Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 623624
Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d’Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2021 va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins el termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text íntegre de l'Ordenança que entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2022.

Inca, en el dia de la signatura electrònica (21 de desembre de 2021)

El batle Virgilio Moreno Sarrio

 

"Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell d'Inca

Article 1r. Fonament legal

De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós de l'RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca continua exigint el preu públic per la prestació de serveis de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, que es regularà mitjançant la present Ordenança.

Article 2n. Fet imposable.

El fet imposable del preu públic son els serveis i les prestacions motivats per l'assistència a les activitats realitzades.

Article 3r. Subjecte passiu.

1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn de l'ús i dels serveis existents a l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell.

2. Estan obligades al pagament les persones sol·licitants de la prestació del servei o utilització.

Article 4r. Quota tributària.

Les quotes a pagar pels serveis de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell es fixarà amb l'aplicació del següent quadre de tarifes:

Taxes per matrícula: 40 € (cada alumne pagarà una única matrícula).

Expedició de certificat de Grau Elemental de Música: 10,79 €.

A. DEPARTAMENT DE MÚSICA LOMQE

Grau Assignatura Hores Quota mensual

GRAU INICIAL

Primer

Aproximació a la música 1,5 37,71 €

 

Segon

Música I 0,75 18,86 €

Moviment I 0,75 18,86 €

37,71 €

Tercer

Música II 0,75 15,71 €

Moviment II 0,75 15,71 €

Taller d'orientació instrumental 1 15,71 €

47,15 €

GRAU PREPARATORI

Primer

Llenguatge 0,75 19,90 €

Instrument individual 0,5 19,90 €

Conjunt coral 0,75 19,90 €

Expressió corporal 0,75 19,90 €

79,61 €

GRAU ELEMENTAL

Primer

Instrument individual 1 52,38 €

Llenguatge 2 26,19 €

Instrument col·lectiu 1 26,19 €

104,75 €

Segon

Instrument individual 1 52,38 €

Llenguatge 2 26,19 €

Instrument col·lectiu 1 26,19 €

104,75 €

Tercer

Instrument individual 1 52,38 €

Llenguatge 2 26,19 €

Instrument col·lectiu 1 26,19 €

Conjunt coral 1 10,48 €

115,23 €

Quart

Instrument individual 1 52,38 €

Llenguatge 2 26,19 €

Instrument col·lectiu 1 26,19 €

Conjunt coral 1 10,48 €

115,23 €

Altres

Assignatura pendent d'acord art.13.2

Decret 23/2011 (BOIB núm.53 09-04-2011) preu de l'assignatura pendent més un 10%

GRAU MITJÀ

Primer

ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, GUITARRA, ORGUE, CLAVECÍ, PERCUSSIÓ, PIANO, VENT FUSTA, VENT METALL

