Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 628556
Aprovació definitiva modificació de crèdit 13-2021, suplement de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 1154/2021)

En virtut de la presumpció establerta a l'article 169.1, en relació amb l'article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, ha estat elevada a definitiva la modificació de crèdit 13-2021, suplement de crèdit finançat amb majors ingressos efectivament recaptats, aprovada per acord del Ple de l'ajuntament de 25 de novembre de 2021 (BOIB núm. 165, de 30 de novembre de 2021). La modificació presenta el següent resum per capítols:

Despeses

Crèdit

Capítol 1. Personal

6.369,30

TOTAL

6.369,30

 

Ingressos

Previsió

Capítol 4. Transferències corrents

6.369,30

TOTAL

6.369,30

Recursos

Contra l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 13-2021 es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent d'haver-se publicat aquest anunci en el BOIB, sense perjudici que els interessats legitimats puguin exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considerin procedent.

Alaró, 27 de desembre de 2021

El batle Llorenç Perelló Rosselló