Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 623623
Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats de Les Escoles d'Educació Infantil Municipals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2021 va aprovar inicialment la modificació del preu públic per la prestació de serveis i realització d'activitats a les escoles d'Educació Infantil municipals.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins del termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

De conformitat amb l'establert en els apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text íntegre de l'ordenança que entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2022.

"Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats de les escoles d'educació infantil municipals.

CAPÍTOL I

Naturalesa, objecte i fonament

Article 1.

1. De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós de l'RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca continua exigint el preu públic per la prestació de serveis i per la realització d'activitats de les escoles infantils municipals.

2. Objecte. Constitueixen l'objecte d'aquest preu públic les activitats, serveis, prestacions motivades per assistències, estades, alimentació de nins en les escoles d'educació infantil municipals.

3. La duració del curs és des de l'u de setembre al trenta-u de juliol. Per tal motiu l'Administració Municipal posa al cobrament onze mensualitats, referides als mesos de setembre a juliol, ambdós inclosos. La família del nin o nina matriculat en el centre es compromet al pagament de les onze mensualitats esmentades. A discreció de l'Administració municipal, les escoles infantils podran donar un servei d'assistència i menjadors en els mesos d'estiu.

En tot cas, per tenir dret a reserva de plaça per al curs següent, cal haver abonat les onze mensualitats d'assistència al curs anterior; en cas contrari, es perd el referit dret.

4. El centre funcionarà des de les 7 h i 15 min. fins a les 17.30 h.

Article 2.

Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o activitats prestats o realitzats per l'Escoles d'Educació Infantil municipals a què es refereix l'article anterior.

 

CAPÍTOL II

Quantia

Article 3.

La quantia dels preus es merita mensualment el primer dia hàbil del mes, a excepció del servei d'alimentació i per l'assistència i estada en horari extraescolar a la tarda, que es merita per mesos vençuts.

Article 4.

Quota tributària

1. Les tarifes a aplicar son les següents;

a) Pel servei de menjador (inclou menú, més estada de les 13 a les 15,30 h); 7,72 € per dia.

b) Mensualment, per l'assistència i estada en horari de les 7,15 hores a les 13 hores, per nin/a; 197,60 €.

c) Mensualment, per assistència, estada i berenar en horari extraescolar a la tarda d'un nin/a ( de les 15,30 a les 17,30 h); 42,28 €.

d) En el supòsit de la lletra c), fins a vuit dies (de les 15,30 a les 17,30 h) de prestació de serveis; 5,28 € per dia solt.

e) Anualment, dins la quota del mes de setembre, per despeses de l'assegurança escolar d'accidents i responsabilitat civil; 15,88 €.

f) Anualment, dins la quota del mes de desembre, per despeses de material escolar, agenda escolar i fotocòpies; 31,71 €. En el supòsit de que la matriculació s'iniciï en el mes febrer el cost serà de 17,30 €.

En cas de pèrdua de l'agenda escolar s'haurà d'abonar la quantitat de 5 € pel subministrament d'una nova.

g) Noves matrícules. S'efectuarà un ingrés que anirà a fons perdut, només es durà a terme una única vegada durant tot el cicle d'educació infantil: 51,30 €.

2. A les places reservades per als casos derivats dels Serveis Socials Municipals, i amb informe tècnic previ, l'Administració Municipal pot atorgar l'exempció de tot pagament o la fixació d'unes quotes no previstes dins els apartats anteriors, quan les circumstàncies socioeconòmiques de la persona sol·licitant manifestin una situació no adequada a les normes o a l'ús que marquin en cada moment un nivell mínim de subsistència.

L'Administració Municipal pot demanar qualsevol tipus de prova que acrediti l'estat socioeconòmic esmentat.

Les tarifes descrites en l'apartat segon d'aquest article s'aplicaran inicialment per al curs escolar i el departament de Serveis Socials en realitzarà el seguiment familiar. No obstant això, sempre que es produeixin modificacions de la situació socioeconòmica i familiar que puguin afectar l'aplicació d'una tarifa diferent a l'acordada, el departament de Serveis Socials n'informarà a l'Administració Municipal perquè dugui a terme la revisió de quotes corresponent.

3. Aquestes tarifes descrites a l'apartat primer son d'aplicació per als serveis prestats en el mes d'agost, si bé l'assistència en el mes d'agost es podrà satisfer per setmanes, és a dir 50 € per setmana.

L'horari en el mes d'agost serà de 7 h i 15 min. fins a les 15.30 h.

4. Excepcionalment, i per motius d'adaptació, i una vegada iniciat el curs, es podrà començar una setmana abans de la matriculació de l'infant, abonant la quantitat de 50 € per aquesta setmana.

Article 5

Bonificacions

1. En cas d'assistència i estada de dos o més germans, les tarifes per assistència i estada es redueixen en un 25% a partir del segon germà o germana, i les tarifes de menjador es reduiran en un 10% a partir del segon germà o germana.

2. En cas d'assistència i estada d'un o nina de família nombrosa o de família monoparental tindran una bonificació d'un 25% del preu públic, i la tarifa de menjador es reduirà en un 10%. L'acreditació es farà mitjançant la presentació del títol de família nombrosa expedit per l'organisme competent o el document que acrediti que es tracta d'una família monoparental.

