Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 623600
Ordenança fiscal reguladora de Les Taxes per al Servei de Subministrament d’Aigua Potable

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 28 d'octubre de 2021 va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per al servei de subministrament d'aigua potable.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins del termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica el text íntegre de l'Ordenança:

Ordenança fiscal reguladora de LES TAXES PER AL SERVEI DE subministrament d'aigua potable

Fonament i naturalesa

Article 1.-

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa als articles 15 al 19 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament continua exigint la taxa per subministra d'aigua potable, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l' esmentada llei, amb relació a l'article 20.4 t) del mateix cos legal.

Fet imposable

Article 2.-

Constitueix l'objecte d'aquesta taxa la prestació dels serveis els quals es detallen a la tarifa d'aquesta Ordenança.

Subjectes passius

Article 3.-

Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, a més de les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis prestats per l'Ajuntament d'Inca i contemplats en aquesta Ordenança sense perjudici del que es regula en l'article següent.

Article 4.-

1.- La taxa recau, sobre els qui posseeixin o ocupin, per qualsevol títol, els habitatges o locals beneficiaris per la prestació dels serveis de l'article 2. També recau sobre les comunitats de propietaris dels immobles que se'n beneficiï, en el cas de comptadors no individuals comunitaris.

2.- No obstant, i en concepte de substitut del contribuent, estan obligats al pagament els propietaris dels immobles beneficiats per qualsevol dels serveis esmentats.

Responsables

Article 5.-

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen l'article 42 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

 

Bonificacions fiscals

Article 6.-

La bonificació de les taxes per al servei de subministrament d'aigua potable son per raó de la capacitat econòmica.

S'estableix una bonificació del 50% de l'import de la quota de servei i de la quota de connexió.

Per gaudir d'aquesta bonificació es requerirà que la renda total percebuda pels membres de la unitat familiar no superi el salari mínim interprofessional (SMI) segons el següent barem:

- Unitats familiars de 1 membre, sense superar una vegada el SMI.

- Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades el SMI.

- Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades el SMI.

- Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades el SMI.

- Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades el SMI.

- Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades el SMI.

Per cada membre més s'aplica un índex de + 0,5.

S'entén per unitat familiar el conjunt de les persones que conviuen en un mateix immoble, estiguin o no incloses en el mateix Llibre de Família, tot amb referència al primer dia natural de cada exercici.

Les referides dades s'acreditaran amb el certificat de convivència municipal. La referida acreditació no produirà efectes si s'observa que en l'històric de persones que conviuen en el domicili d'empadronament objecte de la reducció consta la baixa de qualsevol persona en el quart trimestre de l'exercici anterior i l'alta de la mateixa persona a partir del segon dia natural de l'exercici posterior.

2. Per gaudir de la bonificació, es requerirà que el sol·licitant ho demani abans de la facturació del primer trimestre, segons model oficial, justificant el seu dret mitjançant els següents documents, relatius a totes i a cada una de les persones que integren la unitat familiar.

a) Dades personals i DNI del subjecte passiu de la taxa de fems.

b) Certificació municipal acreditativa dels qui conviuen, en el seu cas, amb el sol·licitant de la bonificació. Caldrà que coincideixi domicili d'empadronament amb objecte tributari.

c) Autorització per tal que l'Ajuntament sol·liciti a l' AEAT amb relació al sol·licitant i, en el seu cas, de cada una de les persones que conviuen amb ell i formin part de la unitat familiar, certificació dels rendiments que constin en l' AEAT en referència al darrer exercici fiscal disponible.

3.- La vigència del padró de beneficiaris no tindrà data de caducitat, i per tant no serà necessari procedir a la renovació mitjançant nova sol·licitud. Una vegada atorgada la reducció l'Administració procedirà d'ofici a realitzar les comprovacions adients de conformitat amb l'autorització atorgada amb la inicial sol·licitud, així com a requerir als beneficiaris la documentació que en el seu cas no consti en poder de l'Administració.

Quota tributària

Article 7.-

1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança és la que es fixa en les tarifes que es contenen a l'apartat següent.

2.- Les tarifes d'aquesta taxa són les següents:

QUOTA DE SERVEI

Euros/trimestre

USOS DOMESTICS

6,82

USOS COMERCIALS

11,86

USOS INDUSTRIALS

25,00

USOS ESPECIALS

25,00

 

QUOTA DE LLOGUER, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT COMPTADOR

Euros/trimestre

Comptador de 8 a 15 mm de diàmetre

2,52

Comptador de 16 a 25 mm de diàmetre

3,78

Comptador de 26 a 40 mm de diàmetre

5,05

Comptador de més de 40 mm de diàmetre

6,31

 

QUOTA DE CONSUM

Euros/m³

TARIFA PROGRESSIVA APLICABLE ALS USOS

DOMÈSTICS

 

Fins a 18 m³ en un trimestre

0,38

Entre 19 i 30 m³ en un trimestre

0,40

Entre 31 i 60 m³ en un trimestre

0,80

Entre 61 i 120 m³ en un trimestre

2,52

Més de 120 m³ en un trimestre

3,00

TARIFA PROPORCIONAL APLICABLE A A RESTA D'USOS EXCLOSOS ELS DOMÈSTICS

 

Amb independència dels m³ consumits

0,42

 

QUOTA DE CONNEXIÓ (pagament en el moment de la connexió o reconnexió),

 

Comptador de calibre = 15 mm

67,45 €

Comptador de calibre = 25 mm

67,45 €

Comptador de calibre = 32 mm

86,86 €

Comptador de calibre = 40 mm.

86,86 €

Comptador de calibre = 50 mm

106,28 €

Comptador de calibre = 110 mm

212,57 €

QUOTA ACOMESA, (pagament únic en el moment de connexió a la xarxa pels treballs d'instal·lació) .....579,50 €

QUOTA COST COMPTADOR, (en cas de manipulació o mal ús de l'abonat).....72,17 €

QUOTA VERIFICACIÓ COMPTADOR (a sol·licitud de l'usuari, si el comptador es defectuós el cost es zero).....70,00 €

3.- Les Comunitats de Propietaris es regiran per les regles establertes a l'article 80.6 del Reglament Regulador dels serveis municipals de subministrament d'aigua en quant a l'aplicació de les tarifes del servei.

Meritació i terminis d'ingrés

Article 8.-

1. La meritació de la taxa es produirà quan s'iniciï la prestació del servei, essent l'obligació de pagament de periodicitat trimestral.

2. El termini d'ingrés en període voluntari serà els dos mesos següents a la finalització del període trimestral facturat, d'acord amb el calendari determinat en el preceptiu Edicte de cobrament, que anualment serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'edictes municipal.

4. Transcorregut el termini de pagament de l'import de la factura sense que s'hagi abonat s'iniciarà el període executiu i el procediment administratiu de constrenyiment per al seu cobrament, amb el recàrrec de constrenyiment i meritació d'interès de demora inherents a dit procediment, i es notificarà al deutor que, si en el termini de deu dies hàbils no realitza el pagament, es procedirà a l'inici del procediment per la suspensió del subministrament, traslladant-se proposta de suspensió a l'òrgan competent de l'Ajuntament per dictar la resolució de suspensió de subministrament, de conformitat amb l'establert a l'article 82.4 del Reglament regulador dels serveis municipals d'aigua potable i sanejament d'aigües pluvials i residuals.

5. Es consideren partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment. Per a la seva declaració s'ha d'instruir l'oportú expedient d'acord amb el que es disposa en el Reglament General de Recaptació.

 

Infraccions i sancions

Article 9. -

1. En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries s'estarà al que disposen els articles 181 i següents de la Llei general tributària.

2. Per altre part, seran aplicables les disposicions relatives al règim sancionador del Reglament regulador dels serveis municipals d'aigua potable i sanejament d'aigües pluvials i residuals

Disposició final

La present ordenança fiscal, la redacció ha estat aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió del dia 28 de octubre de 2021 i entra en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, quedant en vigor mentre no se n'acordi la seva modificació o derogació.”

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Inca, 21 de desembre de 2021

El batle

Virgilio Moreno sarrio