Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Núm. 623096
Aprovació definitiva de les modificacions de crèdits núm. 18/2021 i 19/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 169.1, per remissió de l'article 177.2 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, al no haver-ne  presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública, queda automàticament  elevat a definitiu l'acord plenari de la sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2021, sobre els expedients de modificacions de crèdits que es relacionen a continuació i que ofereixen el següent resum per capítols:

Modificació de crèdit 18/2021 (expedient 788/2021):

Capítol

Consignació

Altes

 Baixes

         Total

1

838.398,40

0,00

        0,00

  838.398,40

2

775.610,37

            0,00

            518,15

  775.092,22

3

    4.030,00

            0,00

       0,00

     4.030,00

4

273.650,00

            0,00

       0,00

 273.650,00

5

          0,00

            0,00

       0,00

           0,00

6

        1.693.911,79

        518,15

               0,00

    1.694.429,94

9

 13.000,00

            0,00

       0,00

   13.000,00

TOTAL

        3.598.600,56

        518,15

           518,15

    3.598.600,56

Modificació de crèdit 19/2021 (expedient 789/2021):

Capítol

Consignació

Altes

 Baixes

         Total

1

838.398,40

0,00

        0,00

  838.398,40

2

775.092,22

     2.500,00

        2.500,00

  775.092,22

3

    4.030,00

            0,00

       0,00

     4.030,00

4

273.650,00

            0,00

       0,00

 273.650,00

5

          0,00

            0,00

       0,00

           0,00

6

        1.694.429,94

            0,00

               0,00

    1.694.429,94

9

 13.000,00

            0,00

       0,00

   13.000,00

TOTAL

        3.598.600,56

     2.500,00

        2.500,00

    3.598.600,56

Contra el present acord, en virtut de lo disposat a l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 al 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

No obstant, i de conformitat a l' establert a l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l' interposició de tal recurs no suspendrà per ella mateixa la efectivitat de l'acta o acord impugnat.

 

Sant Joan, 22 de desembre de 2021

El batle  Francesc Mestre Estelric