3. En cas d'assistència i estada d'un nin o nina fill d'una dona, víctima de violència de gènere, tindrà una bonificació del 25% del preu públic, i la tarifa de menjador es reduirà en un 10%. L'acreditació es farà mitjançant la presentació de la sentència ferme que acrediti que la dona ha estat víctima d'un delicte de violència de gènere.

4. En cas d'assistència i estada d'un nin o nina amb discapacitat que tingui la consideració legal en grau igual o superior al 33% gaudiran d'una bonificació del 25% del preu públic de les tarifes descrites i la tarifa del menjador es reduirà en un 10%, havent d'acreditar la condició de la discapacitat mitjançant la presentació del certificat expedit per l'òrgan competent.

5. Les bonificacions dels punts, 1, 2, 3 i 4 d'aquest article en cap cas es podran simultanejar i, per tant, s'aplicarà la que més beneficiï a la unitat familiar.

5. Totes les bonificacions anteriorment esmentades s'han d'aprovar per la Junta de Govern Municipal, havent de realitzar en tots els casos, la petició/sol·licitud d'exempció a l'Escoles d'Educació Infantil Municipals.

 

Article 6è.

Normes de gestió.

1. El pagament de matrícula es farà efectiva mitjançant un ingrés al compte bancari de l'Ajuntament d'Inca abans de formalitzar la corresponent matriculació i serà irreductible.

2. La recaptació del preu públic la realitzarà l'Ajuntament d'Inca, mitjançant domiciliació de rebuts o bé mitjançant ingrés en els primers cinc dies hàbils de cada mes al compte bancari de l'Ajuntament d'Inca.

En el supòsit de que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiciliats, les despeses que es generin seran degudament assumides per l'usuari del servei, informant-se a l'usuari del deute pendent, el qual s'haurà de liquidar de forma immediata.

En el cas de que no es faci l'ingrés dins el termini establert s'iniciarà el procediment de constrenyiment d'acord amb el disposat a la Llei General Tributària i al Reglament General de Recaptació.

3. La reincidència en l'endarreriment d'abonament de les quotes ( 2 cops al llarg del curs) o impagats durant 2 mesos continuats donarà pas a la baixa de l'infant al centre. Els rebuts es faran efectius en els primers cinc dies hàbils de cada mes en curs.

4. Les baixes que es produeixin en el curs escolar s'hauran de formalitzar per escrit per part dels usuaris i/o dels seus responsables legals. Únicament es pot admetre com a causa de baixa la pèrdua de feina dels pares/mares o tutors legals de l'infant, malaltia greu de l'infant que impedeixi la seva assistència al centre i el canvi de domicili dels pares de l'infant que suposi canvia la localitat on tenia ubicada la seva residència.

Una vegada comprovades per la direcció de l'escola i tramitada la documentació escaient, es remetrà informe al Departament de Gestió Tributària i es donarà lloc a la baixa de la quota de les mensualitats restants del curs escolar.

5. En cas de què la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l'Administració, els usuaris podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.

Article 7è.

Criteris de selecció d'infants en el cas de disminució de “ratios” a les aules una vegada que el curs s'ha iniciat.

En el casos de situacions excepcionals o de força major, que impliquin una baixada de ràtios, per tal de garantir la seguretat de tota la comunitat educativa, segons indiquin en cada moment les autoritats sanitàries, es seleccionaran el màxim d'infants que, exhaurint les ràtios establertes, poden assistir a l'escola. Per aquesta selecció s'aplicaran els següents criteris per ordre preferent:

1.- En primer lloc tindran prioritat els infants que compleixin varis dels següents criteris.

2.- En segon lloc els infants amb vulnerabilitat socioeconòmica i en situació de protecció del menor.

3.- En tercer lloc els infants membres de famílies que sofreixen o han sofert violència de gènere.

4.- En quart, els infants membres de famílies monoparentals.

5.- En quint, infants membres de famílies nombroses.

6.- En sext, infants membres de famílies amb necessitats de conciliació.

2.- Totes les famílies, excepte les que estiguin dins els supòsits 2, 3 i 4, i excepte les del supòsit 1 sempre que reuneixin un dels supòsits 2, 3 i 4, hauran d'aportar un certificat d'empresa a on es reflexa l'impossibilitat de fer teletreball o de fer torns. Aquest fet implica que ambdós tutors han de fer feina de manera presencial i amb un horari incompatible entre ells per tenir cura del seu fill/a.

3.- Els infants que aplicant als anteriors criteris no puguin assistir a l'escola restaran a l'espera de que es produeixin places vacants o es modifiquin les ràtios d'assistència. Si ja haguessin ingressat es retornarà a les famílies les tarifes que haguessin abonat per serveis no prestats.

4.- La readmissió dels infants es realitzarà seguint els anteriors criteris. Si durant el temps d'espera per la readmissió canvien les circumstàncies personals d'algun infant, s'avaluarà de nou la seva posició en la llista d'espera segons els esmentats criteris. En cas d'empat es col·locaran al llistat per ordre segons la darrera lletra de desempat publicada per part de la Conselleria del procés d'admissió a infantil.

Article 8è.

Infraccions i sancions tributàries

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic regulat en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació, o norma que les derogui o substitueixi.

 

Disposició final.

Vigència.

Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des el dia 1 de setembre de 2022 i continuarà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació."

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Inca, 21 de desembre de 2021

El batle

Virgilio Moreno sarrio