Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 629041
Aprovació definitiva modificació pressupostària 03/2021 del Consorci Ciutat Romana de Pollentia, inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 18 de novembre de 2021 i publicada al BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 03/2021 del Consorci Ciutat Romana de Pollentia, per suplement de crèdit finançat amb baixes d'altres partides, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 18 de novembre de 2021 i publicada al BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2021, per un termini de 15 dies hàbils, se'n presentà la reclamació contra l'aprovació inicial amb núm. de registre d'entrada 2021/15568 dins el termini reglamentari.

El Ple de l'Ajuntament en sessió realitzada el 27 de desembre de 2021 va acordar:

“Primer.- Desestimar l'al·legació presentada pel Sr. José Manuel Aranda Regules, com a portaveu del grup municipal Podemos Alcúdia.

Segon.- Aprovar definitivament la modificació pressupostària 03/2021 del Consorci Ciutat Romana de Pollentia, per suplement de crèdit finançat amb baixes d'altres partides, aprovat per l'Ajuntament Ple de 18 de novembre de 2021 segons el següent detall:

Suplement de crèdit

Aplicacions incrementades en el pressupost de despeses:

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

PA 336 150000

INCENTIU DE PRODUCTIVITAT

3.000,00

5.500,00

8.500,00

 

 

 

5.500,00

 

Aplicacions disminuïdes en el pressupost de despeses:

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

DISMINUCIÓ

CRÈDIT DEFINITIU

PA 336 130000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

112.074,00

5.500,00

106.574,00

 

 

 

5.500,00

 

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Alcúdia, 27 de desembre de 2021

La presidenta del Consorci Ciutat Romana de Pollentia Bàrbara Rebassa Bisbal