Instrument individual 1 43,99 €

Llenguatge musical 2 28,28 €

Conjunt/Orquestra 1,5 20,94 €

93,23 €

CANT

Cant 1 40,85 €

Repertori 1 20,94 €

Llenguatge musical 2 27,24 €

Italià aplicat al cant 1 20,94 €

Francès aplicat al cant 1 20,94 €

130,92 €

Segon

ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT METALL

Instrument individual 1 43,99 €

Llenguatge musical 2 28,28 €

Conjunt/Orquestra 1,5 20,94 €

Piano complementari 0,5 15,71 €

108,94 €

PIANO, ORGUE, CLAVECÍ

Instrument individual 1 43,99 €

Llenguatge musical 2 28,28 €

Conjunt 1,5 20,94 €

93,22 €

CANT

Cant 1 40,85 €

Repertori 1 20,94 €

Llenguatge musical 2 27,24 €

Cor 1,5 25,14 €

Italià aplicat al cant 1 20,94 €

Francès aplicat al cant 1 20,94 €

Piano complementari 0,5 20,94 €

177,01 €

Tercer

ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ, VENT FUSTA, VENT METALL

Instrument individual 1 43,99 €

Harmonia 2 28,28 €

Conjunt/Orquestra 2 36,67 €

Piano complementari 0,5 15,71 €

Música de cambra 1 15,71 €

140,37 €

PIANO, ORGUE, CLAVECÍ

Instrument individual 1 43,99 €

Harmonia 2 28,28 €

Cor 1,5 28,28 €

Música de cambra 1 15,71 €

116,28 €

GUITARRA

Instrument individual 1 43,99 €

Harmonia 2 28,28 €

Cor 1,5 28,28 €

Música de cambra 1 15,71 €

116,28 €

CANT

Cant 1 40,85 €

Repertori 1 20,94 €

Harmonia 2 28,28 €

Música de cambra 1 15,71 €

Alemany aplicat al cant 1 20,94 €

Piano complementari 0,5 15,71 €

Llenguatge musical 2 27,24 €

Cor 1,5 25,14 €

194,84 €

Quart

ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT METALL

Instrument individual 1 43,99 €

Harmonia 2 28,28 €

Història de la música 1 15,71 €

Conjunt/Orquestra 2 36,67 €

Piano complementari 0,5 15,71 €

Música de cambra 1 15,71 €

156,09 €

PIANO

Instrument individual 1 43,99 €

Harmonia 2 28,28 €

Història de la música 1 15,71 €

Cor 1,5 28,28 €

Música de cambra 1 15,71 €

Acompanyament 1 27,24 €

159,23 €

ORGUE I CLAVECÍ

Instrument individual 1 43,99 €

Harmonia 2 28,28 €

Història de la música 1 15,71 €

Cor 1,5 28,28 €

Música de cambra 1 15,71 €

Baix Continu/Improvisació 1 27,24 €

GUITARRA

Instrument individual 1 43,99 €

Harmonia 2 28,28 €

Història de la música 1 15,71 €

Cor 1,5 28,28 €

Música de cambra 1 15,71 €

131,99 €

CANT

Cant 1 40,85 €

Repertori 1 20,94 €

Harmonia 2 28,28 €

Història de la música 1 15,71 €

Música de cambra 1 15,71 €

Alemany aplicat al cant 1 20,94 €

Piano complementari 0,5 15,71 €

158,18 €

Cinquè

ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT METALL

Instrument individual 1,5 54,99 €

Història de la música 1 15,71 €

Orquestra 2 36,67 €

Música de cambra 1 15,71 €

Opció 1

Anàlisi 1,5 21,21 €

Assignatura optativa 1 15,71 €

160,02 €

Opció 2

Fonaments 2,5 35,36 €

158,45 €

PIANO

Instrument individual 1,5 54,99 €

Història de la música 1 15,71 €

Música de cambra 1 15,71 €

Acompanyament 1 27,24 €

Opció 1

Anàlisi 1,5 21,21 €

Assignatura optativa 1 15,71 €

150,58 €

Opció 2

Fonaments 2,5 35,36 €

149,01 €

ORGUE I CLAVECÍ

Instrument individual 1,5 54,99 €

Història de la música 1 15,71 €

Música de cambra 1 15,71 €

Baix Continu/Improvisació 1 27,24 €

Opció 1

Anàlisi 1,5 21,21 €

Assignatura optativa 1 15,71 €

150,58 €

Opció 2

Fonaments 2,5 35,36 €

149,01 €

159,23 €

GUITARRA

Instrument individual 1,5 54,99 €

Història de la música 1 15,71 €

Música de cambra 1 15,71 €

Opció 1

Anàlisi 1,5 21,21 €

Assignatura optativa 1 15,71 €

123,34 €

Opció 2

Fonaments 2,5 35,36 €

121,77 €

CANT

Cant 1 40,85 €

Repertori 1 20,94 €

Història de la música 1 15,71 €

Música de cambra 1 15,71 €

Alemany aplicat al cant 1 20,94 €

Opció 1

Anàlisi 1,5 21,21 €

Assignatura optativa 1 15,71 €

151,10 €

Opció 2

Fonaments 2,5 35,36 €

Piano complementari 0,5 15,71 €

165,25 €

Sisè

ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT METALL

Instrument individual 1,5 54,99 €

Història de la música 1 15,71 €

Orquestra 2 36,67 €

Música de cambra 1 15,71 €

Opció 1

Anàlisi 1,5 21,21 €

Assignatura optativa 1 15,71 €

160,02 €

Opció 2

Fonaments 2,5 35,36 €

Piano complementari 0,5 15,71 €

174,16 €

PIANO

Instrument individual 1,5 54,99 €

Història de la música 1 15,71 €

Música de cambra 1 15,71 €

Acompanyament 1 27,24 €

Opció 1

Anàlisi 1,5 21,21 €

Assignatura optativa 1 15,71 €

150,58 €

Opció 2

Fonaments 2,5 35,36 €

149,01 €

ORGUE I CLAVECÍ

Instrument individual 1,5 54,99 €

Història de la música 1 15,71 €

Música de cambra 1 15,71 €

Baix Continu/Improvisació 1 27,24 €

Opció 1

Anàlisi 1,5 21,21 €

Assignatura optativa 1 15,71 €

150,58 €

Opció 2

Fonaments 2,5 35,36 €

149,01 €

GUITARRA

Instrument individual 1,5 54,99 €

Història de la música 1 15,71 €

Música de cambra 1 15,71 €

Opció 1

Anàlisi 1,5 21,21 €

Assignatura optativa 1 15,71 €

123,34 €

Opció 2

Fonaments 2,5 35,36 €

Piano complementari 0,5 15,71 €

137,48 €

CANT

Cant 1 40,85 €

Repertori 1 20,94 €

Història de la música 1 15,71 €

Música de cambra 1 15,71 €

Alemany aplicat al cant 1 20,94 €

Opció 1

Anàlisi 1,5 21,21 €

Assignatura optativa 1 15,71 €

151,10 €

Opció 2

Fonaments 2,5 35,36 €

Piano complementari 0,5 15,71 €

165,25 €

B. DEPARTAMENT DE MÚSICA MODERNA

Grau Assignatura Hores

Primer

Instrument individual 0,75 57,61 €

Taller d'ensemble 1 27,24 €

Llenguatge musical 1 27,24 €

112,09 €

Segon

Instrument individual 0,75 52,38 €

Taller d'ensemble 1 27,24 €

Llenguatge musical 1 27,24 €

Harmonia/improvisació 1 27,24 €

134,09 €

Tercer

Instrument individual 0,75 52,38 €

Taller d'ensemble 1 27,24 €

Llenguatge musical 1 27,24 €

Harmonia/improvisació 1 27,24 €

134,09 €

Quart

Instrument individual 0,75 52,38 €

Taller d'ensemble 1 27,24 €

Llenguatge musical 1 27,24 €

Harmonia/improvisació 1 27,24 €

134,09 €

C. ALTRES

Grau Assignatura Hores

Big Band 1,5 36,67 €

Informàtica musical 2 47,14 €

Tècniques d'enregistrament 1 47,14 €

PERFECCIONAMENT

Instrument/Veu 1 136,17 €

Master class 36,67 €

Taller 15,71 €

78,57 €

261,85 €

D. ENSENYAMENTS NO REGLATS

Grau Assignatura Hores

MÚSICA

Música tradicional 1 sessió setmanal 73,32 €

Instrument individual 0,5 50,28 €

Llenguatge musical 1 25,14 €

75,41 €

Instrument individual 0,75 73,32 €

Llenguatge musical 1 25,14 €

98,46 €

Instrument individual 1 98,46 €

Llenguatge musical 1 25,14 €

123,59 €

CANT

Cant 0,5 50,28 €

Corepetició 0,5 50,28 €

Llenguatge musical 1 25,14 €

125,69 €

DANSA

Iniciació (4 a 6 anys) 2 45,03 €

Assignatura complementària 1 25,14 €

70,17 €

Bàsic (7 a 9 anys) 2 45,03 €

Assignatura complementària 1 25,14 €

70,17 €

Intermedi 3 67,03 €

Assignatura complementària 1 25,14 €

92,16 €

Article 5è.- Bonificacions.

1. Les reduccions de quotes i l'exempció de pagament s'aplicaran d'acord amb el Reglament de prestacions no tècniques de serveis socials vigent. Els serveis socials municipals informaran prèviament sobre la conveniència d'aplicació, en els supòsits derivats de causes econòmiques.

2. Podran gaudir d'una bonificació del 25 % de la quota resultant d'aplicar, els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de família nombrosa de conformitat amb els requisits regulats en la Llei 40/2003, de 18 de novembre (BOE 277/2003), de protecció a les famílies nombroses, havent d'aportar la següent documentació:

a) Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família nombrosa emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de l'exercici pel qual es demana la bonificació.

d) Certificat de convivència, de que tots els membres que figuren en el títol oficial de família nombrosa conviuen en el mateix domicili.

3. En el cas de matriculació d'un segon germà/germana, les tarifes es redueixen en un 25% a partir del segon germà o germana. El descompte del 25% s'aplicarà sobre la tarifa de major quantia.

4. Els alumnes matriculats d'una família monoparental (constituïda per un sol progenitor amb el qual convisqui el fill consanguini o adoptat i que constitueixi el seu sustentador únic) gaudiran d'una bonificació d'un 25% del preu públic en les tarifes descrites a l'article 4, havent-se d'acreditar mitjançant documentació que acrediti que es tracta d'una família monoparental i certificat de convivència.

5. Les víctimes d'un delicte de violència de gènere, així com els menors que estiguin sota la seva pàtria potestat o guarda i custòdia, gaudiran d'una bonificació d'un 25% en les tarifes descrites a l'article 4. L'acreditació es farà mitjançant la presentació de la sentència ferme que acrediti que ha estat víctima d'un delicte de violència de gènere i el certificat de convivència.

6. Les persones que tenguin la consideració legal de discapacitat en grau igual o superior al 33% gaudiran d'una bonificació del 25% del preu públic en les tarifes descrites a l'article 4, havent d'acreditar, la condició de minusvàlid, mitjançant la presentació del certificat de discapacitat expedit per l'òrgan competent.

7. Els subjectes passius que pertanyen a una altre entitat musical d'Inca tindrà dret a un bonificació del 10 % havent de presentar la documentació de acrediti tals extrems als efectes de poder acollir-se a la bonificació.

8. Totes les bonificacions anteriorment esmentades s'han d'aprovar per acord de la Junta de Govern Municipal, havent de realitzar en tots els casos, la petició/sol·licitud d'exempció a l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell.

9. Les bonificacions dels punts 2, 3, 4, 5 i 6 d'aquest article no es poden simultaneijar i, per tant, s'aplicarà la que més beneficiï a la unitat familiar.

Article 6è. Normes de gestió.

1. El pagament de matrícula es farà efectiva mitjançant un ingrés al compte bancari de l'Ajuntament d'Inca abans de formalitzar la corresponent matriculació i serà irreductible

2. La recaptació del preu públic la realitzarà l'Ajuntament d'Inca mitjançant domiciliació de rebuts.

En el supòsit de que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiciliats, les despeses que es generin seran degudament assumides per l'usuari del servei, informant-se a l'usuari del deute pendent, el qual s'haurà de liquidar abans de la finalització de la data d'emissió del rebut.

En el cas de que no es faci l'ingrés dins el termini establert s'aplicarà un recàrrec d'un 5%, iniciant-se el procediment de constrenyiment corresponent.

Una vegada transcorregut el termini d'un mes comptat a partir de la data d'emissió dels rebuts no abonats es procedirà en el mes següent a donar de baixa l'usuari del servei, i perdent els drets que li correspondrien sobre aquesta plaça, iniciant-se el procediment de constrenyiment corresponent de les quantitats pendents.

3. Les matriculacions que es produeixin una vegada iniciat el curs escolar, i sempre que siguin conformades per l'Escola de Música en funció de la prestació del servei, seran objecte de prorrateig, i completades amb el pagament íntegre de la matrícula.

4. Una vegada realitzades les liquidacions seran presentades al cobrament mitjançant càrrecs de nou períodes mensuals (període 1 correspondrà al mes d'octubre i així fins al període 9 que correspondrà al mes de juny).

5. Les baixes i les altes que es produeixin en el curs escolar s'hauran de formalitzar per escrit per part dels usuaris i/o dels seus responsables legals. Una vegada comprovades per la direcció de l'escola i tramitada la documentació escaient, es remetrà informe al Departament de Gestió Tributària i es donarà lloc a la baixa o alta de la quota de les mensualitats restants del curs escolar.

Si la baixa de l'alumne matriculat, es per motius aliens a l'Escola de Música Antoni Torrandell, no tindrà dret a la devolució de la tarifa abonada, llevat de que la renúncia a la prestació del servei (baixa) hagi estat notificada abans de l'inici de l'activitat.

6. En cas de què la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l'Administració Municipal, els usuaris podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.

Article 7è. Infraccions i sancions tributàries

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic regulat en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació, i l'ordenança general de gestió, recaptació, inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals o norma que les derogui o substitueixi.

Disposició final. Vigència.

Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des el dia 1 de setembre de 2022 i continuarà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació".

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.