Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 515239
Departament de Mobilitat. Acord de reconversió de les tarifes del servei de Bicipalma, gestionat per l'Smap, en preus privats, sense augmentar el seu import

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Acord de Junta de Govern núm.  JGL_20211006_01_U027  de 6 d'Octubre de 2021 es va adoptar el següent acord:

1.- AUTORITZAR la reconversió de les tarifes del Servei de BiciPalma en preus privats, sense augmentar el seu import, previament aprovades pel Consell d'Administración de l'SMAP en sessió de data 21 de setembre de 2021, d'acord amb la següent redacció:

TARIFES DEL SERVEI BICIPALMA

1) Tarifes per a l'abonament de llarga durada amb targeta ciutadana:

TARIFES ABONAMENT LLARGA DURADA

 

 

 

Tipus d'abonament

Preu

IVA (21%)

Quota €

1 Any

19,83

4,17

24,00

6 mesos

12,40

2,60

15,00

3 mesos

7,44

1,56

9,00

1 mes

3,30

0,70

4,00

2) Tarifes per a l' abonament ocasional de curta durada:

TARIFES ABONAMENTS OCASIONALS CURTA DURADA

 

 

 

Tipus d'abonament

Preu

IVA (21%)

Quota €

5 dies

9,92

2,08

12,00

3 dies

7,44

1,56

9,00

3) Tarifes per a l'abonament per a joves menors de 25 anys de llarga durada:

TARIFES ABONAMENT LLARGA DURADA PER A JOVES MENORS DE 25 ANYS

 

 

 

Tipus d'abonament

Preu

IVA (21%)

Quota €

12 mesos

14,05

2,95

17,00

6 mesos

8,26

1,74

10,00

3 mesos

4,96

1,04

6,00

1 mes

2,48

0,52

3,00

4) Tarifa abonament  “Puja't a la bici” (només nous usuaris de pagament):

Tipus d'abonament

Preu

IVA (21%)

Quota €

3 mesos

0,83

0,17

1,00

5) Tarifes per a l'excés de temps en l'ús:

Ús

Tarifa

Primers 30 min. de cada ús

GRATUÏT

Per a cada fracció consecutiva (de 30 minuts) posterior a la primera mitja hora

0,50 € cada 30 minuts o fracció

(0,42+0,089 IVA)

Superat el límit màxim de 2 hores

3 € cada hora o fracció

(2,48+ 0,52 IVA)

6) Reduccions

1. En el cas de renovació de l'abonament de llarga durada abans de la seva finalització, s'aplicaran les següents tarifes:

Tipus d'abonament

Preu

IVA (21%)

Quota €

12 mesos

15,70

3,30

19,00

6 mesos

9,92

2,08

12,00

3 mesos

5,79

1,21

7,00

1 mes

2,48

0,52

3,00

2. En el cas de renovació de l'abonament per a joves menors de 25 anys de llarga durada abans de  la seva finalització, s'aplicaran les següents tarifes:

Tipus d'abonament

Preu

IVA (21%)

Quota €

12 mesos

11,57

2,43

14,00

6 mesos

6,61

1,39

8,00

3 mesos

4,13

0,87

5,00

1 mes

1,65

0,35

2,00

3. Les reduccions no són acumulables.

7) Normes de gestió

1. Les persones interessades en la utilització dels serveis assenyalats en aquesta Ordenança ho sol.li­citaran als encarregats de la seva gestió, d'acord amb les especificacions del Reglament del Servei de préstec de la bicicleta pública (Bicipalma). El pagament se farà en línia (on line) amb targeta bancària a través de la pàgina web de mobipalma o per qualsevol altre mitjà que se posi en marxa per facilitar el servei.

2. No  es faran cap tipus de devolució del preu ni total, ni parcial, a excepció dels casos en que s'acrediti que el servei no s'ha pogut prestar per causes no imputables a l'obligat al pagament, en el quals sí procedirà la devolució de l'import corresponent.

3. S'aplicarà un recàrrec de 150 € en la targeta bancària de les persones usuàries quan aquestes no tornin la bicicleta abans de les 24 hores des de la seva retirada a l'estació.

4. Aquestes tarifes es podran modificar per acord del Consell d'Administració de l'SMAP amb la posterior autorització de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma.

2.- DONAR TRASLLAT  d'aquest acord a la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, SA.

3.- PUBLICAR  el present acord al boib i a la pàgina web municipal.

 

Palma, signat electrònicament (18 d'octubre de 2021)

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible p.d. decret de batlia núm. 13026,de 28/06/2019 (BOIB núm. 94, de 28/06/20149) Francesc Josep Dalmau Fortuny p.d. decret de batlia núm. 12198 de 17/06/2019 (BOIB núm. 85, de 27/06/2019)