Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 629038
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 27/2021, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 18 de novembre de 2021 i publicada al BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2021, per un termini de 15 dies hàbils

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 27/2021, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 18 de novembre de 2021 i publicada al BOIB núm. 162, de 23 de novembre de 2021, per un termini de 15 dies hàbils, se'n presentà la reclamació contra l'aprovació inicial amb núm. de registre d'entrada 2021/15568 dins el termini reglamentari.

El Ple de l'Ajuntament en sessió realitzada el 27 de desembre de 2021 va acordar:

Primer.- Desestimar l'al·legació presentada pel Sr. José Manuel Aranda Regules, com a portaveu del grup municipal Podemos Alcúdia.

Segon.- Aprovar definitivament la modificació pressupostària 27/2021, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovat per l'Ajuntament Ple de 18 de novembre de 2021 segons el següent detall:

Crèdit extraordinari

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

MT 161 221010

ADQUISICIÓ AIGUA CASC ANTIC

0,00

62.000,00

62.000,00

MT 161 227999

COST GESTIÓ SUBMNINSTRAMENT AIGUA

0,00

10.200,00

10.200,00

MT 161 210004

DESPESES REPARACIÓ I MANTENIMENT AIGUA

0,00

12.800,00

12.800,00

 

 

 

85.000,00

 

Suplement de crèdit

PARTIDA

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT ACTUAL

AUGMENT

CRÈDIT DEFINITIU

IN 920 636000

REPOSICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS

66.000,00

20.600,00

86.600,00

NL 330 226990

DESPESES DIVERSOS CURSOS CATALÀ

3.000,00

9.220,22

12.220,22

NL 330 213008

MANTENIMENT XARXES TV

2.000,00

1.399,20

3.399,20

 

 

 

29.820,22

 

L'import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, calculat segons l'establert a la Regla 81 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat:

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTGG)

IMPORT

Romanent Inicial:

96.496.604,93

Romanent Utilitzat:

 

   -Incorporació de Romanents:

1.963.542,64

   -Crèdits Extraordinaris:

13.789.629,34

   -Suplements de Crèdits:

1.871.443,96

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

78.871.988,99

Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació:

114.820,22

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible:

78.757.168,77

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Alcúdia, 27 de desembre de 2021.

La batlessa Bàrbara Rebassa Bisbal