Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 513334
Participació Ciutadana - Acord JGL subvencions bens inventariables

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palma, en sessió de dia 27 d'octubre de 2021, ha adoptat el següent acord:

1r. APROVAR les bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per a la dotació de Béns Inventariables per a les Associacions de Veïns i les seves Federacions 2021 (Marginal 100009/2021).

2n. RESERVAR la quantitat de 50.000,00 € euros amb càrrec a la partida 16 92400 78001, per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria.

3r. APROVAR expressament l'interès públic de l'activitat subvencionada així com el pagament anticipat de dites subvencions.

4t. PUBLICAR aquest Acord al BOIB i a la web d'aquest Ajuntament i determinar com a lloc exposició de les bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per a la dotació de Béns Inventariables per a les Associacions de Veïns i les seves Federacions 2021, el departament tècnic de Participació Ciutadana (pl. de Santa Eulàlia, 9 3r).

 

Palma, 28 d' octubre de 2021

El cap del Departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial

Alberto Gomez Martí