Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 623592
Aprovació de la suspensió de l'aplicació de la quota tributària de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'ocupacio de terrenys amb parades, casetes per la venda, etc

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2021 va aprovar inicialment la modificació de la suspensió de l'aplicació de la quota tributària de l'article 6.1.e) reguladora de les activitats temporals, de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local amb parades, casetes per la venda, espectacles i atraccions, que no tinguin caràcter permanent, industries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, amb efectes de data 22 d'octubre de 2021 fins el dia 6 de gener de 2023.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins el termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica l'acord de;

- Suspensió definitiva de l'aplicació de la quota tributària de l'article 6.1.e) reguladora de les activitats temporals, de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local amb parades, casetes per la venda, espectacles i atraccions, que no tinguin caràcter permanent, industries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Inca, 21 de desembre de 2021

El batle

Virgilio Moreno Sarrio