Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 628844
Aprovació definitiva de la modificació Ordenances Fiscals per a l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment, en sessió plenària de dia 25 d'octubre de 2021,  la modificació de  l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i eliminació de fems per a l'any 2022 exposada al públic mitjançant la publicació de l'anunci corresponent en el BOIB núm. 149, de data 30 d'octubre de 2021 pel termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, vist l'informe sobre l'impacte de gènere de l'Institut Balear de la Dona de 21 de desembre de 2021, es publica el text íntegre de les esmentades modificacions, que entraran en vigor el dia 1 de gener de 2022.

OF.T17 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i eliminació de fems.

S'afegeix:

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les tarifes excepcionals previstes pel 2021 a l'annex on es fixa la quota tributària queden prorrogades pel 2022.

 

Santanyí, a data de la signatura electrònica (23 de desembre de 2021)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat