Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 623635
Ordenança fiscal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del Servei de Recollida, Transport, Tractament i Eliminació de Residus

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2021 va aprovar inicialment la ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei de recollida, transport, tractament i eliminació de residus.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins el termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

El text íntegre es fa públic als efectes de l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local.

«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS

Article 1.

Fonament.

1. De conformitat amb l'establert en els articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 20.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament percebrà la “Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari”, que es regirà per la present Ordenança.

2. D'acord amb l'article 20.6, les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per la prestació dels serveis públics a què es refereix l'apartat 4 de l'article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, realitzada de manera directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tendran la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, conforme al previst a l'article 31. 3 de la Constitució.

En concret, tendran tal consideració les exigides per l'explotació d'obres o la prestació de serveis, en règim de concessió, societats d'economia mixta, entitats públiques empresarials, societats de capital íntegrament públic i altres formes de Dret privat.

Sense perjudici de l'establert a l'article 103 de la Llei de contractes del sector públic, les contraprestacions econòmiques a què es refereix aquest apartat es regularan mitjançant ordenança. Durant el procediment d'aprovació d'aquesta ordenança, les entitats locals sol·licitaran l'informe preceptiu de les administracions públiques a les quals l'ordenament jurídic els n'atribueix alguna facultat d'intervenció.

Article 2.

Pel caràcter higiènic o sanitari del servei, és obligatòria l'aplicació d'aquesta prestació patrimonial i cap persona física o jurídica quedarà eximida del pagament de la mateixa.

Article 3r.

Pressupost de fet de la prestació patrimonial.

1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació del servei de recepció obligatòria, de recollida, transport, tractament i/o eliminació de residus domèstics i residus comercials o industrials assimilables a domèstics, tant d'habitatges com locals en sòl urbà, així com edificacions existents en sòl no urbà subjectes a l'impost de béns immobles de naturalesa urbana; per als de conducció fins a l'estació de transferència, i el seu tractament i eliminació en la forma reglamentària.

A l'efecte d'aquesta prestació patrimonial s'entén per residu qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tingui la intenció de rebutjar. L'àmbit d'aplicació d'aquesta taxa i les seves exclusions serà el mateix que l'article 2 de la Llei 22/2011 de Residus.

Queden exclosos:

a) Els enderrocs procedents d'obres públiques o particulars en construcció.

b) Els residus metàl·lics de fàbriques i tallers en general.

c) Les cendres o residus d'indústries.

d) En general els residus la recollida dels quals exigeixi l'adopció de mesures especials d'higiene, profilàctiques o de seguretat.

2. Obligació de contribuir.

L'obligació de contribuir neix a partir de la prestació del servei, que atesa la seva condició de recepció obligatòria i general s'entendrà com a utilitzada pels titulars d'habitatges i locals existents en sòl urbà i no urbà del terme municipal d'Inca.

Article 4.

Obligats al pagament.

1. Estan obligats al pagament de la prestació:

a) Les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 36 de la Llei general tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre), titulars dels habitatges, locals o edificacions situades en el terme municipal d'Inca, ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari o, fins i tot, de precari.

b) Tindrà la consideració de substitut de la persona obligada al pagament, el propietari dels habitatges, locals o edificacions, el qual podrà repercutir, si s'escau, en les quotes satisfetes sobre els usuaris efectius del servei o contribuents.

Article 5.

Responsables.

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei general tributària.

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 6.

Quota tarifària.

1. La quota tarifaria general consisteix en una quantitat fixa, per unitat d'immoble, que s'ha de determinar en funció de la naturalesa, destí, i superfície de l'immoble, establint-se a l'efecte els següents imports:

 

Recollida

Incineració

Total

1.01.- HABITATGES PARTICULARS, edificacions existents en sòl urbà

 

 

 

1.01.1.- Habitatges, en general

65,40 €

105,84 €

171,24 €

1.01.2.- Habitatges, vacacionals, per plaça

26,22 €

13,78 €

40,00 €

1.01.3.- Habitatges, que s'ajustin a les condicions contingudes a l'article 8, apartat a, primer.

16,84 €

27,24 €

44,08 €

1.02. LOCALS DESTINATS A LA VENDA D'ALIMENTS FRESCS (Fruiteria, peixateria, carnisseria)

 

 

 

1.02.1.- Fins a 100 m2

222,75 €

360,45 €

583,20 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,62 €

2,63 €

4,25 €

Amb un màxim de:

647,78 €

1.048,20 €

1.695,98 €

1.03. LOCALS DESTINATS A DESPATXOS PROFESSIONALS, prèvia acreditació de que únicament presta serveis en l'activitat un únic titular

 

 

 

1.03.1. Fins a 100 m2

103,00 €

218,75 €

321,75

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,03 €

2,19 €

3,22

Amb un màxim de:

494,96 €

1.051,20 €

1.546,16 €

1.04. LOCALS DESTINAT A FORNS I PASTISSERIES

 

 

 

1.04.1. Fins a 100 m2

222,75 €

360,45 €

583,20 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,62 €

2,63 €

4,25 €

Amb un màxim de:

647,78 €

1.048,20 €

1.695,98 €

1.05. LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE MOBLES

 

 

 

1.05.1. Superfície fins a 100 m2

135,19 €

218,75 €

353,94 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,35 €

2,19 €

3,54 €

Amb un màxim de:

649,64 €

1.051,20 €

1.700,84 €

1.06. LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE JOGUINES, OBJECTES DE REGAL, JOIERIES

 

 

 

1.06.1 Superfície fins a 100 m2

135,19 €

218,75 €

353,94 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,35 €

2,19 €

3,54 €

Amb un màxim de:

649,64 €

1.051,20 €

1.700,84 €

1.07. LOCAL DESTINATS A LLIBRERIES, PAPERERIES, PREMSA

 

 

 

1.07.1 Superfície fins a 100 m2

135,19 €

218,75 €

353,94 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,35 €

2,19 €

3,54 €

Amb un màxim de:

649,64 €

1.051,20 €

1.700,84 €

1.08. LOCALS COMERCIALS DESTINATS A OFICINES

 

 

 

1.08.1 Superfície fins a 100 m2

135,19 €

218,75 €

353,94 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,35 €

2,19 €

3,54 €

Amb un màxim de:

649,64 €

1.051,20 €

1.700,84 €

1.09. LOCALS DESTINATS A PERRUQUERIES, CENTRES D'ESTÈTICA

 

 

 

1.09.1 Superfície fins a 100 m2

135,19 €

218,75 €

353,94 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,35 €

2,19 €

3,54 €

Amb un màxim de:

649,64 €

1.051,20 €

1.700,84 €

1.10. LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE ROBA, CONFECCIONS, CALÇATS, PELL

 

 

 

1.10.1.Superfície fins a 100 m2

135,19 €

218,75 €

353,94 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,35 €

2,19 €

3,54 €

Amb un màxim de:

649,64 €

1.051,20 €

1.700,84 €

1.11. LOCALS DESTINATS A SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS

 

 

 

1.11.1. De 101 a 150 m2

222,75 €

360,45 €

583,20 €

Superfície >150 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

0,93 €

1,51 €

2,44 €

Amb un màxim de:

2.332,83 €

3.774,85 €

6.107,68 €

1.12. LOCALS DESTINATS A ENTITATS BANCARIES

 

 

 

1.12.1. Amb una superfície < 100 m2

650,41 €

1052,46 €

1702,87 €

Superfície > de 100 m2 s'incrementarà la quota amb €/m2

6,19 €

10,53 €

16,72 €

1.13. LOCALS DESTINATS A L'EMMAGATZEMATGE DE MERCADERIES

 

 

 

1.13.1. Fins a 150 m2

89,48 €

144,79 €

234,27 €

Superfície >150 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

0,89 €

1,45 €

2,34 €

Amb un màxim de:

223,46 €

361,58 €

585,04 €

1.14. LOCALS DESTINATS A BARS, GELATERIES I SIMILARS, que disposen de barra i/o serveis de taules, per proporcionar al públic, mitjançant preu. begudes i entrepans freds o calents, per ser consumits al mateix local

 

 

 

1.14.1 Fins a 100 m2

222,75 €

360,45 €

583,20 €

Superfície > 100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,55 €

2,52 €

4,07 €

Amb un màxim de:

355,02 €

574,48 €

929,50 €

1.15. CAFETERIES, son aquells que disposen de serveis de taules i poden oferir mitjançant preu, a qualsevol hora durant tot el temps que estigui obert al públic i, per ser consumits al mateix local, plats simples o combinats directament a la planxa i/o fregidora

 

 

 

1.15.1 Fins a 100 m2

357,44 €

578,40 €

935,84 €

Superfície > 100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

2,63 €

4,25 €

6,88 €

Amb un màxim de:

646,30 €

1.045,80 €

1.692,10 €

1.16. RESTAURANTS, cellers i establiments similars que disposen de cuina i servei de menjador, amb l'objecte d'oferir al públic, mitjançant preu, menjars i begudes per ser consumides al mateix local.

 

 

 

1.16.1. Fins a 100 m2

357,44 €

578,40 €

935,84 €

Superfície > 100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

3,50 €

5,67 €

9,17 €

Amb un màxim de:

1.582,88 €

2.561,32 €

4.144,20 €

1.17. RESTAURANTS DE MENJAR RÀPID O PER EMPORTAR

 

 

 

1.17.1. Fins a 100 m2

544,67 €

578,40 €

1.123,07 €

Superfície > 100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

5,33 €

5,67 €

11,00 €

Amb un màxim de:

2.412,00 €

2.561,32 €

4.973,32 €

1.18. LOCALS DE MENJAR PREPARAT O A DOMICILI SENSE MENJADOR HABILITAT AL PÚBLIC

 

 

 

1.18.1 Fins a 100 m2

357,44 €

578,40 €

935,84 €

Superfície > 100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

2,63 €

4,25 €

6,88 €

Amb un màxim de:

1.670,40 €

2.702,96 €

4.373,36 €

1.19. CASINOS, SOCIETATS RECREATIVES, CLUBS O SIMILARS

 

 

 

1.19.1 Fins a 100 m2

222,75 €

360,45 €

583,20 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

2,63 €

4,25 €

6,88 €

Amb un màxim de:

354,05 €

572,90 €

926,95 €

1.20. LOCALS COMERCIALS que no es destinin a cap de les activitats assenyalades en els apartats anteriors.

 

 

 

1.20.1.- Fins a 100 m2

222,75 €

360,45 €

583,20 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,62 €

2,63 €

4,25 €

Amb un màxim de:

647,78 €

1.048,20 €

1.695,98 €

1.21. LOCALS INDUSTRIALS

 

 

 

1.21.1 Locals amb una superfície fins a 150 m2

221,75 €

358,82 €

580,57 €

Superfície >150 m2 I i < 450 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

0,35 €

0,57 €

0,92 €

Superfície = a 450 m2 I i < 800 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

0,46 €

0,76 €

1,22 €

Superfície igual o superior a 800 m2 i s'incrementarà la quota amb (€/m2)

0,59 €

0,94 €

1,53 €

Amb un màxim de:

1.756,45 €

2.842,19 €

4.598,64 €

1.22. CENTRES D'ENSENYAMENT

 

 

 

1.22.1 Fins a 100 places

222,75 €

360,45 €

583,20 €

Per centres de mes de 100 places fins a 800 places s'incrementarà la quota amb amb (€/Plaça)

1,37 €

2,20 €

3,50 €

Per centres de més de 800 places, s'incrementarà la quota amb (€/Plaça)

0,86 €

1,38 €

2,24 €

Amb un màxim de:

1.945,13€

3.147,50 €

5.092,63 €

1.23. HOTELS, HOSTALS, PENSIONS, RESIDÈNCIES I SIMILARS, per places

 

 

 

1.23.1. Si hi ha servei d'allotjament i menjador (€/plaça).

23,34 €

37,77 €

61,11 €

1.23.2. Si hi ha servei d'allotjament, però sense menjador (€/plaça)

11,68 €

18,89 €

30,57 €

1.24. CLINIQUES,SANATORIS I ALTRES ESTABLIMENTS D'ASSISTÈNCIA I HOSPITALITZACIÓ, per places

18,45 €

27,24 €

45,69 €

1.25. LOCALS SENSE ACTIVITAT COMERCIAL O INDUSTRIAL

80,10 €

136,10 €

216,20 €

1.26. EDIFICACIONS EXISTENTS EN SOL NO URBÀ

 

 

 

1.26.1. Habitatges existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost de béns immobles de naturalesa urbana, amb una superfície major de 80 m2.

23,36

79,54

102,90

1.26.2. Habitatges existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost de béns immobles de naturalesa urbana, amb una superfície menor de 80 m2.

21,02

79,54

100,56

1.26.3. Vivendes vacacionals, per plaça

26,22 €

13,78 €

40,00 €

1.26.4. Habitatges existents en sòl no urbà, que s'ajustin a les condicions contingudes a l'article 8, apartat a, primer.

16,84 €

27,24 €

44,08 €

1.26.5. Edificacions existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, amb ús diferent al residencial, com pot ser industrial, comercial, esportiu, oficines, espectacles, turisme, sanitari, cultural i usos singulars (càmpings, camps de golf, etc..). S'aplicaran les tarifes vigents en sòl urbà sense cap tipus de reducció.

 

 

 

 

 

1.26.6.Edificacions existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost de béns immobles de naturalesa urbana, en el cas que els subjectes passius del referit impost acreditin la seva inclusió en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

12,54 €

20,51 €

33,15 €

 

EXPEDICIO TARGETA SERVEIS CIUTADANS

IMPORT

Primera expedició

Gratuït

Segona i posteriors expedicions

9,80 €

2. Les quotes establertes en l'apartat anterior corresponen a un any natural.

Pel càlcul de la quota tarifària s'estipulen les següents normes:

a) En cas de coincidència del domicili particular i del domicili on s'exercitin activitats professionals o mercantils, únicament serà objecte de pagament la quota professional o mercantil.

b) La quota fixa recaurà sobre cada unitat de local de negoci o habitatge. En els casos de desenvolupament de més d'una activitat en un local no s'aplicarà la quota tarifària per les activitats que suposin les menors tarifes fiscals.

c) Les baixes produïdes en l'activitat comercial o industrial implicaran per l'exercici fiscal següent l'aplicació de la tarifa de local sense activitat.

