Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 517619
Acord del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2021 pel qual es declaren inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Miquel Costa i Llobera, de Pollença

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Com a conseqüència de l'increment continuat de la població i de les necessitats socials creixents del municipi de Pollença, actualment les infraestructures del Col·legi d'Educació Infantil i Primària (CEIP) Miquel Costa i Llobera d'aquesta localitat presenten importants mancances per assolir els estàndards mínims de qualitat en la prestació del servei educatiu essencial.

Per aquesta raó, resulta del tot necessari ampliar urgentment l'actual CEIP Miquel Costa i Llobera per dotar-lo d'un espai dedicat a menjador amb una capacitat per a cinquanta alumnes que compti amb banys i la resta d'instal·lacions necessàries per garantir la prestació d'aquest servei complementari de manera idònia.

El CEIP esmentat es troba situat al carrer de Sor Cifre de Colonya s/n, de Pollença. Els elements que en formen part són l'edifici del centre i els seus patis i pistes, el vial lateral de servei i accés i l'aparcament de l'escola. Tota la superfície de l'equipament és d'aproximadament 5.943,60 m2. La parcel·la que conté el CEIP i l'aparcament annex té referència cadastral 1137504EE0113N0001KT.

Segons el Pla General d'Ordenació Urbana de Pollença, la major part de la parcel·la se situa en sòl urbanitzable programat (UP-1), si bé aquests terrenys van quedar automàticament classificats com a sòl rústic en virtut de la disposició addicional dotzena de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries. Així doncs, actualment, la major part dels terrenys es troben situats en sòl rústic comú, amb la categoria d'àrea de transició de creixement, segons el Pla Territorial Insular de Mallorca. L'altra part dels terrenys se situa en sòl urbà, classificat com a zona d'equipaments i infraestructures, sense que se n'especifiqui l'ús (docent, cultural, administratiu, sanitari, religiós...). Dels 5.943,60 m2 que formen l'àmbit de l'equipament, aproximadament 4.677,20 m2 són de sòl rústic i aproximadament 1.266,40 m2 són de sòl urbà. Cap de les dues zones està classificada, doncs, com a d'ús docent.

L'article 7 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que un equipament públic d'ús educatiu es considera com una inversió d'interès autonòmic quan així ho declari expressament el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta de qualsevol dels consellers en l'àmbit de les seves competències, en compliment de l'article 5 de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, i en les condicions que el Consell de Govern determini per executar-lo.

L'article 8.6 de l'esmentat Decret llei 1/2018, de 19 de gener, disposa que l'Administració o ens instrumental públic promotor disposa, des de la declaració d'un equipament públic d'ús educatiu, sanitari o social com una inversió d'interès autonòmic de les Illes Balears, d'un termini màxim de dos anys per a la presentació del projecte, i altres dos anys a continuació per iniciar-ne l'execució. L'incompliment de qualsevol d'aquests terminis determinarà la caducitat de la declaració.

En aquests moments, l'Ajuntament de Pollença, per mitjà dels serveis tècnics propis, ha presentat a la Conselleria d'Educació i Formació Professional un avantprojecte d'ampliació del CEIP Miquel Costa i Llobera, en el qual es planteja la construcció d'un nou edifici de 181 m2 dins la parcel·la actual, adossat al carrer que limita el centre pel nord, on actualment hi ha un magatzem i un parterre amb vegetació, de manera que la nova edificació no redueix l'espai del pati existent. L'emplaçament proposat d'aquesta ampliació es troba entre les pistes del pati i el carrer lateral de l'escola, la qual cosa assegura una connexió interior amb l'edifici i una relació exterior amb el pati i el carrer. En l'avantprojecte es preveu que el nou edifici tengui ús principal de menjador així com de sala polivalent per al centre educatiu.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, en la sessió de 29 d'octubre de 2021, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Declarar les obres d'ampliació del CEIP Miquel Costa i Llobera, de Pollença, inversió d'interès autonòmic, i considerar sistema general d'equipament públic docent la parcel·la cadastral 1137504EE0113N0001KT, de propietat municipal, ubicada al terme municipal de Pollença, d'acord amb els articles 7 i 8del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Segon. Notificar aquest Acord a l'Ajuntament de Pollença.

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 29 d'octubre de 2021

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez