Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 513730
Mobilitat. Secció de Transports. Resolució complementària sobre torns de treball del servei municipal d’auto taxi entre l’1 de novembre de 2021 i 28 de febrer de 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible, per delegació del batle, ha dictat el Decret núm. 20323 de 26 d'octubre de 2021

Decret

1) Modificar el règim de lliurança dels auto taxis per al període comprès entre l'1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022

Es regirà per dos règims de torns : S1 i S2, observant una jornada diària de dotze hores i mitja (12.5h), amb franges horàries compreses entre les 1.45 h i 14.15h , i un altre franja entre les 13.45 i les 2.15h del dia següent, alternativament segons mesos amb la següent distribució: 

 

Horari jornada

mes    

De 1.45 a 14.15 h

De 13.45 a 2.15 h

Novembre

S2

S1

Desembre

S1

S2

Gener

S2

S1

Febrer

S1

S2

S1:  del número de llicència  1 a  la 623

S2:  del número de llicència  624 a  la 1246 

Observaran jornades de lliurança següents:  

Vehicles amb núm. de llicència acabada amb

Dies de lliurança de cada mes afectat

1 i 6

1, 6, 11, 16, 21 i 26

2 i 7

2, 7, 12, 17, 22 i 27

3 i 8

3, 8, 13, 18, 23 i 28

4 i 9

4, 9, 14, 19,  24 i 29

5 i 0

5, 10, 15, 20, 25 i  30

a. En aplicació de l'article 52 del Reglament municipal regulador del servei i confirmant els criteris de Decret núm. 23383 de 12 de Desembre de 2011 sobre variació de el règim de torns per circumstàncies extraordinàries per jornades nadalenques i de setmana santa, es disposa el següent:

1. entre les 20 hores del dia 24 de desembre i les 8 hores del següent dia 25, i igualment entre les 20 hores de l'31 de desembre i les 8 hores del següent dia 1 de gener, tots els taxis estaran exempts de el règim de torns i de vacances, períodes en què podran prestar servei sense restricció.

2. Les jornades dels dies 5 i 6 de gener quedaran íntegrament afectades pel règim general de torns. 

b. Entre les 20 hores del dia 31 d'octubre i les 8 hores de l'1 de novembre, els auto taxis estan exempts del règim de torns i vacances, períodes en què poden prestar servei sense restricció. No obstant això, aquest horari ampliat no s'aplicarà als serveis d'auto taxi iniciats a l'aeroport i el port. 

c. Per raons d'homogeneïtat en la tècnica de control de les tarifes, la modalitat turística Taxi Tour, implantada mitjançant Acord plenari de 30 de Juny de 2005, serà objecte d'inclusió en el funcionament del taxímetre, així com de senyalització exterior en l'indicador lluminós de tarifes. Reflectint el valor 'zero' a la quantia del 'taxímetre i en l'indicador lluminós homologat de tarifes múltiples.  

d. Entre les 20 hores del dia 28 de febrer i les 8 hores de l'1 de març de 2022, els auto taxis estan exempts de el règim de torns, període en què poden donar servei sense restricció. No obstant això, aquest horari ampliat no s'aplicarà als serveis d'auto taxi iniciats a l'aeroport i el port. 

e. En acabar la jornada natural del 31 d'octubre, els taxis que no observen lliurança en aquesta data prolongaran el servei fins a les 1.45 hores del dia 1 de Novembre, aplicant-se a partir d'aquest moment el règim propi de la present regulació. 

f. Sense perjudici del que estableix la present resolució, sobre integració dels serveis interurbans al còmput efectuat pel sistema de control horari automatitzat, els serveis interurbans prèviament concertats acollits al règim de reciprocitat esmentat, cap al port i aeroport, i els serveis també prèviament concertats que tinguin origen al port i l'aeroport, amb destinació a qualsevol altre municipi, queden exclosos de el present règim de torns. 

2) Modificar extraordinàriament el règim de jornada i lliurança dels auto taxis adaptats comprès entre l'1 de novembre i el 28 de febrer de 2022, que li serà aplicable la següent distribució, mensualment configurada, dels dies de lliurança dels auto taxis inclosos en el Registre d'auto taxis que integren la flota de tals vehicles adaptats, amb previsió dels torns especials denominats M1, M2, M3, M4, M5 i M6, determinant que els taxis adaptats hauran de prestar servei indistintament durant quatre jornades, observant a continuació cada taxi una jornada de Torn de Guàrdia, i seguidament observar una jornada de lliurança obligatòria. Aquestes jornades de lliurança mensualment queden reflectides de la següent manera:

Torn especial per a taxi adaptat

Dies mensuals de lliurança

M1

1,  7, 13, 19, 25

M2

2, 8, 14, 20, 26

M3

3, 9, 15, 21, 27

M4

4, 10, 16, 22, 28

M5

5, 11, 17, 23, 29

M6

6, 12, 18, 24, 30

Corresponent-los prestar Torn de Guàrdia durant la jornada immediatament anterior a la de la lliurança. 

Les jornades coincidents amb el dia trenta-un del mes de gener, els Torns de Guàrdia es regiran per l'especificat en l'acord de 22/12/2005, no obstant això aquest dia els taxis adaptats no podran iniciar la prestació del servei en el port, ni a l'aeroport, excepte per a la realització d'un servei especial que requereixi aquest tipus de vehicles. El 31 de gener li correspon torn de guàrdia als vehicles M1.

a. La prestació de servei d'acord amb els denominats Torns de Guàrdia comporta les següents obligacions i característiques:

 1. Satisfer, amb absoluta prioritat i diligència professional, les demandes de serveis d'usuaris que requereixen vehicles adaptats, ja siguin rebudes mitjançant el sistema de ràdio telèfon municipalment instal·lat o mitjançant qualsevol altra modalitat reglamentària d'accés al servei.

 2. Atendre les demandes dels usuaris, a l'efecte d'obtenció de serveis d'auto taxi adaptat, amb cobertura de les 24 hores de cada jornada, amb desplegament i utilització dels mitjans, instal·lacions i maneres d'actuació previstos en el Decret de la Ajuntament nombre 11078 de 14 de Setembre de 2001, publicat al BOIB número 154 de 25 de Desembre del 2001.

 3. A l'objecte de preservar l'especial prestació de el servei als usuaris amb discapacitat, durant les jornades de guàrdia, els auto taxis afectats s'abstindran d'atendre serveis generals assignats mitjançant les emissores que operen en l'àmbit de servei municipal d'auto taxi, limitant-se com a norma general als que estiguin expressament demandats per usuaris amb discapacitat, amb l'única excepció d'aquells serveis que, prestats en moments marginals de la jornada, no interfereixin significativament en l'obligació principal i preferent de prestar servei a usuaris destinataris de l'adaptació de els vehicles. A fi de preservar aquesta obligació principal, s'instal·laran els dispositius tècnics que permetin atendre, de manera preferent, les demandes d'aquests usuaris, sense interferència funcional alguna amb la transmissió des emissores de les que operen amb caràcter general en el servei municipal d'auto taxi .

 4. Aquests dispositius poden ser de tipus portàtil de transmissió-recepció denominat walkie-talkie o de la modalitat tècnica que garanteixi satisfer la seva finalitat.

 5. Les llicències que prestin un torn de guàrdia no podran iniciar serveis en els estacionaments del Port o de l'Aeroport, i ni tan sols en ubicació coincident amb zona perifèrica de les delimitades per senyalització de canvi de la tarifa 1, del servei municipal d'auto taxi, comunament denominades extraradi. Llevat  òbviament, els serveis demandats per usuaris amb discapacitat, i contemplant l'excepció a continuació descrita.

 6. Els incompliments en la prestació de servei, relacionats amb les determinacions de la present regulació, seran objecte dels oportuns procediments sancionadors, en aplicació de la tipificació prevista pels articles 79.16 i 80.2 del Reglament municipal regulador del servei, en concepte de falta molt greu o greu, per negar injustificadament la prestació de servei o no concurrència a aquest, respectivament.

 7. Les Jornades de lliurança i de guàrdia, d'acord amb la vigent normativa general en matèria de torns d'auto taxi, s'iniciaran a les 6.00 hores del dia resultant de la present regulació, amb reincorporació a el servei, després de cada lliurança, a les 6.00 hores de l'endemà.

 8. Els distintius especials per a vehicles adaptats resultaran d'exhibició obligatòria, en els termes de l'article 35.g) del Reglament municipal regulador del servei, havent d'estar complementats pel símbol internacional d'accessibilitat.

 9. Les lliurances especials, resultants de la present regulació, seran compatibles amb la prestació de serveis interurbans prèvia i específicament demandats per usuaris destinataris de l'adaptació incorporada pels vehicles, en concordança amb les normes reguladores de el règim específic de recollida de viatgers fora de l' terme municipal, en trajectes prèviament concertats acollits a règim de reciprocitat, cap al port i l'aeroport, segons el que estableix mitjançant Ordre de conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, de 7 de Novembre de 2000, publicada al BOIB número 140 de 16 de novembre de 2000. Exclusió que fins i tot afecta els serveis prèviament concertats, amb origen al port i l'aeroport i amb destinació a qualsevol altre municipi

 10. No obstant això, a els taxis inclosos en el registre municipal de vehicles accessibles, quan a raó d'avaria incorporin temporalment un  vehicle sense d'adaptació, a els serà assignat el torn de prestacions mensual alterna del tipus  S1 o S2, durant la temporada baixa, segons el seu  núm. de Llicència

3) Mitjançant Decret de l'Alcaldia podran ampliar-se les determinacions que despleguin o completin el règim de torns.

4) Deixar sense Efecte els Resolucions reguladors dels Torns de Treball d'auto taxi que resultin contràries a aquest decret. En particular, es deixa sense efecte el decret núm. 202118397 de el regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible de data 28 de setembre de 2021.

5) Donar trasllat de la present resolució a les entitats representatives dels interessos professionals de sector del taxi, adquirint eficàcia en coincidència amb la seva publicació en el BOIB, d'acord amb el article 45.1.a. de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre pel Procediment Administratiu Comú de les Administracións Públiques.

 

Palma, en la data de la signatura (28 d'octubre de 2021)

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible p.d. Decret de Batlia 201913026 de 28/06/2019 BOIB 94 de 11/07/2019 Francesc Josep Dalmau Fortuny p.d. Decret de Batlia 201912198 de 17/06/2019 BOIB 85 de 27/06/2019