La durada de les baixes no podrà ser inferior a 12 mesos, en conseqüència, no tendrà la consideració de baixa el tancament temporal de qualsevol establiment.

d) Les altes o canvis d'usos en l'activitat comercial o industrial produïdes durant l'exercici implicaran que dins el mateix la quota que es meritarà serà la corresponent a l'activitat que s'hagi desenvolupat durant un major període.

e) El còmput dels metres quadrats per l'aplicació de les tarifes serà la que resulta de la base de dades de l'Oficina Virtual del Cadastre en relació al càrrec afectat.(En el referit còmput no és tendran en compte els m2 afectats a elements comuns o altres que s'acrediti que el seu ús no és comercial, industrial o professional).

En el cas de discrepància entre les dades cadastrals i la realitat física dels locals, es prendrà com a referència els metres quadrats resultants de l' inspecció municipal que també provocarà la modificació de les dades cadastrals.

Article 7.

Exempció.

Es declararà l'exempció temporal, mentre es donin les circumstàncies que la motiven, en els supòsits de locals o habitatges que acreditin que no reuneixen la condició de tals. Amb la sol·licitud s'adjuntarà un informe tècnic acreditatiu que l'immoble afectat no compleix les condicions exigides en l'article 4 del D.145/1997, de 21 de novembre que regula l'expedició de les cèdules d'habitabilitat;a més de conformitat amb l'article 7 del referit Decret 145/1997 (segons la redacció donada pel Decret 20/2007, de 23 de març, de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, publicat en el BOIB núm.48/2007) s'acreditarà que no disposa dels serveis d'aigua ,clavegueram i electricitat.

Aquesta exempció s'ha de sol·licitar anualment.

Article 8.

Bonificacions de la prestació patrimonial.

Les bonificacions de la prestació patrimonial pública no tributària poden ser per raó de la capacitat econòmica o per utilització de la targeta de serveis ciutadans per acollir-se al reciclatge de residus.

A) Bonificació per raó de capacitat econòmica.

1.- Habitatges amb tarifa reduïda. Per gaudir de la tarifa d'habitatge especial a què es refereix l'epígraf 1.01.3 i 1.26.4, es requerirà que la renda total percebuda pels membres de la unitat familiar no superi el salari mínim interprofessional (SMI) segons el següent barem:

- Unitats familiars de 1 membre, sense superar una vegada el SMI.

- Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades el SMI.

- Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades el SMI.

- Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades el SMI.

- Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades el SMI.

- Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades el SMI.

Per cada membre més s'aplica un índex de + 0,5.

S'entén per unitat familiar el conjunt de les persones que conviuen en un mateix immoble, estiguin o no incloses en el mateix Llibre de Família, tot amb referència al primer dia natural de cada exercici.

Les referides dades s'acreditaran amb el certificat de convivència municipal. La referida acreditació no produirà efectes si s'observa que en l'històric de persones que conviuen en el domicili d'empadronament objecte de la reducció consta la baixa de qualsevol persona en el quart trimestre de l'exercici anterior i l'alta de la mateixa persona a partir del segon dia natural de l'exercici posterior.

2.- Per gaudir de la tarifa reduïda, es requerirà que el sol·licitant ho demani abans del 30 març, segons model oficial, justificant el seu dret mitjançant els següents documents, relatius a totes i a cada una de les persones que integren la unitat familiar.

a) Dades personals i DNI de l'obligat al pagament de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari.

b) Certificació municipal acreditativa dels qui conviuen, en el seu cas, amb el sol·licitant de la bonificació. Caldrà que coincideixi domicili d'empadronament amb objecte de la prestació patrimonial.

c) Autorització per tal que l'Ajuntament sol·liciti a l' AEAT amb relació al sol·licitant i, en el seu cas, de cada una de les persones que conviuen amb ell i formin part de la unitat familiar, certificació dels rendiments que constin en l' AEAT en referència al darrer exercici fiscal disponible.

d) Sol·licitud d'adhesió al reciclatge de residus de conformitat amb el model que serà facilitat pel departament de Gestió Tributaria, en el qual la persona interessada ha d'acceptar les condicions següents:

- Comprometre a complir el que estableix l'Ordenança municipal de gestió de residus domèstics.

- Consentir, en presència seva, que membres de l'Ajuntament d'Inca o qui es designi per part de l'Ajuntament accedeixin al seu habitatge o local per controlar que se separin, efectivament, les fraccions de residus (orgànica, paper, vidre, envasos i rebuig).

- Consentir el control dels residus que dipositin en les àrees d'aportació, als contenidors del carrer i en el Parc Verd.

e) Els membres de la unitat familiar han de ser titulars, a títol de propietat o altre dret real, de l'habitatge objecte de la petició de la bonificació.

No podran ésser titulars,en tot el territori Estatal, del ple domini d'altres habitatges amb ús residencial, de locals amb ús comercial o d'altres usos amb un percentatge superior al 33,33 %, a excepció de locals amb ús d' aparcament o traster.

Aquesta reducció també serà aplicable als peticionaris que són arrendataris de l'habitatge objecte de l'expedient de la present tarifa reduïda, i se'ls aplicaran les mateixes limitacions a dalt descrites.

