Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 626650
Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament fraccionat de tributs de l'Ajuntament de Sóller

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de Ple de data 28 d'octubre de 2021 es va aprovar inicialment l'Ordenança Fiscal reguladora del sistema especial de pagament fraccionat de tributs. Finalitzat el període d'exposició pública, es varen presentar al-legacions. Essent desestimades pel Ple extraordinari celebrat amb data 23 de desembre de 2021 i en conseqüència es va aprovar definitivament el texte de l'esmentada Ordenança.

Seguits doncs tots el tràmits reglamentaris es publica el texte íntegre de l'Ordenança que queda redactat de la següent manera:

Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament fraccionat de tributs de l'Ajuntament de Sóller

Article 1. Fonament i objecte

1. En ús de la potestat reglamentaria que li atribueix l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, i d'acord amb allò que preveuen els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'objectiu de facilitar el compliment de les corresponents obligacions tributàries, l'Ajuntament de Sóller estableix un sistema especial de pagament fraccionat de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut i notificació col·lectiva que es regirà pel que estableix aquesta Ordenança.

2. El sistema especial de pagament fraccionat que regula aquesta Ordenança no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributaria, que se seguirà regint per la seva normativa específica.

Article 2. Tributs respecte els quals es pot sol·licitar el pagament fraccionat

El sistema especial de pagament fraccionat és d'aplicació als obligats tributaris que en sol·licitin l'aplicació als seus rebuts corresponents a algun o alguns dels següents tributs:

a) Impost sobre béns immobles.

b) Impost sobre activitats econòmiques.

c) Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

d) Taxa relativa als llocs de venda fixos del mercat municipal.

e) Taxa relativa als llocs de venda dels mercats ocasionals.

f) Taxa relativa als arbitris municipals.

g) Taxa per ocupació de béns de domini públic amb taules i cadires i altres elements.

Article 3. Requisits

1. Per poder acollir-se al sistema especial de pagament fraccionat, el sol·licitant ha de complir els requisits següents:

a) Formular una sol·licitud, d'acord amb el model que consta en l'annex, abans del dia 10 de febrer de l'any de que es tracti.

b) No tenir cap deute en període executiu amb l'Ajuntament.

c) Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària. A aquest efecte s'haurà d'adjuntar una còpia de la cartilla bancària o certificat de la entitat financera on consti que l'obligat al pagament és el titular del compte en que es domicilien els pagaments fraccionats. En cas que l'obligat al pagament no fos el titular, el titular del compte ha d'autoritzar la domiciliació.

2. El fraccionament s'entén concedit amb la presentació de la sol-licitud, sempre i quan es compleixin els requisits del paràgraf anterior, i es prorroga automàticament si l'interessat no renuncia de forma expressa i sempre que no tengui deutes en període executiu.

3. D'acord amb allò que preveu l'article 10, paràgraf segon, del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no s'exigirà interès de demora en cas d'acolliment al sistema especial de pagament fraccionat que regula aquesta Ordenança.

 

Article 4. Modalitats de pagament fraccionat i duració

1. El pagament de l'import total anual dels tributs s'efectuarà en qualsevol de les següents modalitats:

a) Modalitat de nou pagaments: En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per nou l'import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l'exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l'import dels rebuts dels padrons o llistes de cobrament ja definitivament aprovades a nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades.

b) Modalitat de quatre pagaments: En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre) la quantitat equivalent al resultat de dividir per quatre l' import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l'exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l'import dels rebuts dels padrons o llistes de cobrament ja definitivament aprovades a nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades.

2. L'acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàticament per a l'exercici següent sempre que l'interessat no en manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament en període executiu.

Article 5. Incompliment

En el cas de falta de pagament de qualsevol dels terminis, el sistema especial de pagament fraccionat queda sense efecte i s'haurà de pagar el deute en el període general de pagament voluntari del tribut corresponent. Els pagaments que ja s'hagin efectuat, si s'escau, tindran la consideració d'ingressos a compte.

Disposició final.

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2022, essent que deixa sense efecte qualsevol disposició que sigui contrària al seu contingut, i restarà en vigor fins que no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.

 

Sóller, en el dia de la signatura electrònica (23 de desembre de 2021)

El batle Carlos Simarro Vicens