Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Núm. 626777
Aprovació definitiva expedient modificació crèdits romanent tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que no s'han presentat al·legacions contra l'expedient de modificació de crèdits finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals de l'Ajuntament, aprovat en sessió de dia 25-11-2021, aquest ha esdevingut definitiu.

En virtut del disposat als arts. 171 i 177 del Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals es transcriu el seu contingut:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària

Descripció

Euros

01.15320.22119

Subministraments carrers

97.000,00

01.32310.22119

Subministraments COVID Escoleta

4.500,00

01.32311.22119

Subministraments COVID Escola

11.000,00

01.33210.22119

Subministraments COVID Biblioteca

1.500,00

01.33300.22119

Subministraments COVID Oficines Ca S'Apotecari

19.000,00

01.33310.22119

Subministraments COVID Cases Mestres

1.000,00

01.34200.22119

Subministraments COVID Esports

12.000,00

 

TOTAL DESPESES

146.000,00

Altes en Concepte d'Ingressos

Concepte

Descripció

Euros

870.00

Romanent de tresoreria per a despeses generals

146.000,00

 

TOTAL INGRESSOS

146.000,00

El resum por capítols se relaciona en els quadres següents:

Pressupost de Despeses

Despeses

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ Consignació inicial Increm/dism Consignació definitiva

1

Despesa de personal

3.166.763,49

 

3.166.763,49

2

Despeses corrents béns i serveis

2.226.517,34

146.000,00

2.372.517,34

3

Despesa Financera

0,00

0,00

0,00

4

Transferències corrents

740.846,06

 

 

 

740.846,06

6

Inversions reals

537.647,60

 

537.647,60

7

Transferències de capital

0,00

 

0,00

 

0,00

9

Passius financers

0,00

0,00

0,00

 

TOTAL DESPESES

6.671.774,49

146.000,00

6.817.774,49

 

​​​​​​​Pressupost d'Ingressos

Ingressos CAPÍTOL DENOMINACIÓ Consignació inicial Increm/dism Consignació definitiva

1

Imposts directes

2.483.447,76

 

2.483.447,76

2

Imposts indirectes

203.000,00

 

203.000,00

3

Taxes i altres ingressos

1.846.172,53

 

1.846.172,53

4

Transferències corrents

1.839.129,20

 

1.839.129,20

5

Ingressos patrimonials

25,00

 

25,00

6

Alienació d'inversiones reals

0,00

 

0,00

7

Transferències de capital

300.000,00

 

300.000,00

8

Actius financers

0,00

 

146.000,00

 

635.085,36

9

Passius financers

0

0,00

0

 

TOTAL INGRESSOS

6.671.774,49

 

146.000,00

 

6.817.774,49

Contra aquest acord es pot interposar directament el recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis regulats a la normativa de l'esmentada jurisdicció.

 

Santa Maria del Camí, 23 de desembre de 2021

El batle-President Nicolau Canyelles