Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 623628
Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas i aigua en alta

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2021 va aprovar inicialment la ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions d'energia elèctrica, gas i aigua en alta.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins el termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text íntegre de l'Ordenança que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022.

«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA EN ALTA

Article 1.

Fonament i Naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a l'19 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i articles 20 i següents del mateix text normatiu, i en especial l'article 24.1 de el propi cos normatiu, aquest Ajuntament estableix la "taxa per utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas i aigua en alta", que es regirà per la present Ordenança Fiscal i per les tarifes que es s'inclouen en la present ordenança, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 57 TRLRHL .

Article 2.

Objecte.

La taxa regulada en la present ordenança té per objecte gravar la utilització privativa o l'aprofitament especial de domini públic local en el règim general establert en l'article 24.1.a) TRLRHL, no concorrent amb les taxes per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès general o afectin la generalitat o una part important de veïnat, que preveu l'article 24.1.c) de l'esmentada norma.

Article 3.

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o l'aprofitament especial de domini públic local en el seu sòl, subsòl o vol, amb:

a) Instal·lacions de transport d'energia amb tots els seus elements indispensables que a títol merament enunciatiu es defineixen com caixes d'amarratge, torres metàl·liques, transformadors, instal·lacions o línies pròpies de transport o distribució d'energia elèctrica, gas, aigua o altres subministraments energètics, instal·lacions de bombament i altres elements anàlegs que tinguin a veure amb l'energia i que constitueixin aprofitaments o utilitzacions del domini públic local no recollits en aquest apartat.

b) Instal·lacions de transport de gas, aigua, hidrocarburs i altres subministraments energètics.

L'aprofitament especial de domini públic local es produirà sempre que s'hagin d'utilitzar instal·lacions de les referides que materialment ocupen el domini públic en general.

A l'efecte de la present ordenança s'entén per domini públic local tots els béns d'ús, domini o servei públics que es trobin en el terme municipal així com els béns comunals o pertanyents al comú de veïns, exceptuant per això els denominats béns patrimonials.

 

Article 4.

Subjectes passius.

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents obligats al pagament de la taxa, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària ( LGT), que duguin a terme la utilització privativa o es beneficiïn de qualsevol manera de l'aprofitament especial de domini públic local.

Principalment, seran subjectes passius d'aquesta taxa les empreses o explotadors dels sectors d'aigua, gas, electricitat i hidrocarburs, que produeixen, transporten, distribueixen, subministren i comercialitzen energia elèctrica, hidrocarburs (gasoductes, oleoductes i similars) i aigua, sempre que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, així com els seus elements annexos i necessaris per prestar els seus serveis al municipi o a qualsevol altre lloc, afectant amb les seves instal·lacions el domini públic local.

Article 5.

Bases, tipus i quotes tributàries

L'import de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de domini públic local s'ha fixat prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada d'aquesta utilització o aprofitament, com si els béns afectats no fossin de domini públic i ha estat adoptat a la vista de l'informe tècnic-econòmic en què es posa de manifest el valor de mercat. Aquest informe s'ha incorporat a l'expedient per a l'adopció del corresponent acord.

El valor de mercat de la utilitat derivada s'ha obtingut atenent a la naturalesa específica de la utilització privativa o l'aprofitament especial corresponent amb elements com ara torres, suports, pals, canonades, línies, conductors, repetidors, etc., que s'assenten i travessen béns d'ús, domini o servei públic i béns comunals i que en conseqüència, no tenint els subjectes passius la propietat sobre els terrenys afectats, minven però el seu aprofitament comú o públic i obtenen sobre els mateixos una utilització privativa o un aprofitament especial per seva pròpia activitat empresarial.

La quota tributària resultarà de calcular en primer lloc la base imposable, que ve donada pel valor total de l'ocupació, sòl i instal·lacions, depenent de el tipus d'instal·lació, destinació i classe, a la qual s'aplicarà el tipus impositiu que recull el propi informe en atenció a les prescripcions de les normes sobre cessió de béns d'ús i domini públic, de manera que la quota no resulta d'un valor directe d'instal·lacions i ocupacions, que és el que constitueix la base imposable, sinó del resultat d'aplicar a aquesta el tipus impositiu.

El valor de l'aprofitament (base imposable) és el següent:

Base imposable = V x C

on:

V = Valor de mercat del sol amb construccions més el valor de les instal·lacions expressat en euros / m2.

C = Ocupació en metres quadrats que correspon a cada metre lineal segons el tipus d'instal·lació recollides a l'Annex 1 d'aquesta ordenança.

El valor de V serà:

  • El valor de terra segons dades ofertes per Cadastre.
  • Pel que fa al valor de les instal·lacions aquest es correspon amb el valor de la inversió en la construcció de les instal·lacions segons la seva categoria i tipus, corregit pel coeficient de mercat de 0,5.

D'acord amb les determinacions anteriors, la quota tributària serà el resultat d'aplicar el següent quadre de tarifes:

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ

EUROS / METRE LINEAL

SÒL URBÀ

Instal·lacions de transport d'electricitat

19,362

Instal·lacions de transport d'aigua

5,323

Instal·lacions de transport de gas

10,255

SÒL NO URBÀ

Instal·lacions de transport d'electricitat

2,853

Instal·lacions de transport d'aigua

1,428

Instal·lacions de transport de gas

2,465

 

 

Article 6.

Període impositiu i meritació.

6.1. El període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o l'aprofitament especial, en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància i la quota es prorratejarà per trimestres naturals, inclòs el de l'inici o cessament de l'aprofitament.

6.2. Es merita la taxa quan s'iniciï la utilització privativa o l'aprofitament especial, tot i que es dugui a efecte sense l'oportú permís de l'Administració municipal. A aquests efectes, es presumeix que s'inicia l'ús privatiu o l'aprofitament especial amb la notificació a l'interessat de l'autorització per a aquest.

6.3. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial de domini públic local es prolongui durant diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc el primer de gener de cada any.

Article 7.

Normes de gestió.

7.1. En el supòsit de noves utilitzacions o aprofitaments realitzats a partir del primer de gener de 2022, la taxa s'exigirà en règim de liquidació, havent l'obligat tributari de presentar la corresponent declaració tributària i liquidar l'import resultant, en el termini de dos mesos des de la concessió de l'oportuna llicència o des de l'inici de la utilització privativa o l'aprofitament especial en cas de dur-se a terme sense haver obtingut la mateixa.

Quan es detecta l'existència d'utilitzacions o aprofitaments realitzats que no hagin estat declarades per l'obligat tributari, l'administració emetrà liquidació tributària, sense perjudici de les sancions tributàries que corresponguin per incompliment dels preceptes de la present ordenança.

7.2. En el supòsit d'aprofitaments o utilitzacions continuades que tinguin caràcter periòdic, ja existents o autoritzats, un cop determinats els elements necessaris per al càlcul de la quota tributària s'inclouran en els corresponents padrons o matrícules d'aquesta taxa. Per a l'elaboració del padró els obligats tributaris estan obligats a presentar abans del primer de març, declaració tributària que contingui tots els elements tributaris necessaris per poder practicar-les.

7.3. Les persones físiques o jurídiques i altres entitats interessades en la concessió d'aprofitaments o en la utilització privativa regulats en aquesta ordenança o titulars de concessions administratives o altres autoritzacions legals, que no comptin amb la preceptiva, si s'escau, llicència municipal, hauran de sol·licitar la mateixa i complir els tràmits legals que resultin d'aplicació, sense que la falta d'aquesta els eximeixi del pagament de la taxa.

7.4. Una vegada autoritzada l'ocupació sobre els béns als que es refereix aquesta ordenança, o realitzada la mateixa, si no es va determinar amb exactitud la durada de l'autorització que comporta l'aprofitament o la utilització privativa, s'entendrà prorrogada a l'efecte d'aquesta ordenança, fins que es presenti la declaració de baixa pels subjectes passius.

7.5. La baixa tindrà efectes a partir del trimestre natural següent al de la seva presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.

Article 8.

Normes de cobrança.

El pagament de la taxa es realitzarà:

8.1. Quan es tracti de noves utilitzacions o aprofitaments, es realitzarà el pagament a través de les entitats col·laboradores mitjançant el document emès per l'Ajuntament.

8.2. Quan es tracti de aprofitaments o utilitzacions que estiguin autoritzades i prorrogades, una vegada incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals a través de les entitats col·laboradores mitjançant el document emès per l'Ajuntament en els terminis reglamentaris fixats.

Article 9.

Les quotes no satisfetes en el període voluntari s'hauran de fer efectives pel procediment de constrenyiment, d'acord amb el Reglament General de Recaptació i normes supletòries i complementàries.

 

Article 10.

Es consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, declaració per a la qual es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el vigent Reglament General de Recaptació.

Article 11.

Infraccions i sancions tributàries.

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa la LGT i en les disposicions dictades en el seu desenvolupament.

Disposició final

La present Ordenança, entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de les Illes Balears i s'aplicarà des del dia primer de gener de 2022, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

 

ANNEX I ​​​​​​​

Taula d'equivalència de l'ocupació en metres quadrats que correspon a cada metre lineal segons el tipus d'instal·lació

Tipus d'instal·lació

m2 / ml

ELECTRICITAT

Tensió de la línia

m2 / ml

Tensió U> = 400 Kv

17,704

Tensió 220Kv <= U <400Kv

11,179

Tensió 110kV <= U <220Kv

6,779

Tensió 66 kV <= U <110kV

5,65

Tensió 30kV <= O <66 kV

2,376

Tensió 10 kV <= U <30kV

1,739

Tensió 1Kv <= U <10kV

1,517

GAS I

HIDROCARBURS

Diàmetre de canalització

m2 / ml

Més de 20 polzades

10,000

Més de 10 fins 20 polzades

8,000

Més de 4 fins a 10 polzades

6,000

Fins a 4 polzades

3,000

AIGUA

Diàmetre de canonada

m2 / ml

Més de 50 cm

3,000

Més de 25 fins a 50 cm

3,000

Més de 10 fins a 25 cm

3,000

Fins a 10 cm

3,000

ALTRES INSTAL·LACIONS

 

m2 / ml

Per cada m2 de subsòl

2,000

Per cada m2 de sòl o vol (en alçada)

1,000

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Inca, 21 de desembre de 2021

​​​​​​​

El batle 

Virgilio Moreno Sarrió