Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 623606
Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per a la prestació del servei d’aparcament en l’edifici del mercat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament d'Inca de data 28/10/2021 va aprovar inicialment l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per la prestació del servei d'aparcament en l'edifici del Mercat.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent presentat al·legacions dins del termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

El texto íntegre de la prestació patrimonial pública no tributària per la prestació del servei d'aparcament en l'edifici del mercat, es fa públic a l'efecte de l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local.

“Ordenança reguladora de LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA NO TRIBUTÀRIA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'aparcament EN L'EDIFICI DEL MERCAT

Article 1.

Fonaments i naturalesa.

1. De conformitat amb l'establert als articles 133.2 i 142 de la Constitució i a l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el disposat a l'article 20.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la «Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei d'aparcament en l'edifici del mercat», que es regirà per aquesta ordenança.

2. D'acord amb l'article 20.6, les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per la prestació dels serveis públics a què es refereix l'apartat 4 de l'article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, realitzada de manera directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tendran la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, conforme al previst a l'article 31. 3 de la Constitució.

En concret, tendran tal consideració les exigides per l'explotació d'obres o la prestació de serveis, en règim de concessió, societats d'economia mixta, entitats públiques empresarials, societats de capital íntegrament públic i altres formes de Dret privat.

Sense perjudici de l'establert a l'article 103 de la Llei de contractes del sector públic, les contraprestacions econòmiques a què es refereix aquest apartat es regularan mitjançant ordenança. Durant el procediment d'aprovació d'aquesta ordenança, les entitats locals sol·licitaran l'informe preceptiu de les administracions públiques a les quals l'ordenament jurídic els n'atribueix alguna facultat d'intervenció.

Pressupost de fet de la prestació patrimonial

Article 2.-

Constitueix l'objecte d'aquesta prestació patrimonial la utilització pels particulars dels aparcaments situats en l'edifici del mercat, mitjançant l'entrada i estada dels vehicles en els mateixos.

Persones obligades al pagament

Article 3.-

Estan obligades al pagament de la prestació patrimonial les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin del servei d'aparcaments de l'edifici del mercat.

Responsables

Article 4.-

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen l'article 42 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Quantia de la tarifa

Article 5.-

1. La tarifa de preu a satisfer pel servei d'aparcament en l'edifici del mercat serà determinada en funció del període de temps d'utilització del servei en els aparcaments, segons la quantia horària definida en l'article següent.

2. La quantia d'aquestes tarifes serà exposada en llocs visibles a l'entrada i sortida dels aparcaments de l'edifici del mercat.

Tarifa

Article 6.-

Tarifa del servei d'aparcaments a l'edifici del mercat

La tarifa màxima d'aquesta prestació patrimonial, IVA inclòs, serà la següent:

 

Euros

Per cada minut

0,02842

Meritació de la prestació patrimonial i normes de gestió i cobrança

Article 7.

1. En el supòsit determinat en l'article 2.1 es merita la prestació del servei i neix l'obligació de pagament de la prestació patrimonial, des de que s'inicia el servei d'aparcament mitjançant l'entrada dels vehicles subjectes a la prestació patrimonial pública no tributària.

2. El pagament de la tarifa s'efectuarà en el moment de la sortida dels aparcaments de l'edifici del mercat, essent requisit imprescindible per la sortida de qualsevol vehicle el pagament de la prestació patrimonial.

Article 8.

1. La quantificació del termini de temps per determinar la tarifa de la prestació patrimonial no tributària serà el resultat de la diferència entre l'hora de retirada o sortida del vehicle i l'hora d'entrada del mateix en els recintes de l'aparcament, segons la targeta tiquet expedida per les instal·lacions de control que s'habilitin.

2. Serà requisit imprescindible la presentació de targeta tiquet per l'avaluació de l'import a satisfer per aquesta prestació patrimonial. En els supòsits de no presentar la targeta en el moment d'efectuar la sortida dels vehicles dels aparcaments, la quantificació de la tarifa es realitzarà en funció del temps real d'estància, determinat a través del sistema d'identificació de matrícula, dia, hora i minut d'entrada, que té instal·lat l'aparcament de conformitat amb la normativa.

Article 9.

L'horari de l'estada o permanència dels vehicles dins del recinte dels aparcaments de l'edifici del mercat, serà establert per cada un d'ells mitjançant anuncis en llocs visibles, a l'entrada i sortida dels aparcaments.

Article 10.

L'administració i cobrança de les tarifes es realitzarà per l'empresa concessionària dels servei de gestió i explotació dels aparcaments de l'edifici del mercat.

Recaptació en període executiu

Article 11.

Finalitzat el termini de pagament de les tarifes en voluntària, sense que hagin estat abonades, s'iniciarà el període executiu, essent exigides pel procediment de constrenyiment, declaració per a la qual es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el vigent Reglament General de Recaptació.

Infraccions i sancions

Article 12.

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com les sancions que corresponguin en cada cas s'estarà al que disposen els articles 181 i següents de la Llei general tributària.

Gestió del servei

Article 13.

El servei es gestiona de forma indirecta, a travès d'empresa concessionària, essent d'aplicació el previst en els plecs clàusules administratives i de prescripcions tècniques i el contracte subscrit amb l'empresa adjudicatària.

Article 14.

Amb una periodicitat anual es procedirà a la revisió de les tarifes contingudes en aquesta ordenança de conformitat a l'establert a la clàusula novena del plec que estableix que l'import de les tarifes serà com a màxim igual a la mitjà aritmètica del preus de la resta d'aparcaments soterrats de Mallorca. A més el contractista en tot moment haurà de complir amb la normativa que sigui d'aplicació a les tarifes i especialment pel que fa al seu fraccionament, que actualment està regulat per la Llei 40/2002 de 14 de novembre que regula el contracte d'aparcament de vehicles (modificada per la Llei 44/2006 de 23 de desembre), i segons la qual el preu de l'estacionament rotatori es pactarà per minut d'estacionament sense possibilitat de redondetjos a unitats de temps no efectivament consumides o utilitzades». l

Disposició final

La present ordenança, la redacció ha estat aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió del dia 28 d'octubre de 2021 i entra en vigor el a partir del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, quedant en vigor mentre no se n'acordi la seva modificació o derogació.”

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, davant la Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del presente acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Inca, 21 de desembre de 2021

El batle

Virgilio Moreno Sarrio