La declaració de la persona interessada serà comprovada per l'Administració municipal seguint el procediment descrit en els articles 131 i següents de la Llei general tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre). En cas de falsedat, automàticament es perdrà la reducció obtinguda independentment de l'expedient es de defraudació que es pot iniciar.

3.- La vigència del padró de beneficiaris no tindrà data de caducitat, i per tant no serà necessari procedir a la renovació mitjançant nova sol·licitud. Una vegada atorgada la reducció l'Administració procedirà d'ofici a realitzar les comprovacions adients de conformitat amb l'autorització atorgada amb la inicial sol·licitud, així com a requerir als beneficiaris la documentació que en el seu cas no consti en poder de l'Administració.

B) Bonificacions per acollir-se al reciclatge de residus.

1.- Per accedir a aquestes bonificacions tots els obligats al pagament de la prestació patrimonial han d'acudir al Departament de Gestió Tributària amb anterioritat al dia 30 de desembre de l'any anterior, als efectes de presentar la següent documentació:

a) Sol·licitud d'adhesió de conformitat amb el model que serà facilitat pel Departament de Gestió Tributària, en el qual la persona interessada ha d'acceptar les condicions següents:

- Comprometre a complir el que estableix l'Ordenança municipal de gestió de residus domèstics.

- Consentir, en presència seva, que membres de l'Ajuntament d'Inca o qui es designi per part de l'Ajuntament accedeixin al seu habitatge o local per controlar que se separin, efectivament, les fraccions de residus (orgànica, paper, vidre, envasos i rebuig).

- Consentir el control dels residus que dipositin en les àrees d'aportació, als contenidors del carrer i en el Parc Verd.

2.- Rebudes les sol·licituds d'adhesió per l'Ajuntament d'Inca se li expedeix la targeta de serveis ciutadans.

Cada obligat al pagament quedarà vinculat a un únic immoble, i rebrà la targeta de serveis ciutadans per l'immoble pel qual hagi sol·licitat la targeta. Si més de dues persones declaren la seva vinculació a la mateixa vivenda, només la primera que hagi estat donada d'alta o la senyalada de forma unànime per les restants, serà considerada com a obligada al pagament i beneficiària de la bonificació.

Amb aquesta targeta de serveis ciutadans, es podrà accedir a totes les instal·lacions municipals (àrees d'aportació vigilades i deixalleria) i als contenidors ubicats a la via pública en les zones que correspongui, als efectes de procedir a la correcta separació dels residus generats.

Únicament els habitatges en sòl rústic i els habitatges vacacionals podran obtenir una segona targeta de serveis ciutadans, la qual haurà de ser abonada.

3.- Les bonificacions que aplicarà l'Ajuntament d'Inca amb la tinença de la targeta de serveis ciutadans en la prestació patrimonial de carácter públic no tributari seran de quatre tipus:

3.1.- Per aportacions als contenidors de reciclatge de matèria orgànica pels habitatges amb tarifa 1.01.

Gaudiran de bonificació de la prestació patrimonial pública no tributaria els obligats al pagament que realitzin un mínim d'aportacions de residus al contenidor de matèria orgànica i s'acreditin com a usuaris de la targeta de serveis ciutadans, d'acord amb el següent quadre:

Més de 52 aportacions anuals

Tarifa bonificada

 

1.01.- HABITATGES PARTICULARS, edificacions existents en sòl urbà

 

1.01.1.- Habitatges, en general

126,97 €

1.01.2.- Habitatges, vacacionals, per plaça

29,65 €

1.01.03.- Habitatges, que s'ajustin a les condicions contingudes a l'article 8, apartat a, primer.

44,08 €

3.2.- Per immobles en sòl rústic amb tarifes 1.26.1, 1.26.2, 1.26.3, 1.26.4 i 1.26.6.

Gaudiran de bonificació de la prestació patrimonial pública no tributaria els obligats al pagament que realitzin un mínim d'aportacions separades correctament a les àrees d'aportació vigilades i a la deixalleria i s'acreditin com usuaris de la targeta de serveis ciutadans, d'acord amb el següent quadre:

Més de 52 aportacions anuals

Tarifa bonificada

1.26.1. Edificacions existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost de béns immobles de naturalesa urbana, amb una superfície major de 80 m2.

74,71 €

1.26.2. Edificacions existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost de béns immobles de naturalesa urbana, amb una superfície menor de 80 m2

54,71 €

1.26.3. Vivendes vacacionals, per plaça

29,65 €

1.26.4. Habitatges existents en sòl no urbà, que s'ajustin a les condicions contingudes a l'article 8, apartat a, primer

44,08 €

1.26.6.Edificacions existents en sòl no urbà, subjectes a l'impost de béns immobles de naturalesa urbana, en el cas que els subjectes passius del referit impost acreditin la seva inclusió en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

25,04 €

3.3.- Per immobles ubicats a la zona de recollida porta a porta amb tarifa 1.01.

Gaudiran de bonificació de la prestació patrimonial pública no tributaria els obligats al pagament que separin correctament els residus. L'Ajuntament d'Inca comprovarà en el domicili mitjançant una inspecció tècnica la correcta separació dels residus.

1.01.- HABITATGES PARTICULARS, edificacions existents en sòl urbà

Quota bonificada

1.01.1.- Habitatges, en general

119,35 €

1.01.2.- Habitatges, vacacionals, per plaça

29,65 €

1.01.03.- Habitatges, que s'ajustin a les condicions contingudes a l'article 8, apartat a, primer.

44,08 €

 

 

3.4.- Per tots immobles relacionats en el quadre de tarifes del article 6, exceptuant les tarifes 1.01, 1.26.1, 1.26.2, 1.26.3, 1.26.4 i 1.26.6.

Gaudiran de bonificació de la prestació patrimonial pública no tributaria els obligats al pagament que separin correctament els residus. L'Ajuntament d'Inca comprovarà en el domicili mitjançant una inspecció tècnica la correcta separació dels residus

 

1.02. LOCALS DESTINATS A LA VENDA D'ALIMENTS FRESCS (Fruiteria, peixateria, carnisseria)

Tarifa bonificada

1.02.1.- Fins a 100 m2

402,97 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

2,93 €

Amb un màxim de:

1.171,88 €

1.03. LOCALS DESTINATS A DESPATXOS PROFESSIONALS, prèvia acreditació de que únicament presta serveis en l'activitat un únic titular.

 

1.03.1. A Fins a 100 m2

256,13 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

2,57 €

Amb un màxim de:

1.230,80 €

1.04. LOCALS DESTINAT A FORNS I PASTISSERIES

 

1.04.1. Fins a 100 m2

439,02 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

3,20 €

Amb un màxim de:

1.276,70 €

1.05. LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE MOBLES

 

1.05.1. Superfície fins a 100 m2

288,31 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

2,89 €

Amb un màxim de:

1.385,48 €

1.06. LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE JOGUINES, OBJECTES DE REGAL, JOIERIES

 

1.06.1 Superfície fins a 100 m2

288,31 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

2,89 €

Amb un màxim de:

1.385,48 €

1.07. LOCAL DESTINATS A LLIBRERIES, PAPERERIES, PREMSA

 

1.07.1 Superfície fins a 100 m2

288,31 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

2,89 €

Amb un màxim de:

1.385,48 €

1.08. LOCALS COMERCIALS DESTINATS A OFICINES

 

1.08.1 Superfície fins a 100 m2

288,31 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

2,89 €

Amb un màxim de:

1.385,48 €

1.09. LOCALS DESTINATS A PERRUQUERIES, CENTRES D'ESTÈTICA

 

1.09.1 Superfície fins a 100 m2

288,31 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

2,89 €

Amb un màxim de:

1.385,48 €

1.10.LOCALS DESTINATS A LA VENDA DE ROBA, CONFECCIONS, CALÇATS, PELL

 

1.10.1.Superfície fins a 100 m2

288,31 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

2,89 €

Amb un màxim de:

1.385,48 €

1.11. LOCALS DESTINATS A SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS

 

1.11.1. De 101 a 150 m2

475,06 €

Superfície >150 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,99 €

Amb un màxim de:

4.975,22 €

1.12. LOCALS DESTINATS A ENTITATS BANCARIES

 

1.12.1. Amb una superfície < 100 m2

1597,63 €

Superfície > de 100 m2 s'incrementarà la quota amb €/m2

15,98 €

1.13. LOCALS DESTINATS A L'EMMAGATZEMATGE DE MERCADERIES

 

1.13.1. Fins a 150 m2

190,83 €

Superfície >150 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,91 €

Amb un màxim de:

476,57 €

1.14. LOCALS DESTINATS A BARS, GELATERIES I SIMILARS, que disposen de barra i/o serveis de taules, per proporcionar al públic, mitjançant preu. begudes i entrepans freds o calents, per ser consumits al mateix local

 

1.14.1 Fins a 100 m2

475,06 €

Superfície > 100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

3,32 €

Amb un màxim de:

757,15 €

1.15. CAFETERIES, son aquells que disposen de serveis de taules i poden oferir mitjançant preu, a qualsevol hora durant tot el temps que estigui obert al públic i, per ser consumits al mateix local, plats simples o combinats directament a la planxa i/o fregidora

 

1.15.1 Fins a 100 m2

762,32 €

Superfície > 100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

5,60 €

Amb un màxim de:

1.378,36 €

1.16. RESTAURANTS, cellers i establiments similars que disposen de cuina i servei de menjador, amb l'objecte d'oferir al públic, mitjançant preu, menjars i begudes per ser consumides al mateix local.

 

1.16.1. Fins a 100 m2

646,64 €

Superfície > 100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

6,33 €

Amb un màxim de:

2.863,54 €

1.17. RESTAURANTS DE MENJAR RÀPID O PER EMPORTAR

 

1.17.1. Fins a 100 m2

949,55 €

Superfície > 100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

9,30 €

Amb un màxim de:

4.204,92 €

1.18. LOCALS DE MENJAR PREPARAT O A DOMICILI SENSE MENJADOR HABILITAT AL PÚBLIC

 

1.18.1 Fins a 100 m2

646,64 €

Superfície > 100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

4,75 €

Amb un màxim de:

3.021,88 €

1.19. CASINOS, SOCIETATS RECREATIVES, CLUBS O SIMILARS

 

1.19.1 Fins a 100 m2

475,06 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

5,60 €

Amb un màxim de:

755,08 €

1.20. LOCALS COMERCIALS que no es destinin a cap de les activitats assenyalades en els apartats anteriors.

 

1.20.1.- Fins a 100 m2

475,06 €

Superfície >100 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

3,46 €

Amb un màxim de:

1.381,52 €

1.21. LOCALS INDUSTRIALS

 

1.21.1 Locals amb una superfície fins a 150 m2

472,92 €

Superfície >150 m2 I i < 450 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

0,75 €

Superfície = a 450 m2 I i < 800 m2 s'incrementarà la quota amb (€/m2)

0,99 €

Superfície igual o superior a 800 m2 i s'incrementarà la quota amb (€/m2)

1,25 €

Amb un màxim de:

3.745,98 €

1.22. CENTRES D'ENSENYAMENT

 

1.22.1 Fins a 100 places

521,92 €

Per centres de més de 100 places fins a 800 places s'incrementarà la quota amb (€/Plaça)

3,19 €

Per centres de més de 800 places s'incrementarà la quota amb (€/plaça)

2,01 €

Amb un màxim de

4.557,55 €

1.23. HOTELS, HOSTALS, PENSIONS, RESIDÈNCIES I SIMILARS, per places

 

1.23.1. Si hi ha servei d'allotjament i menjador (€/plaça).

49,78 €

1.23.2. Si hi ha servei d'allotjament, però sense menjador (€/plaça)

24,90 €

1.24. CLÍNIQUES,SANATORIS I ALTRES ESTABLIMENTS D'ASSISTÈNCIA I HOSPITALITZACIÓ, per places

44,32

4.- Els habitatges o locals que destinin la matèria orgànica a un sistema d'autocompostatge o a l'alimentació d'animals domèstics com porcs, gallines, etc. podran acollir-se a la tarifa reduïda de residus.

Als efectes de poder acollir-se a la tarifa han de presentar la documentació requerida a l'apartat B.1.a) i comunicar a l'Ajuntament, amb el presentació del model facilitat quin serà el destí de la matèria orgànica, amb anterioritat al dia 30 de desembre de l'any anterior.

5.- Els obligats al pagament que realitzin aportacions sense estar acreditats amb la targeta de serveis ciutadans no podran gaudir de la tarifa bonificada ni tampoc els que estan sotmesos a inspeccions al mateix immoble.

Únicament es podrà tenir en compte una aportació cada 24 hores.

6.- L'adhesió a la targeta de serveis ciutadans es prorroga automàticament i de forma indefinida sempre que no la denunciï cap de les parts i s'hagin complert les condicions del document d'adhesió.

7.- Es realitzaran inspeccions aleatòries per comprovar la correcta separació de les fraccions de residus, mitjançant una mostra representativa dels habitatges, sol·licitants de la bonificació. El tamany de la mostra representativa es determinarà mitjançant tècniques d'estadística inductiva, aprovant-se anualment per Junta de Govern els habitatges subjectes a inspecció.

Els locals que s'hagin adherit a la bonificació per reciclatge de residus seran inspeccionats en la seva totalitat, inspecció que es realitzarà cada any.

En el supòsit de que la inspecció sigui desfavorable en quant a la correcta separació de les fraccions en els locals, no s'autoritzi l'accés al local o aquest romangui tancat durant tres visites consecutives en diferents hores, s'emetrà informe desfavorable pel qual els locals no tindran dret a la bonificació per reciclatge de residus.

En el cas de que la inspecció sigui desfavorable als habitatges on estigui establert el sistema porta a porta, en quant a la correcta separació de les fraccions o no s'autoritzi l'accés a l'habitatge, o aquest romangui tancat durant tres visites consecutives en diferents hores, s'emetrà informe desfavorable pel qual el sol·licitant no tindrà dret a la bonificació per reciclatge de residus.

En el cas de que la inspecció sigui desfavorable als habitatges on estigui establert el sistema de contenidors d'orgànica, en quant a la correcta separació de les fraccions o no s'autoritzi l'accés a l'habitatge, s'emetrà informe desfavorable pel qual el sol·licitant no tindrà dret a la bonificació per reciclatge de residus, encara que hagin realitzat les cinquanta-dues aportacions. I en el supòsit d'absència del titular de l'habitatge durant tres visites consecutives en diferents hores, es concedirà la bonificació sempre que s'hagin realitzat les cinquanta-dues aportacions.

Els habitatges que hagin realitzat la comunicació prevista a l'apartat 4 seran inspeccionats en la seva totalitat, inspecció que es realitzarà cada any.

Aquestes inspeccions es duran a terme prèviament a la aprovació del padró municipal de fems.

8.- Una vegada realitzades les inspeccions establertes a l'apartat setè i comprovades les aportacions realitzades en el supòsit 3.1 i 3.2., la Junta de Govern aprovarà la relació d'habitatges i locals que podran gaudir de la bonificació per reciclatge de residus. L'esmentat acord es publicarà a la seu electrònica de l'entitat i en el Butlletí Oficial de l'Estat, indicant la referència cadastral de l'immoble i la causa d'estimació o desestimació de la bonificació amb l'exposició dels recursos que es poden interposar.

Article 9.

Període impositiu i meritació.

1.- El període impositiu de la prestació patrimonial de caràcter pública no tributària coincideix amb l'any natural i es meritarà periòdicament el primer dia de l'any.

2. Les quotes fixades en la tarifa tenen el caràcter de irreductibles.

Article 10.

Gestió.

1. Anualment és farà el padró de la prestació patrimonial de caràcter pública no tributària a efectes de notificació col·lectiva de liquidacions en el que figuraran els obligats al pagament i les tarifes respectives que es liquidin per aplicació d'aquesta ordenança.

2. Les baixes hauran de presentar-se abans de la finalització de l'anualitat, mitjançant notificació a l'Ajuntament sorgint efectes a partir del següent exercici. Els que incompleixin aquesta obligació quedaran subjectes al pagament irreductible de la prestació patrimonial de carácter públic no tributària.

La duració de la baixa no pot ser inferior a 12 mesos, en conseqüència no s'entén com a baixa la no ocupació o tancament temporal, de qualsevol tipus de comerços, indústries per un període inferior al abans esmentat.

Les modificacions d'ordre físic (superfície, enderroc, etc), jurídic (canvi de titularitat, etc.) o econòmic (canvi d'ús, destí, de classe o categoria, etc) hauran de ser comunicades a l'administració Municipal i tendran efectes a partir de l'exercici següent al de la comunicació.

Article 11.

Cobrament i modalitats de pagament fraccionat

1. El cobrament de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària, serà anual i es durà a terme en el mateix període de cobrament de l' impost sobre béns immobles.

2. No obstant l' establert en l'apartat anterior, els obligats al pagament podran sol·licitar l'avançament del pagament mitjançant el fraccionament de la quota anual de la prestació patrimonial de carácter no tributària amb en alguna de les modalitats següents:

1. Modalitat 1 (Pagament mensual): En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per vuit l' import abonat per aquesta prestació patrimonial l'any immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantia que en resulti de restar a l' import anual de la prestació patrimonial de l'exercici, les quantitats ja abonades.

2. Modalitat 2 (Pagament trimestral): En tres pagaments trimestrals (març, juny, setembre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per tres l' import abonat per aquesta prestació patrimonial l'any immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantia que en resulti de restar a l'import anual de la prestació patrimonial de l'exercici, les quantitats ja abonades.

3. El pagament fraccionat a què fa referència l'apartat anterior es regirà per les regles següents:

A) Per gaudir d'aquest pagament fraccionat s'han de complir aquests requisits:

- Formular la corresponent sol·licitud abans del darrer dia hàbil del mes de febrer.

- No mantenir cap tipus de deutes amb l'Ajuntament d'Inca en període executiu.

- Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.

B) L'acolliment a la corresponent modalitat de pagament fraccionat es prorrogarà automàticament per a l'exercici següent sempre que l'interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament en període executiu.

C) Si el sol·licitant incorregués en l' impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, aquest restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingressos a comptes i s'haurà de pagar la quantia restant en el període general de pagament voluntari de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària.

4. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari seran exigibles per via de constrenyiment d'acord amb el que estableix el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, i les disposicions que el desenvolupin o complementin.

5. És consideren partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per la declaració es formalitzarà l'expedient oportú, d'acord amb el previst en el Reglament general de recaptació i les disposicions que el desenvolupin o complementin.

Article 12.

Liquidació i recaptació de la prestació patrimonial.

La liquidació de la prestació patrimonial la realitzarà el Departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament d'Inca i la recaptació de la mateixa l'Agència Tributària de les Illes Balears, de conformitat amb el Conveni subscrit d'atribució de facultats en aquesta Entitat.

Article 13.

Infraccions i sancions.

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, cal ajustar-se al que disposa l'Ordenança Fiscal General i en els articles 191 a 212 de la Llei general tributària, i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Amb l'entrada en vigor de la present ordenança queda derogada l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems.

 

DISPOSICIÓ FINAL.

La present ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada definitivament per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 28 d'octubre de 2021, entra en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2022, quedant en vigor mentre no se n'acordi la seva modificació o derogació.”

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Inca, 21 de desembre de 2021

El batle

Virgilio Moreno Sarrio