Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 626592
Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca i entitats dependents per a l’exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de desembre de 2021, ha adoptat el següent acord:

“Atesa l'aprovació inicial, en sessió plenària extraordinària, celebrada dia 22 de novembre de 2021, del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, les bases d'execució i les plantilles per a l'exercici 2022.

Atesa la publicació de l'esmentada aprovació en el BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2021, i la seva exposició al públic, la qual va finalitzar el passat dia 16 de desembre de 2021.

Atès que, dins el període d'exposició al públic, s'han presentat les reclamacions que es relacionen a continuació, segons consta en el certificat expedit pel secretari general del Consell de Mallorca, amb el vist i plau del conseller de Presidència, de  data 17 de desembre de 2021:

1.- Grup de consellers del Partit Popular al Consell de Mallorca (PP), registre general d'entrada núm. 52157/2021, de data 15 de desembre de 2021.

Atès l'informe emès per la interventora general del Consell de Mallorca i la cap de servei de Pressuposts, de data 17 de desembre de 2021, en el qual es proposa la desestimació de les reclamacions presentades.

S'emet la següent:

PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.- Desestimar, en base a l'informe emès per la interventora general del Consell de Mallorca i la cap de servei de Pressuposts, de data 17 de desembre de 2021, les reclamacions, que se relacionen a continuació, formulades contra l'acord del Ple extraordinari de la Corporació, de data 22 de novembre de 2021, d'aprovació inicial del pressupost general del Consell de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici de 2022:

1.- Grup de Consellers del Partit Popular al Consell de Mallorca (PP), registre general d'entrada núm. 52157/2021, de 15 de desembre de 2021.

SEGON.- Resoltes així les reclamacions formulades, s'acorda aprovar definitivament el pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana” i “Consorci del Museu Marítim de Mallorca”, les bases d'execució i les plantilles per a l'exercici 2022.

El resum, per capítols, del pressuposts de cada institució és el que se detalla a continuació:

2022 CONSELL DE MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2022

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

89.793.253,12

2

Despeses corrents en béns i serveis

72.916.585,90

3

Despeses financeres

1.251.900,00

4

Transferències corrents

254.851.231,43

5

Fons de contingència

100.000,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

49.020.261,49

7

Transferències  de capital

30.435.577,04

8

Actius financers

600.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

498.968.808,98

     

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

18.605.700,00

2

Imposts indirectes

21.458.150,00

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

19.134.766,16

4

Transferències corrents

376.748.660,67

5

Ingressos patrimonials

1.995.552,48

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

39.784.022,00

8

Actius financers

1.587.552,79

9

Passius financers

19.654.404,88

 

TOTAL INGRESSOS

498.968.808,98

2022 INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2022

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

88.612.805,15

2

Despeses corrents en béns i serveis

123.081.029,52

3

Despeses financeres

30.000,00

4

Transferències corrents

22.668.625,46

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

4.853.535,35

7

Transferències de capital

725.000,00

8

Actius financers

120.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

240.090.995,48

     

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

8.653.233,42

4

Transferències corrents

225.531.587,00

5

Ingressos patrimonials

19.350,97

 

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

4.011.705,18

8

Actius financers

1.875.118,91

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

240.090.995,48

2022 INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2022

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

1.175.781.98

2

Despeses corrents en béns i serveis

1.004.218,02

3

Despeses financeres

10.000,00

4

Transferències corrents

962.600,00

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Inversions reals

 

7

Transferències de capital

0,00

8

Actius financers

5.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

3.157.600,00

     

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

268.100,00

4

Transferències corrents

2.700.000,00

5

Ingressos patrimonials

184.500,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

0,00

8

Actius financers

5.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

3.157.600,00

 2022 AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2022

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

2.509.517,33

2

Despeses corrents en béns i serveis

82.482,67

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

 

5

Fons de contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

20.000,00

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

2.618.000,00

     

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

1.872.000,00

4

Transferències corrents

740.000,00

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

6.000,00

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

2.618.000,00

2022 CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2022

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

 

2

Despeses corrents en béns i serveis

601.777,19

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

184.000,00

5

Fons de contingència

 

 

 

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

50.000,00

7

Transferències de capital

1.005.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

1.840.777,19

     

