Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 628756
Aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en sessió plenària de 27.12.21 ha aprovat no admetre la reclamació presentada mitjançant registre d'entrada número 25665 de data 21.12.21 i ha aprovat de forma definitiva el pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella per l'exercici de 2022, que comprèn el de la pròpia entitat, i els dels Patronats Municipals d'Escoles Infantils i de l'Hospital Municipal, del Consorci per al Desenvolupament Esportiu i de la Fundació Ciutadella Cultura. 

El resum per capítols dels diferents pressupostos és el següent:

A) ESTAT D'INGRESSOS

 

CAPÍTOL

AJUNTAMENT

PATRONAT ESCOLES INFANTILS

PATRONAT HOSPITAL MUNICIPAL

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

1

IMPOSTOS DIRECTES

14.620.000,00€

---

---

---

 

2

IMPOSTOS INDIRECTES

1.203.300,00€

---

---

---

 

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

9.400.043,56€

270.000,00€

720.520,00€

---

 

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

9.595.072,31€

955.000,00€

2.129.993,12€

50.285,16€

 

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

397.507,51€

---

38.125,00€

---

 

6

ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

0,00€

---

---

---

 

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

260.523,00€

30.000,00€

10.000,00€

239.136,38€

 

8

ACTIUS FINANCERS

--

---

---

---

 

9

PASSIUS FINANCERS

--

---

---

---

 

 

TOTAL:

35.476.446,38€

1.255.000,00€

2.898.638,12€

289.421,54€

459.000,00€

B) ESTAT DE DESPESES

 

CAPÍTOL

AJUNTAMENT

PATRONAT ESCOLES INFANTILS

PATRONAT HOSPITAL MUNICIPAL

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

1

DESPESES DE PERSONAL

12.702.273,18€

518.096,70€

2.300.911,96€

---

 

2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS

14.343.506,95€

686.559,77€

554.851,77€

1,000,00€

 

3

DESPESES FINANCERES

265.186,63€

---

---

49.285,16€

 

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6.003.961,29€

---

---

---

 

5

FONS DE CONTINGENCIA

241.178,92€

10.343,53€

32.874,39€

---

 

6

INVERSIONS REALS

1.181.642,52€

40.000,00€

10.000,00€

---

 

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

491.987,71€

---

---

---

 

8

ACTIUS FINANCERS

---

----

---

---

 

9

PASSIUS FINANCERS

246.709,18€

---

---

239.136,38€

 

 

TOTAL:

35.476.446,38€

1.255.000,00€

2.898.638,12€

289.421,54€

459.000,00€

La qual cosa es publica, en compliment del que disposa l'article 169.3, del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Així mateix, d'acord amb el que estableix l'article 127, del RDL 781/86 de 18.04, es publiquen les plantilles de personal corresponents a l'exercici de 2022.

A) AJUNTAMENT

PLANTILLA FUNCIONARIS

FUNCIONARIS D'HABILITACIÓ NACIONAL

GRUP

1

Secretari/a

A1

1

Interventor/a

A1

1

Tresorer/a

A1

 

 

 

FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

GRUP

2

Tècnics/ques administració general

A1

13

Administratius/ves

C1

23

Auxiliars administratius/ves

C2

3

Subalterns/es

AP

 

 

 

FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

GRUP

8

Tècnics/ques superiors

A1

5

Tècnics/ques mig

A2

2

Tècnics/ques auxiliars

C1

2

Auxiliars delineació

C2

2

Inspectors/es

A2

3

Subinspectors/es

A2

13

Oficials

C1

55

Policies

C1

1

Jardiner/a

C2

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX

GRUP

13

Titulats/des superiors

A1

14

Titulats/des mitjans

A2

1

Titulat/ada auxiliar

C1

2

Caps CMO

C2

2

Caps CMO

AP

4

Tècnics operatius

C2

1

Tècnics operatius

AP

28

Oficials CMO

C2

11

Ajudants CMO

C2

6

Monitors/es

C2

1

Informador/a

C2

20

Treballadors/es familiars

C2

3

Treballadors/es serveis socials

AP

10

Operadors/es

C2

23

Subalterns/es

C2

6

Peons

AP

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI TEMPORAL

GRUP

1

TAE urb arquitecte

A1

1

TAG Assessor/a jurídic urbanisme

A1

2

TAE Assessor/a jurídic

A1

1

Auxiliar administratiu Serveis Socials

C1

 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

1

Treballador/a social

A2

1

Educador/a social

A2

 

B) PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES INFANTILS

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX

GRUP

1

Gerent/a

A1

3

Mestres/esses

A2

8

Educadors/es

B

1

Auxiliar administratiu

C2

 

 

 

 

C) PATRONAT DE L'HOSPITAL MUNICIPAL

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

GRUP

1

Gerent/a

A1

1

Psicòleg/a

A1

4

Infermer/es (DUI)

A2

1

Administratiu/va

C1

1

Cap de cuina

C1

25

Auxiliars d'Infermeria

C2

1

Cuiner/a

C2

3

Subaltern-na

C2

4

Ajudants de cuina

AP

1

Netejador/a

AP

3

Ajudant de bugaderia

AP

1

Manteniment

C2

2

Monitor/a

C2

1

Tècnic en gestió

A2

4

Treballadors/es familiars

C2

1

Treballador/a social

A2

 

 

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

 

1

Gerent/a

 

1

Tramoista

 

1

Persona assistent en producció i taquilla

 

1

Persona acomodació

 

RESUM DE PLANTILLES

 

FUNCIONARIS

LABORAL

 

LABORAL TEMPORAL

FUNCIONARI TEMPORAL

EVENTUAL

TOTAL

AJUNTAMENT

135

145

5

2

0

287

PATRONAT ESCOLES INFANTILS

0

13

0

0

0

13

PATRONAT HOSPITAL MUNICIPAL

0

54

0

0

0

54

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU

0

0

0

0

0

0

FUNDACIÓ CIUTADELLA CULTURA

0

0

0

0

0

4

TOTAL

135

212

5

2

0

358

 

Ciutadella de Menorca, 27 de desembre de 2021

L'alcaldessa Joana Gomila LLuch