ordenança estan obligats a declarar les circumstàncies determinants d'una alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels immobles, excepte en els supòsits d'exempció previstos en aquest article.  

2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s'escaigui, els següents fets, actes o negocis:

a. La realització de noves construccions i l'ampliació, rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a tal les obres o reparacions que tenguin per objecte la mera conservació i manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o decoratives.

b. La modificació d'ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.

c. La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.

d. L'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.

e. La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície.

f. Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l'article 35.4 de la Llei general tributària.

g. Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament.  

3. Seran objecte de sol·licitud:

a. Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en el dret que va originar l'esmentada titularitat.

b. Sol·licitud d'incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d'un bé afecte a una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d'usdefruit.

c. Sol·licitud d'incorporació de cotitulars quan resulti procedent.

4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant el Consell o davant el Cadastre. 

5. La persona interessada quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la transmissió suposi exclusivament l'adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat de l'immoble ; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l'acte traslatiu del domini, sempre que, a més, s'hi acrediti la referència cadastral mitjançant l' aportació d' un dels documents següents:

a. Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l'òrgan que actuï per delegació.

b. L'últim rebut pagat de l'impost sobre béns immobles.

 

Article 11

Règim de liquidació  

1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost, seran competència exclusiva del Consell i comprendran les funcions de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra aquests actes i actuacions per a l'assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.  

2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu aquesta Ordenança han de presentar-se davant el Consell, acreditant les circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.  

3. Les liquidacions tributàries seran practicades pel Consell, tant les que corresponen a valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.  

4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s'hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.   Una vegada transcorregut el termini d'impugnació previst en les citades notificacions sense que s'hagin utilitzat els recursos pertinents, s'entendran consentides i fermes les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l'exacció anual de l'impost.  

Article 12

Règim d'ingrés  

1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la Llei general tributària, que són:

a. Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins al dia 20 del mes posterior.

b. Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes posterior.

2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors sense que el deute s'hagi satisfet, s'iniciarà el període executiu, el que comporta que s'exigeixin els recàrrecs del període executiu previstos a la Llei general tributària.  

Article 13

Impugnació dels actes de gestió de l'impost  

1. Els actes dictats pel cadastre, objecte de notificació podran ser impugnats en via econòmica- administrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s'acordi la suspensió pel Tribunal Econòmic-Administratiu competent, quan així ho sol·liciti la persona interessada i justifiqui que la seva execució pogués causar perjudicis d'impossible o difícil reparació.  

2. Contra els actes de gestió tributària, competència del Consell, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós - administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període d'exposició pública dels padrons corresponents.  

3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal funció al Consell, d'acord amb d'allò que preveu l'article 6.4 d'aquesta Ordenança, es pot interposar el recurs de reposició previst a l'apartat anterior.  

4. La interposició del recurs de reposició davant el Consell no suspèn l'acció administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el recurs, la persona interessada sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i acompanyi garantia pel total del deute tributari.  

No obstant, en casos excepcionals, el Consell pot acordar la suspensió del procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o bé demostri fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació que s'impugna.  

5. Si el motiu d'oposició es refereix a errades en la fixació del valor cadastral, imputables al cadastre, no se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en matèria censal i aquesta afectés a la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució d' ingressos indeguts.  

6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en els terminis següents:

a. Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la notificació d'acord resolutori del recurs de reposició.

b. Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de l'endemà a aquell en que ha d'entendre's desestimat el recurs de reposició.   

Disposició Addicional  

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.  

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.    

Disposició transitòria  

Beneficis fiscals preexistents o concedits a l'empara de la present ordenança.  

1. Els beneficis fiscals en l'Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a l'1 de gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui necessària la seva sol·licitud.  

2. Les exempcions concedides pel Consell, a l'empara de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions i d'incentius fiscals a la participació privada en activitats d'interès general, finalitzen la seva vigència el 31 de desembre de 2004, motiu pel qual no tindran efectes a partir de l'1 de gener de 2005.  

3. Els beneficis fiscals concedits a l'empara d'aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l'ordenança fiscal corresponent a l'any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s'estableixi a dita ordenança que li resulti d'aplicació l'exercici objecte de tributació.  

Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l'ordenança fiscal reguladora del present impost vigent per a l'exercici que es tracti.  

Disposició final  

La modificació d'aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat al BOIB i romandrà en vigor fins que s'acordi la seva modificació o derogació expressa”.

 

Formentera, 23 de desembre de 2021

La  presidenta Ana Juan Torres