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

 

4

Transferències corrents

785.777,19

5

Ingressos patrimonials

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

1.055.000,00

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

1.840.777,19

2022 CONSORCI MUSEU MARÍTIM MALLORCA 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST 2022

 

DESPESES

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Despeses de personal

112.100,00

2

Despeses corrents en béns i serveis

255.171,44

3

Despeses financeres

 

4

Transferències corrents

 

5

Fons de Contingència

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 6

Inversions reals

295.298,21

7

Transferències de capital

 

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL DESPESES

662.569,65

     

 

INGRESSOS

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

1

Imposts directes

 

2

Imposts indirectes

 

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

 

4

Transferències corrents

367.271,44

5

Ingressos patrimonials 

 

 

 

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

6

Alienació Inversions reals

 

7

Transferències de capital

295.298,21

8

Actius financers

 

9

Passius financers

 

 

TOTAL INGRESSOS

662.569,65

TERCER.- L'estat de consolidació per a l'exercici 2022 del pressupost de la Corporació i  dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca” i els dels Consorcis “C. Serra de Tramuntana” i “C. Museu Marítim de Mallorca”, a nivell de capítols, és el següent:

 

CAP

DENOMINACIÓ

CdM

IMAS

IEHM

ADTM

CST

C.

MMM.

TOTAL

SENSE CONSOLIDAR

TRANSF.

INTERNES

TOTAL

CONSOLIDAT

 

DESPESES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Despeses de personal

89.793.253,12

88.612.805,15

1.175.781,98

2.509.517,33

0,00

112.100,00

182.203.457,58

 

182.203.457,58

2

Despeses corrents en béns i serveis

72.916.585,90

123.081.029,52

1.004.218,02

82.482,67

601.777,19

255.171,44

197.941.264,74

 

197.941.264,74

3

Despeses financeres

1.251.900,00

30.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

1.291.900,00

 

1.291.900,00

4

Transferències corrents

254.851.231,43

22.668.625,46

962.600,00

0,00

184.000,00

0,00

278.666.456,89

225.753.809,06

52.912.647,83

5

Fons de contingència

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

 

100.000,00

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Inversions reals

49.020.261,49

4.853.535,35

0,00

20.000,00

50.000,00

295.298,21

54.239.095,05

 

54.239.095,05

7

Transferències de capital

30.435.577,04

725.000,00

0,00

0,00

1.005.000,00

0,00

32.165.577,04

2.013.054,02

30.152.523,02

8

Actius financers

600.000,00

120.000,00

5.000,00

6.000,00

0,00

0,00

731.000,00

 

731.000,00

9

Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

TOTAL DESPESES

498.968.808,98

240.090.995,48

3.157.600,00

2.618.000,00

1.840.777,19

662.569,65

747.338.751,30

227.766.863,08

519.571.888,22

 

INGRESSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) OPERACIONS CORRENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Imposts directes

18.605.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.605.700,00

 

18.605.700,00

2

Imposts indirectes

21.458.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.458.150,00

 

21.458.150,00

3

Taxes, preus públics i altres ing.

19.134.766,16

8.653.233,42

268.100,00

1.872.000,00

0,00

0,00

29.928.099,58

 

29.928.099,58

4

Transferències corrents

376.748.660,67

225.531.587,00

2.700.000,00

740.000,00

785.777,19

367.271,44

606.873.296,30

225.753.809,06

381.119.487,24

5

Ingressos patrimonials

1.995.552,48

19.350,97

184.500,00

0,00

0,00

0,00

2.199.403,45

 

2.199.403,45

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

7

Transferències de capital

39.784.022,00

4.011.705,18

0,00

0,00

1.055.000,00

295.298,21

45.146.025,39

2.013.054,02

43.132.971,37

8

Actius financers

1.587.552,79

1.875.118,91

5.000,00

6.000,00

0,00

0,00

3.473.671,70

 

3.473.671,70

9

Passius financers

19.654.404,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.654.404,88

 

19.654.404,88

 

TOTAL INGRESSOS

498.968.808,98

240.090.995,48

3.157.600,00

2.618.000,00

1.840.777,19

662.569,65

747.338.751,30

227.766.863,08

519.571.888,22

CUART.-  Aprovar les bases d'execució que acompanyen el pressupost general, així com les plantilles de personal que es preveuen en els respectius pressuposts per a l'exercici 2022.

QUINT.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu i entrarà en vigor, dins l'exercici a què es refereix, una vegada que s'hagi complit el que disposa l'art. 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de règim local i també l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.”

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, els interessats legitimats a què es refereix l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació d'aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.”

ANNEX

Les plantilles de la Corporació i les dels organismes autònoms, “Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca”, “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, i del Consorci “Consorci Museu Marítim de Mallorca” per a l'exercici 2022 són les següents: 

PLANTILLA CONSELL DE MALLORCA EXERCICI 2022

PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Total

Habilitació Nacional

 

 

Subescala Secretaria

 

 

Classe Primera

 

 

Secretari -ària superior

A1

3

Classe Segona

 

 

Secretari  -ària d'entrada

A1

1

Subescala Intervenció-Tresoreria

 

 

Classe Primera

 

 

Intervenció - Tresoreria superior

A1

4

Classe Segona

 

 

Intervenció - Tresoreria entrada

A1

3

Subescala Secretaria-Intervenció

 

 

Secretari -ària interventor -a

A1

1

Administració General

 

 

Subescala Tècnica

 

 

TAG

A1

69

Tècnic -a gestió AG

A2

1

Subescala Administrativa

 

 

Administratiu -iva  administració general

C1

58

Subescala Auxiliar

 

 

Auxiliar administració general

C2

156

Administració Especial

 

 

Subescala Tècnica

 

 

Classe Tècnica Superior

 

 

Advocat -ada

A1

2

Arquitecte -a superior

A1

25

Biòleg -òloga

A1

3

Enginyer -a de camins canals i ports

A1

18

Enginyer -a industrial

A1

9

Enginyer -a superior agrònom -a

A1

1

Lletrat -ada

A1

3

Metge

A1

1

Metge especialista medicina d'educació 

 física i esport

A1

2

Tècnic -a superior

A1

68

Tècnic -a superior arqueòleg -òloga

A1

3

Tècnic -a superior arxiu biblioteca

A1

2

Tècnic -a superior bibliotecari -ària

A1

1

Tècnic -a superior cartògraf -a

A1

2

Tècnic -a superior de formació

A1

5

Tècnic -a superior de medi natural

A1

1

Tècnic -a superior economista

A1

27

Tècnic -a superior en qualitat i avaluació

A1

1

Tècnic -a superior geografia

A1

1

Tècnic -a superior gestió RRHH

A1

2

Tècnic -a superior historiador -a

A1

1

Tècnic -a superior informàtica

A1

6

Tècnic -a superior patrimoni artístic

A1

1

Tècnic -a superior patrimoni etnològic

A1

2

Tècnic -a superior patrimoni marítim

A1

1

Tècnic -a superior pedagogia

A1

1

Tècnic -a superior protecció medi ambient

A1

1

Tècnic -a superior selecció

A1

1

Classe Tècnica Mitja

 

 

ATS / DUI

A2

1

Arquitecte -a tècnic -a

A2

10

Enginyer -a tècnic -a

A2

4

Enginyer -a tècnic -a  industrial

A2

5

Enginyer -a tècnic -a obres públiques

A2

12

Graduat -ada social

A2

5

Inspector -a tècnic -a d'artesania

A2

1

Professor -a EGB

A2

1

Treballador -a social

A2

6

Tècnic -a GM de medi ambient

A2

9

Tècnic -a GM espec seguretat treball

A2

3

Tècnic -a GM especialista  ergonomia i psicosociol aplica

A2

1

Tècnic -a GM especialista higiene industrial

A2

2

Tècnic -a GM joventut

A2

2

Tècnic -a GM laboratori carreteres

A2

1

Tècnic -a GM selecció

A2

1

Tècnic -a ajudant -a  arxiu-biblioteca

A2

20

Tècnic -a de GM de gestió econòmica

A2

14

Tècnic -a de GM documentalista

A2

1

Tècnic -a de GM patrimoni històric

A2

2

Tècnic -a de grau mitjà

A2

29

Tècnic -a de grau mitjà agent local d'igualtat

A2

5

Tècnic -a de grau mitjà d'emergències

A2

6

Tècnic -a de grau mitjà de museus

A2

1

Tècnic -a de sistemes d'informació territorial

A2

1

Tècnic -a en comunicació digital

A2

4

Tècnic -a grau mitjà comptabilitat

A2

1

Tècnic -a mitjà informàtica

A2

16

Mecànic -a supervisor -a (B)

B

2

Tècnic -a superior d'audiovisuals (B)

B

1

Tècnic -a superior en interpretació de llengua de signes (B)

B

1

Classe Tècnica Auxiliar

 

 

Agent de medi ambient

C1

6

Ajudant -a facultatiu -iva

C1

12

Delineant

C1

7

Pràctic -a topogràfic -a

C1

2

Tècnic -a ajudant educador -a ambiental

C1

1

Tècnic -a auxiliar arts plàstiques i disseny

C1

1

Tècnic -a auxiliar arxiu biblioteca

C1

6

Tècnic -a auxiliar d'obres públiques

C1

3

Tècnic -a auxiliar de promoció, cultura i oci

C1

1

Tècnic -a auxiliar gestió econòmica

C1

8

Tècnic -a auxiliar informació turística

C1

5

Tècnic -a auxiliar informàtica

C1

8

Subescala Serveis Especials

 

 

Classe Comeses Especials

 

 

Auxiliar animació sociocultural

C2

1

Auxiliar arxiu biblioteca

C2

6

Auxiliar de gestió

C2

1

Auxiliar de gestió econòmica

C2

3

Auxiliar de tresoreria

C2

1

Auxiliar facultatiu -iva

C2

3

Auxiliar geriàtric -a

C2

2

Auxiliar informació turística

C2

7

Coordinador -a  de serveis

C2

1

Guarda  vigilant de sa Dragonera

C2

2

Guarda de camp

C2

5

Mecànic -a inspector -a

C2

5

Operador -a de comunicacions

C2

10

Vigilant- Informador -a

C2

3

Auxiliar de recepció i admissió

E

1

Ordenança

E

1

Ordenança - Porter -a

E

17

Recepcionista - Telefonista

E

2

Telefonista

E

1

Vigilant porter -a

E

1

Classe Extinció d'Incendis

 

 

Sergent -a

C1

8

Suboficial -a

C1

1

Bomber -a conductor -a

C2

230

Caporal  -a

C2

48

Classe Oficis

 

 

Conductor -a

C2

7

Electricista

C2

1

Encarregat -ada de magatzem

C2

2

Maquinista

C2

1

Oficial

C2

1

Oficial -a d`oficis

C2

3

Oficial -a de carreteres

C2

5

Oficial -a de manteniment

C2

5

Utiller -a

C2

1

Xofer -a

C2

10

Mosso -a d'oficis

E

12

Personal de neteja

E

1

Porter -a d'escenari

E

1

PERSONAL LABORAL

 

 

Categoria

 

 

