Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 517459
Acord del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2021 pel qual es rectifica l’Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2021 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 15 de juny de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 79, l'Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2021 pel qual s'aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Una vegada publicat l'Acord esmentat, s'hi ha detectat una errada material en la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb allò que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que correspon efectuar la correcció a l'òrgan que hagi dictat la disposició.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 29 d'octubre de 2021, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Corregir l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2021 pel qual s'aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el lloc de feina F0122000R CAP DE L'ÀREA CIVIL atès que, en aquest lloc, per error, apareix en la forma de previsió una C (concurs), enlloc d'una L (lliure designació). Així, el lloc de feina ha de quedar en els termes que s'indiquen en l'annex del present Acord.

Segon. Ordenar la publicació d'aquest Acord i de l'annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 29 d'octubre de 2021

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts