Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2021 pel qual es rectifica l’Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2021 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 11183 - Pàgines 43123-43124

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2021 pel qual es declaren inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Miquel Costa i Llobera, de Pollença

    Número d'edicte 11187 - Pàgines 43125-43126

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Federació Empresarial de Restauració de les Illes Balears, en sigles FERIB (dipòsit número 07100044)

    Número d'edicte 11119 - Pàgines 43127-43128

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación Empresarial de comercializadores de Estancias Turísticas de Formentera (dipòsit número 07100045)

    Número d'edicte 11120 - Pàgines 43129-43130

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 28 d’octubre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022

    Número d'edicte 11132 - Pàgines 43131-43141

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’octubre de 2021 per la qual s’aprova el Programa d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al Curs 2021-2022

    Número d'edicte 11126 - Pàgines 43142-43149

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 d’octubre de 2021 per la qual es determina la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat en l’ensenyament privat concertat per al curs 2021-2022

    Número d'edicte 11152 - Pàgines 43150-43155

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 25 d’octubre de 2021 per la qual es publica el cens d’embarcacions de pesca professional d’arts menors de la Reserva Marina del Nord de Menorca

    Número d'edicte 11094 - Pàgines 43156-43157

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per reobrir el termini que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 13 d’agost de 2021, d’ajudes al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la continuïtat de les explotacions a les illes de Mallorca i Menorca, per fer front a la sequera de l’any 2021

    Número d'edicte 11063 - Pàgina 43158

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Procediment ordinari 303/2019

    Número d'edicte 10926 - Pàgina 43159

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Rectificació error “Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seues cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatges

    Número d'edicte 11142 - Pàgines 43160-43162

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural Immaterial la tècnica tradicional de navegació amb vela de llaüt (vela llatina)

    Número d'edicte 11135 - Pàgines 43163-43176

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Incoació de la de modificació de l’expedient de declaració com a BIC, amb categoria de monument, del Pont Romà de Pollença. Exp. 339/2014

    Número d'edicte 11079 - Pàgines 43177-43183

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda i Funció Pública per la que es modifica la resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda i Funció Pública, de 15 d’octubre de 2021, sobre la modificació del Catàleg de funcions aprovat per la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública de 3 de gener de 2019 i correcció d’errades materials

    Número d'edicte 11080 - Pàgines 43184-43198

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 22 d’octubre 2021, relativa a la concessió per al mes de setembre de la prestació econòmica d’urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 11095 - Pàgines 43199-43204

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del tercer grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de l’artesania, l’economia social i solidària, les instal·lacions juvenils i de lleure educatiu regulades pel Decret 23/2018, els guies de turisme i les escoles de dansa de Mallorca

    Número d'edicte 11069 - Pàgines 43205-43207

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del sisè grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen activitat econòmica al municipi de Felanitx, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 11070 - Pàgines 43208-43209

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del quart grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Lloseta, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 11071 - Pàgines 43210-43211

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del vuitè grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Palma, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 11072 - Pàgines 43212-43214

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del segon grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Búger per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 11073 - Pàgines 43215-43216

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del quart grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Manacor, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 11074 - Pàgines 43217-43218

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del sisè grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Palma, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 11075 - Pàgines 43219-43221

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de concessió del setè grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi d’Alcúdia, per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 11087 - Pàgines 43222-43224

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació de la convocatòria i les bases del concurs de fotografia "Pedra, barraca, paret" amb motiu de la Setmana de la Pedra Seca 2021 (exp. 03145-2021-000002)

    Número d'edicte 11117 - Pàgines 43225-43228

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Delegació d'atribucions pròpies d'alcaldia en absència de l'alcaldessa

    Número d'edicte 11105 - Pàgina 43229

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2021 de l'Ajuntament de Felanitx

    Número d'edicte 11128 - Pàgines 43230-43231

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva projecte de reforma per a l'adaptació a l'ús de biblioteca i dependències municipals de l'edifici de " Sa Sinia" de Portocolom, carrer Cristòfol Colom 52, carrer Pescadors 26

    Número d'edicte 11129 - Pàgina 43232

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva Projecte de reforma i canvi d'ús de magatzem a local polivalent i oficines de l'antic magatzem de l'Hospici, plaça Mossèn Cosme Bauçà, 2 de Felanitx

    Número d'edicte 11125 - Pàgina 43233

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Convocatòria per a la concessió d’ajudes a activitats esportives i de foment de l’esport en edat escolar del municipi de Llucmajor per a l’any 2021

    Número d'edicte 11122 - Pàgines 43234-43240

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Llistat definitiu de les persones admeses i matriculades per a les activitats del programa Estiu Jove 2021

    Número d'edicte 11110 - Pàgines 43241-43242

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Resolució del pagament de les ajudes econòmiques per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic local i la promoció turística del municipi (novena concessió) (exp. E05582021000097)

    Número d'edicte 11143 - Pàgina 43243

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Participació Ciutadana - Acord JGL subvencions bens inventariables

    Número d'edicte 11104 - Pàgina 43244

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Mobilitat. Secció de Transports. Resolució complementària sobre torns de treball del servei municipal d’auto taxi entre l’1 de novembre de 2021 i 28 de febrer de 2022

    Número d'edicte 11111 - Pàgines 43245-43247

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Mobilitat. Acord de reconversió de les tarifes del servei de Bicipalma, gestionat per l'Smap, en preus privats, sense augmentar el seu import

    Número d'edicte 11149 - Pàgines 43248-43249