Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 628963
Aprovació definitiva expd. 27-2021 de suplement de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes oportuns i en compliment del que disposa l'article 169, en relació amb l'article 177.2, de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i article 38.2, en relació amb l'article 20.3 de Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol i d' el Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, es fa públic, per a general coneixement, que ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord de l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2021 pel qual es va aprovar inicialment l'expedient 27 /2021 de modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdit essent una modificació de crèdit en el pressupost 2021, el detall és el següent:

Suplements de Crèdit

Descripció

Apl. Pressup.

Import

Substitució de l'equip de climatització de la residència Reina Sofia

2350.62308

49.680,18

Recollida Animals

1720.22721

13.199,32

Honoraris per l'emissió d'informe jurídic sobre el procediment de regularització

 

del servei de subministrament d'aigua potable de Platja de Muro

9200.22706

7.260,00

Redacció d'un estudi econòmic per donar resposta a la sol·licitud de revisió de preus  de la UTE SU MURO

9200.22706

1.528,52

Reparació 3 punts de recàrrega de vehicles elèctrics de la vila de Muro

1720.21300

13.744,80

Total

 

85.412,82

De conformitat amb el que disposen els articles 113.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-, i 171.1 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Balears, en els terminis que estableix l'article 46 de la Llei 29 / 1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció -LJCA-.

 

Muro, 27 de desembre de 2021

El batle Antoni Serra Sastre