Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 626587
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de residus sòlids urbans de l'Ajuntament de Sóller

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de Ple de data 28 d'octubre de 2021 es va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa relativa al Servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans. Finalitzat el període d'exposició pública, es varen presentar al-legacions, essent desestimades pel Ple extraordinari celebrat amb data 23 de desembre de 2021 i en conseqüència es va aprovar definitivament el texte de l'esmentada Ordenança.

Seguits doncs tots el tràmits reglamentaris es publica el texte íntegre de l'Ordenança que queda redactat de la següent manera:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SERVEI D'ELIMINACIÓ I RECOLLIDA DE FEMS O RESIDUS SÒLIDS URBANS.

Article 1r.- Fonament i naturalesa

Aquest Ajuntament conforme el que autoritza l'article 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord amb el que preveu l'article 20,4,s) del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix la Taxa per a Recollida de Fems, que se regularà per la present Ordenança, redactada conforme a l'article 16 del RDL 2/2004 esmentada.

Article 2n.- Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei, de recepció obligatòria, d'eliminació i recollida de fems i residus sòlids urbans de habitatges, activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

2. A tal efecte, es consideren fems i residus sòlids urbans i deixalles d'alimentació o detritus procedents de neteja normal de locals o habitatges i s'exclouen de tal concepte els residus de tipus industrial, runa d'obres, detritus humans, matèries materials contaminats, corrosius, perillosos o que la seva recollida o abocament exigeixi l'adopció d'especials mides higièniques, profilàctiques o de seguretat.

3. No està subjecta a la taxa la presentació dels següents serveis:

a) Recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d'indústria, hospitals i laboratoris.

b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.

c) Recollida de runes d'obres.

Article 3r.- Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupen, ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, habitacionista, llogater o, fins i tot de precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals, que podrà repercutir, en el seu cas, en les quotes satisfetes sobre els usuaris d'aquelles, beneficiaris del servei.

Article 4t.- Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els sindicats, interventors o liquidadors de fallits i entitats en general, en els supòsits i amb l'assoliment que senyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5è.- Bonificacions

1. S'estableix una bonificació del 75% de la quota corresponent a habitatges quan el contribuent no disposi d'ingressos anuals atribuïdes a la unitat familiar superiors al salari mínim interprofessional multiplicat pel coeficient 1.25.

2. S'estableix una bonificació del 85% de la quota corresponent a habitatges quan el contribuent no tingui patrimoni propi, ni disposi d'uns ingressos anuals per unitat familiar inferiors al salari mínim interprofessional.

3. La comissió de Serveis Socials reglamentarà els requisits i criteris de selecció.

4. Previ informe de la comissió de serveis socials la comissió de govern resoldrà les sol·licituds.

Article 6è.- Quota Tributària

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immobles.

A tal efecte s' aplicarà la següent taxa, amb caràcter general:

CONCEPTE

IMPORT EUROS

 

SEMESTRAL

ANUAL

Habitatges, apart i despatxos professionals

98,46

196,92

Habitatges bonificats (85)

16,16

32,32

Habitatges bonificats (75

25,86

51,72

Habitatges bonificats (45

54,15

108,30

Places hoteleres fins a 3 estrelles

35,52

71,04

Hotels de 4 estrelles i superiors, turisme rural, agroturismes i turisme d'interior per habitació

98,46

196,92

Locals comercials

216,30

432,60

Carnisseries i peixateries

248,64

497,28

Establiment dedicat a prod. Alimentaris (sup.>200m2)

4859,48

9718,96

Establiment dedicat a prod. Alimentaris (<100 sup. <200m2)

2426,08

4852,16

Establiment dedicat a prod. Alimentaris (<50 sup.<100m2)

744,18

1488,36

Establiment dedicat a prod. Alimentaris (<50 m2 de sup.)

440,32

880,64

Tallers de reparacions

292,18

584,36

Sales de festes, discoteques

779,70

1559,40

Bars

352,40

704,80

Cafeteries

749,02

1498,04

Restaurants (sup.<100m2)

788,78

1577,56

Restaurants (sup.>100m2)

1009,90

2019,80

Establiments de menjar per endur (que no disposin de lloc per servir el menjar)

440,32

880,64

Aquesta taxa de la tabla anterior és desglossarà en un 60% pel concepte de la recollida de residus i un 40% pel del tractament .

2.- En aquelles zones del terme municipal situades fora del nucli urbà a les quals es doni una cobertura expressa del servei de recollida, s'aplicaran les tarifes de l'apartat anterior incrementades en un 63'12%.

3.- Tots aquells immobles que estiguin a més de cent metres del contenidor, se'ls aplicarà la taula anterior amb una bonificació del 45%, sempre i quan estiguin dins sòl rústic.

Article 7è.- Meritació.

1.- Atès que el servei de recollida de fems cobreix tot el terme municipal, ja sigui com a recollida domiciliaria o en contenidors situats en punts estàtics, la taxa meritarà i neix l'obligació de contribuir en el moment que l'immoble on està situada l'habitatge o local susceptible de produir residus sòlids estigui en condicions d'utilització.

2.- Establert i en funcionament aquest servei, les quotes es meritaran el primer dia de cada mes natural, excepte que l'ampliació del servei es produís amb posterioritat a l'esmentada data, en aquest cas, la meritació s'entendrà produïda el dia que s'iniciï la prestació del servei.

 

Article 8è.- Normes de Gestió

1. Semestralment es formarà un Padró en el qual figuraran els contribuents afectats i les quotes respectives que es liquiden per l'aplicació de la present ordenança, la qual serà exposat al públic per quinze dies a efectes de reclamacions, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i Tauler d'Avisos Municipals.

2. Transcorregut el termini d'exposició al públic, l'Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions presentades i aprovarà definitivament el Padró que servirà de base per als documents cobratoris corresponents.

3. Els supòsits d'activitats comercials o de tipus d'immoble no recollits de forma específica o genèrica en els Epígrafs del Quadre de Tarifes de l'art. 6 de l'Ordenança podran ser objecte de Concert Fiscal per a la determinació de la quota, a requeriment de l'Administració municipal als subjectes passiu o els seu substituts; en el cas que no es subscrigui dit Concert es liquidarà la Taxa per l'aplicació de la tarifa de major analogia de les existents en el Quadre de Tarifes.

En tot cas, l'epígraf serà el que haguin sol·licitat a l'Ajuntament en la seva alta d'activitat o variacions si n'hi ha hagut o la vigent als Registre d'empreses, activitats i establiments turístics de la Direcció General de Turisme del Govern Balear.

4. Requisits per obtenir l'exempció de la Taxa en habitatges particulars:

1r.- Per obtenir una reducció en les tarifes relatives a habitatges es requerirà que l'interessat ho sol·liciti justificant el seu dret mitjançant els següents documents:

a) Declaració dels ingressos obtinguts en l'exercici immediat anterior, referits a tots i cada un dels membres de la família que convisquin en el domicili o habitatge que es tracta.

b) Certificació de l'habilitat, caixer o pagador de l'empresa o entitat on presti els seus serveis, o a través de qui percep la seva pensió acreditativa de l'import total de les retribucions meritades en l'exercici immediat anterior, amb exclusió d'aquelles que es concreten al plus o ajuda familiar i beques per a l'estudi. Dir requisit es farà extensiu als ingressos que perceben la resta de membres de la família que conviuen en el mateix habitatge.

c) Qualsevol altre document que expressament pogués interessar-se per l'Administració municipal.

2n.- Si comprovades les dades abans referides s'adverteix falsedat es perdrà automàticament la reducció obtinguda, sense perjudici de les sancions a què donés lloc en dret.

5. Superfície tributable.- En els epígrafs on la fixació de quotes tingui com a base la superfície de l'immoble, aquesta es determinarà en la forma següent:

En els locals comercials, en general, la superfície tributable, serà la total construïda de l'establiment i que figuri a les dades de la Dirección General del Catastro.

Article 9è.- Declaració i ingrés

1. Les altes que es produeixen dins el semestre, sortiran afectats des de la data en què neix l'obligació de contribuir; a tal efecte, els subjectes passius presentaran les corresponents declaracions d'alta i bases tributàries amb anterioritat i com a requisit previ a l'inici de la presentació del servei.

Per l'Administració se procedirà a notificar als subjectes passius la liquidació corresponents a l'Alta en el Padró, amb expressió de:

a) Els elements essencials de la liquidació.

b) Els mitjans d'impugnació que puguin ser exercits amb indicació de terminis i organismes en què hauran de ser interposats.

c) Lloc, termini i forma en què ha de ser satisfeta el deute tributari.

2. Quan es conegui, ja d'ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les dades que figuren en la matrícula, es duran a terme en aquesta les modificacions corresponents, que sortiran efectes a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi efectuat la declaració.

3. El cobrament de les quotes s'efectuarà semestralment, mitjançant rebut derivat de la matrícula.

Article 10è.- Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponen en cada cas, s'estarà en el disposat en els articles 178 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia 1 de gener de 2022, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

 

Sóller, 23 de desembre de 2021

El batle Carlos Simarro Vicens