Ajudant -a d'assaigs materials

C1

1

Capatàs -assa d'obres L

C1

3

Encarregat -ada d'equip taller mecànic

C1

1

Operador -a de màquines pesades

C1

4

Pràctic -a topogràfic -a L

C1

3

Tècnic -a auxiliar d'obres públiques L

C1

2

Tècnic -a auxiliar patrimoni històric i industrial L

C1

1

Zelador -a d'explotació L

C1

1

Auxiliar facultatiu -iva L

C2

6

Conductor -a  L

C2

6

Encarregat -ada de picapedrers -res

C2

1

Encarregat -ada forestal L

C2

1

Encarregat -ada taller patrimoni industrial

C2

1

Guarda refugi

C2

25

Mariner -a

C2

2

Mestre -a d'oficis jardineria

C2

1

Mestre -a d'oficis marger -a

C2

7

Mestre -a d'oficis picapedrer -a

C2

3

Mestre -a d'oficis picapedrer -a restaurador -a

C2

1

Mestre -a d'oficis-Mestre -a d'aixa

C2

1

Mestre -a oficis fusteria

C2

1

Mestre -a oficis treballador -a forestal

C2

4

Oficial -a 1a forestal

C2

1

Oficial -a 1a marger

C2

1

Oficial -a 1a mestre -a d'aixa

C2

1

Oficial -a 1a moliner -a

C2

3

Oficial -a 1a picapedrer -a

C2

2

Oficial -a 1a picapedrer- a restaurador -a

C2

2

Oficial -a 2a cuiner -a

C2

10

Oficial -a 2a forestal

C2

2

Oficial -a 2a manteniment

C2

1

Oficial -a 2a marger

C2

7

Oficial -a 2a mestre -a d'aixa

C2

2

Oficial -a 2a moliner -a

C2

2

Oficial -a 2a picapedrer -a

C2

15

Oficial -a 2a picapedrer -a restaurador -a

C2

2

Oficial -a de carreteres L

C2

11

Oficial -a de jardineria

C2

3

Oficial -a de mecànica

C2

4

Patró -na de cabotatge

C2

1

Mosso -a d'oficis L

E

3

Personal de neteja L

E

5

Peó especialista ferrer

E

1

Peó especialista forestal

E

2

Peó especialista fuster

E

2

Peó especialista marger

E

1

Peó especialista mestre d'aixa

E

1

Peó especialista picapedrer -a

E

3

Peó especialista picapedrer -a restaurador -a

E

1

Peó especialitzat -ada L

E

6

PERSONAL EVENTUAL

 

 

Cap de Gabinet de Vicepresidència

 

2

Cap de Relacions amb la Presidència

 

1

Periodista

 

6

Secretari -ària de grups Polítics

 

9

Secretari -ària segon -a grups polítics

 

12

Cap de Gabinet de Presidència

 

1

PLANTILLA INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS EXERCICI 2022

PERSONAL FUNCIONARI

 

 

Escala: Administració General

 

 

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tecnic-a superior

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

8

Subescala: gestió

 

 

Classe: tecnic-a de grau mitja

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a de grau mitja

A2

7

Subescala: administrativa

 

 

Classe: administratiu-iva

 

 

Categories

Grup

Total

administratiu-iva

C1

11

Subescala: auxiliar

 

 

Classe: auxiliar

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

65

Subescala: subalterna

 

 

Classe: subaltern-a

 

 

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

21

Escala: Administració Especial

 

 

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tecnic-a superior

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

48

psicologia

A1

31

metge/metgessa

A1

12

llicenciatura en dret

A1

5

pedagog/a

A1

5

arquitectura

A1

1

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tecnic-a mitja

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

56

educador social

A2

38

diplomatura en treball social

A2

34

infermer/infermera

A2

25

ajudant tècnic sanitari  / d.u.i.

A2

13

arquitectura tècnica

A2

4

informàtica (tècnic/a)

A2

4

enginyeria tècnica industrial

A2

2

teràpia ocupacional

A2

2

Ajudant-a d'arxiu

A2

1

fisioterapeuta

A2

2

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / mestre-a

 

 

Categories

Grup

Total

oficial

C1

5

cuiner-a de primera

C1

3

coord. de serveis/governanta

C1

3

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tecnic-a auxiliar

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a auxiliar

C1

12

gestió econòmica

C1

6

informàtica

C1

3

gestió de personal

C1

2

guia intèrpret de llenguatge de signes

C1

2

informàtica de sistemes

C1

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: comeses especials / ajudant-a

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar de serveis

C2

5

auxiliar educatiu/educativa

C2

2

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: comeses especials / oficial-a

 

 

Categories

Grup

Total

coord. de serveis/governanta

C2

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / ajudant-a

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliars educatius

C2

25

auxiliar de serveis

C2

3

modist/a

C2

1

xofer/conductor/a

C2

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / oficial-a

 

 

Categories

Grup

Total

oficial de manteniment / oficial oficis

C2

10

cuiner-a de primera

C2

7

oficial

C2

7

oficial de magatzem / oficial oficis

C2

2

coord. de serveis/governanta

C2

1

encarregat / encarregada de instal·lacions

C2

1

personal d'oficis / oficial-a

C2

1

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tecnic-a auxiliar

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a auxiliar

C2

71

tècnic/a cures auxiliar d'infermeria

C2

213

auxiliar tecnic infermeria

C2

17

auxiliar de geriatria

C2

3

gestió econòmica

C2

2

auxiliar de comptabilitat

C2

1

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: comeses especials / operari-a

 

 

Categories

Grup

Total

ordenança

AP

4

ordenança-auxiliar recepcio admissio

AP

3

porter-a / conserge / ordenança / ordenança - porter-a / vigilant-a - porter-a

AP

2

ordenança / porter

AP

2

Subescala: serveis especials

 

 

Classe: personal d'oficis / operari-a

 

 

Categories

Grup

Total

personal de serveis

AP

115

personal de neteja

AP

16

empleat/da de serveis

AP

12

ajudant-a de cuina

AP

12

zelador-a

AP

10

cambrer-a - netejador-a

AP

8

cambrer-a menjador

AP

6

personal de bugaderia

AP

5

personal de manteniment

AP

4

marmito/marmitona

AP

3

costurer-a

AP

1

peo magatzem

AP

1

practic-a manteniment

AP

1

Subescala: tècnica

 

 

Classe: tècnic-a mitjà (b)

 

 

Categories

Grup

Total

informàtica

B

3

Transferits CAIB

 

 

Cos: cos facultatiu superior de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

psicologia

A1

1

Cos: cos superior d'administració de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

2

Cos: escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a superior

A1

1

Cos: escala sanitària del cos facultatiu superior de la caib

 

Categories

Grup

Total

metge geriatra

A1

2

Cos: cos facultatiu tècnic de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

diplomatura en treball social

A2

3

fisioteràpia

A2

1

teràpia (terapeuta)

A2

1

Cos: e.a.t.s. de aisna, a extinguir

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

1

Cos: escal humanística i de ciències socials

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

1

Cos: escala d'enginyeria tècnica

 

 

Categories

Grup

Total

tecnic-a mitja

A2

1

Cos: escala sanitària del cos facultatiu tècnic de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

ajudant tècnic sanitari  /   d.u.i.

A2

7

tècnic-a mitjà

A2

2

Cos: facultatius tècnics grau mitja

 

 

Categories

Grup

Total

ajudant tècnic sanitari / d.u.i.

A2

1

Cos: cos administratiu de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a auxiliar

C1

4

Cos: cos auxiliar de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

3

Cos: cos d'auxiliars facultatius de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

1

Cos: escala sanitària del cos d'auxiliars facultatius de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

auxiliar

C2

21

auxiliar de clínica

C2

19

Cos: cos subaltern de la caib

 

 

Categories

Grup

Total

subaltern-a

AP

4

PERSONAL LABORAL

 

 

Categories

Grup

Total

tècnic-a superior psicologia

A1

13

tècnic-a superior

A1

4

tècnic/a d'administració general (tag)

A1

1

tècnic-a superior pedagog/a

A1

1

tècnic/a titulat/ada superior pedagog/a

A1

1

tècnic-a de grau mitjà

A2

11

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà

A2

5

tècnic-a de grau mitjà educador social

A2

4

tècnic-a de grau mitjà treballador social

A2

4

tècnic-a de grau mitjà infermer/infermera

A2

3

tècnic-a de grau mitjà ajudant tècnic sanitari /d.u.i.

A2

2

titulat/ada grau mitjà

A2

2

ats

A2

1

tècnic-a de grau mitjà arquitectura tècnica

A2

1

tècnic-a de grau mitjà diplomatura en treball social

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà ajudantia tècnica sanitària

A2

1

tècnic/a titulat/ada de grau mitjà fisioteràpia

A2

1

tècnic/a titulat/ada grau mitjà

A2

1

tècnic-a auxiliar

C1

9

tècnic-a auxiliar educador social

C1

 

tècnic/a especialista personal manteniment

C1

2

comeses especials / mestre-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C1

1

personal d'oficis / mestre-a mestre/mestra de taller

C1

1

tècnic-a auxiliar educador social

C1

1

auxiliar tècnic-a d'infermeria

C2

48

auxiliar adm. general

C2

10

comeses especials / ajudant-a auxiliar educatiu-educativa / auxiliar de serveis

C2

5

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar educatiu/educativa

C2

5

personal d'oficis / ajudant-a auxiliar de serveis

C2

6

auxiliar tècnic/a

C2

2

personal d'oficis / ajudant-a

C2

2

personal d'oficis / oficial-a cuiner-a de primera

C2

2

personal d'oficis / oficial-a oficial 1ª manteniment

C2

2

ajudant/a de cuina

C2

1

auxiliar geriàtric/a

C2

1

comeses especials / oficial-a coord. de serveis/governanta

C2

1

personal d'oficis / oficial-a oficial de manteniment / oficial oficis

C2

1

oficial/a de segona personal manteniment

6

1

empleat/ada de servei

AP

12

personal d'oficis / operari-a personal de serveis

AP

12

personal d'oficis / operari-a personal de neteja

AP

6

personal d'oficis / operari-a empleat/da de serveis

AP

6

comeses especials / operari-a ordenança-auxiliar recepcio admissio

AP

3

personal d'oficis / operari-a cambrer/a menjador

AP

2

personal d'oficis / operari-a cambrer/a netejador/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a costurer/a

AP

1

personal d'oficis / operari-a personal de bugaderia

AP

1

empleat/ada de serveis

7

22

empleada de serveis (Caib)

7

1

 

PLANTILLA IEHM  EXERCICI 2022

PERSONAL LABORAL

 

 

ESCALA: ADMINISTRACIÓ

 

 

Subescala tècnica

 

 

Classe tècnic-a superior 

 

 

CATEGORIES

Grup

Total

tècnic-a superior   

A1

1

Subescala: Administrativa

 

 

CATEGORIES

 

 

Coordinador/a gestió econòmica

C1

1

Coordinador/a secretaria i personal

C1

1

Subescala: Auxiliar

 

 

CATEGORIES

 

 

Auxiliar en gestió econòmica

C2

1

Secretari-ària de presidència

C2

1

ESCALA ESPECIAL

 

 

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Tècnica Auxiliar

 

 

Tècnic/a Auxiliar Informàtica /

 

 

 

 

 

coordinador/a d'apostes

C1

1

Responsable programació carreres

C1

1

Subescala: Tècnica

 

 

Classe: Auxiliar

 

 

Auxiliar activitats esportives

C2

1

Coordinador de serveis

C2

1

Subescala: Serveis especials

 

 

Classe: Comeses especials

 

 

Encarregat/ada de manteniment

C2

1

Oficial/a de manteniment

C2

3

Auxiliar de manteniment 

E

2

Mosso/a de jardineria

E

1

Personal de neteja

E

2

Auxiliar de serveis/conductor-a

E

1

Encarregat-ada de caminadors

E

1

 

 

 

Subescala: Serveis especials

 

 

Classe Comesos especials

 

 

A temps parcial

 

 

Ajudant/a del cap d'apostes

C1

1

Terminalites

C1

8

Conductor/a                                                                                       

C1

4

Auxiliar Programador/a carreres

C1

1

Locutor/a

C1

1

Auxiliar  de números

C1

2

Auxiliar de pistes                                                                 

C1

1

Porter/a                                                                                            

E

2

PLANTILLA AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA EXERCICI 2022

PERSONAL FUNCIONARI

Grup

Total

Administració General

 

 

Subescala Tècnica

 

 

TAG

A1

11

Subescala Administrativa

 

 

Administratiu ‑iva  administració general

C1

3

Subescala Auxiliar

 

 

Auxiliar administració general

C2

10

Administració Especial

 

 

Subescala Tècnica

 

 

Classe Tècnica Superior

 

 

Arquitecte ‑a superior

A1

3

Tècnic –a superior

A1

11

Tècnic –a superior en disciplina urbanística

A1

 

Classe Tècnica Mitja

 

 

Arquitecte ‑a tècnic ‑a

A2

3

Tècnic de GM de gestió econòmica

A2

1

Classe Tècnica Auxiliar

 

 

Delineant

C1

13

Subescala Serveis Especials

 

 

Classe Comeses Especials

 

 

Vigilant inspector ‑a

C2

1

PLANTILLA CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA EXERCICI 2022

PERSONAL DIRECTIU

Grup

Total

Gerent

A1

1

PERSONA LABORAL

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

Administrativo-a

C1

1

 

Palma,  a la data de la signatura electrònica (23 de desembre de 2021)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez