Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 514628
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’octubre de 2021 per la qual s’aprova el Programa d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al Curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), estableix, en el capítol II del títol VII, el marc regulador de la inspecció educativa i, en l'article 154, atribueix a les administracions educatives la regulació de l'estructura i el funcionament dels òrgans que s'estableixin per al desenvolupament de les funcions i tasques de la inspecció en els seus àmbits territorials.

L'article 36 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

L'article 2 del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció Educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari, modificat pel Decret 20/2021, de 29 de març, de modificació del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció Educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari, fixa que la Inspecció Educativa té com a finalitats contribuir a la millora permanent del sistema educatiu, emparar els drets de la ciutadania pel que fa a una educació de qualitat i assegurar l'aplicació adequada de les normes jurídiques que regulen el sistema educatiu, finalitats que es complementen amb la contribució explícita a consolidar els valors de protecció de la convivència democràtica i el respecte als drets fonamentals dels ciutadans, així com el foment d'actituds positives envers el patrimoni cultural i lingüístic de les Illes Balears. L'article 7 del mateix Decret 36/2001 estableix que la conselleria competent en matèria d'educació no universitària fixarà periòdicament les directrius d'actuació del Departament d'Inspecció Educativa (DIE), les quals es concretaran en els plans i programes corresponents.

En coherència amb el que preveu la disposició final primera del Decret esmentat, l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 24 de març de 2011, per la qual es regula l'organització i el funcionament de la Inspecció Educativa (BOIB núm. 64, de 28 d'abril), desenvolupa l'estructura organitzativa del DIE i concreta pautes de funcionament per a la planificació de les actuacions que ha de dur a terme, a fi de possibilitar més coherència i estabilitat en les actuacions i que aquestes es desenvolupin de manera coordinada per contribuir a millorar la qualitat del sistema educatiu.

La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de desembre de 2019, per la qual es fixen les directrius i s'aprova el Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Període 2020-2024 i s'estableix el Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Curs 2019-2020 (BOIB núm. 171, de 21 de desembre), determina les directrius i els objectius que s'hi vinculen per al present quadrienni i que són el referent per als successius programes d'actuació anuals, i en particular per al del curs 2021-2022.

A causa de les excepcionals circumstàncies viscudes arran de la pandèmia de la COVID-19, a les actuacions que havien de dur a terme els inspectors d'educació del DIE se n'incorporaren unes altres de complementàries que, en el marc d'excepcionalitat esmentat, van ser prioritàries al llarg del tercer trimestre del curs escolar 2019-2020 i durant tot el curs 2020-2021. Així, mitjançant la publicació de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 d'abril de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de desembre de 2019 per la qual es fixen les directrius i s'aprova el Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Període 2020-2024 i s'estableix el Programa d'Actuació per al Curs 2019-2020 (BOIB núm. 69, de 2 de maig) es va modificar la Resolució esmentada en el paràgraf anterior. El curs 2020-2021 es va desenvolupar atenent a la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 8 d'octubre de 2020 per la qual s'aprova el Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2020-2021 (BOIB núm. 177, de 15 d'octubre).

Tant la normativa bàsica com l'autonòmica reconeixen a la inspecció educativa un caràcter transversal que afecta tot el sistema educatiu. Així, el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, estableix en l'article 2.6 que la inspecció educativa s'ha d'exercir sota la dependència directa del conseller d'Educació i Formació Professional.

Per tot això, a proposta de la cap del DIE i de conformitat amb el que estableix l'article 9 del Decret 36/2001, de 9 de març, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar el Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2021-2022, que figura en l'annex 1, i les actuacions per al curs 2021-2022, que figuren en l'annex 2.

2. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 26 d'octubre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

 

ANNEX 1 Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Curs 2021-2022

El Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa (DIE) per al Curs 2021-2022 incorpora les actuacions que es deriven de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i la normativa de desplegament.

1. Objectius del DIE per al curs 2021-2022

Els objectius derivats de les funcions de control i d'assessorament es refereixen a les diferents etapes educatives, en el marc de les respectives especificitats. Els conceptes de cooperació i d'informació s'han d'entendre referits a tot el sistema educatiu, amb la inclusió de la mateixa Administració educativa, receptora de bona part dels informes d'inspecció i de moltes de les actuacions d'assessorament i de participació en les diverses comissions que planteja la normativa.

D'acord amb les funcions fixades per la normativa reguladora de la Inspecció Educativa, les actuacions s'han concretat en consonància amb les directrius i els objectius descrits en el Pla per al present quadrienni, publicats en els annexos 1 i 2 de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de desembre de 2019, per la qual es fixen les directrius i s'aprova el Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Període 2020-2024 i s'estableix el Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Curs 2019-2020 (BOIB núm. 171, de 21 de desembre), modificada per Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 d'abril de 2020 (BOIB núm. 69, de 2 de maig).

2. Actuacions del DIE el curs 2021-2022

Les actuacions previstes en el Programa per al curs 2021-2022 es categoritzen en:

- Actuacions generals (AG), que es duen a terme a tots els centres i, si és el cas, en serveis i programes.

- Actuacions específiques (AE), que es desenvolupen en centres, programes, serveis, situacions o casos concrets i complementen les actuacions generals. En aquest apartat s'hi inclouen les actuacions referides al compliment dels deures professionals del personal docent i no docent.

- Actuacions incidentals (AI), que deriven de situacions poc predictibles, motivades per circumstàncies sobrevingudes o originades per mandats dels òrgans superiors de l'Administració educativa. No es poden planificar prèviament, però constitueixen un bloc rellevant de les actuacions del DIE i la dedicació que requereixen pot incidir molt directament en l'execució del Programa.

- D'altres actuacions, menys freqüents però igualment significatives, tenen lloc a la seu del DIE i/o es realitzen en col·laboració amb altres òrgans de la Conselleria. Suposen una implicació, en l'exercici de les funcions i atribucions de la Inspecció Educativa, en els diferents processos administratius, de programació i de funcionament del sistema educatiu que són competència de l'Administració educativa o del propi DIE.

Les actuacions generals i les específiques s'organitzen en els àmbits d'alumnat, professorat i centres, i es classifiquen en prioritàries i habituals:

- Les actuacions prioritàries (AP) deriven directament de les directrius establertes per la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Per la seva transcendència, incideixen en aspectes primordials i responen a objectius establerts per a un trimestre o curs. La planificació d'aquestes actuacions es durà a terme, sota la direcció de la cap del DIE, a través dels diferents òrgans i mecanismes de coordinació que fixa l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 24 de març de 2011, per la qual es regula l'organització i el funcionament de la Inspecció Educativa (BOIB núm. 64, de 28 d'abril). Seran objecte d'un tractament homogeni en totes les demarcacions territorials, el qual quedarà garantit mitjançant la utilització de protocols i instruments estandarditzats.

- Les actuacions habituals (AH), vinculades a les funcions pròpies de la Inspecció Educativa, generalment es realitzen cada curs escolar. També es podran executar de forma homogènia en totes les demarcacions territorials mitjançant la utilització de protocols i instruments estandarditzats.

Les actuacions prioritàries d'aquest curs 2021-2022 giren a l'entorn de les directrius (D) i objectius (O) següents, numerats segons el Pla quadriennal:

Directrius

Objectius

Actuacions

D1. Promoure la millora de l'aprenentatge de l'alumnat per assolir l'èxit educatiu, tot fent especial incidència en l'aprenentatge competencial, la innovació pedagògica, l'anàlisi dels resultats de l'aprenentatge i la implementació de propostes de millora viables.

O5. Promocionar la implementació de programes de millora i reforç de l'aprenentatge.

O9. Supervisar l'aplicació del protocol d'absentisme que apliquen els centres i fer-ne el seguiment.

O10. Analitzar el rendiment acadèmic de l'alumnat i supervisar el seguiment dels resultats que en fan els centres, així com les propostes aportades per garantir una coordinació eficaç entre els centres.

- Supervisió de les mesures dirigides a l'alumnat en risc d'abandonament i de les encaminades a prevenir l'absentisme i l'abandonament prematur. (1.2)

- Control del rendiment acadèmic dels alumnes que romanen un any més en un curs o que tenen matèries pendents i supervisió de les mesures de prevenció i de reforç aplicades. (1.3)

- Supervisió de l'anàlisi dels resultats de les avaluacions, dels plans de millora i de les innovacions pedagògiques que se'n derivin. (1.12)

D2. Promoure la gestió eficient i de qualitat dels centres educatius a partir del reforç de la seva autonomia.

O2. Supervisar la gestió i l'ús dels recursos del centre.

- Supervisió de la gestió de les aportacions voluntàries per a activitats escolars als centres públics i privats sostinguts amb fons públics. (2.14.2)

D3. Contribuir a difondre i a consolidar la cultura de l'avaluació en els centres educatius.

O1. Participar en l'avaluació del sistema educatiu, dels centres i del professorat (funcions docent i directiva).

- Participació en el procés d'avaluació dels funcionaris en pràctiques. (1.7.1)

D4. Contribuir a consolidar els valors i principis de l'educació inclusiva.

O1. Supervisar la intervenció dels EOEP i EAP en relació amb els centres, els alumnes i les famílies.

O2. Supervisar els PAD, fer el seguiment de la seva aplicació i de l'efectivitat de les actuacions que s'hi preveuen per garantir una educació realment inclusiva. I l'atenció adequada als casos específics.

- Anàlisi i seguiment de l'atenció a la diversitat, especialment de l'alumnat amb NEE i NESE. (1.1)

D5. Contribuir al desenvolupament de l'educació infantil de 0-3 anys.

O1. Contribuir al desenvolupament d'una educació infantil 0-3 equitativa i de qualitat.

O2. Cooperar amb l'Administració educativa en la planificació i la coordinació del primer cicle d'educació infantil.

- Supervisió, per a una educació de qualitat en l'etapa d'educació infantil, de titulacions, unitats autoritzades i ràtios dels centres de 0-3 anys, i assessorament i anàlisi dels documents institucionals. (2.5)

D6. Contribuir a l'actualització permanent de la formació professional per adequar-la a les necessitats de l'àmbit econòmic.

 

O1. Fer el seguiment de l'aplicació dels programes educatius relacionats amb la formació professional (reglada, d'inserció laboral, etc.).

O2. Supervisar i contribuir a l'èxit de la formació professional bàsica.

O3. Supervisar la planificació de les activitats formatives a fi que s'ajustin al marc curricular i a les necessitats del mercat de treball.

O4. Fer el seguiment de la matrícula i de l'abandonament de l'alumnat.

- Supervisió de les mesures dirigides a l'alumnat en risc d'abandonament i de les encaminades a prevenir l'absentisme i l'abandonament prematur. (1.2)

- Seguiment de l'organització, del desenvolupament i dels resultats de la formació professional. (2.6)

D7. Garantir l'exercici dels drets i el compliment dels deures de la comunitat educativa.

 

O4. Contribuir al foment de les bones pràctiques docents emmarcades en els principis democràtics, tot afavorint actituds positives entre tots els membres de la comunitat educativa.

- Supervisió de les actuacions per garantir la igualtat i afavorir la coeducació i el reconeixement de la diversitat sexual i de gènere. (1.16)

També es donarà prioritat a la col·laboració del DIE amb els òrgans de la Conselleria corresponents en relació amb el desplegament de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Per realitzar les actuacions, cadascun dels inspectors i el DIE en el seu conjunt han de tenir en compte els principis d'actuació de la inspecció educativa enunciats en l'article 153 bis de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, així com els que recull el Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Període 2020-2024.

Cada actuació genera en el gestor d'expedients corporatius del DIE (Helium) un expedient de planificació i/o execució que, si escau, inclou una ressenya. En cada expedient s'han d'indicar les actuacions desenvolupades i si es tracta d'una intervenció planificada o incidental. Aquest registre permetrà obtenir informació a final de curs sobre la realització de les actuacions per fer una anàlisi de l'adequació del Programa als objectius prevists i del grau en què s'han assolit, que es reflectirà en la memòria del DIE.

A aquests efectes, s'assigna una codificació a les diferents actuacions. El llistat de codis figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució, juntament amb les actuacions previstes per al curs 2021-2022.

3. Organització del DIE el curs 2021-2022

El DIE s'organitza atenent criteris jeràrquics, territorials i d'especialització. L'organització territorial es concreta mitjançant les demarcacions, que el curs 2021-2022 són sis: Ponent de Mallorca, Nord de Mallorca, Llevant de Mallorca, Sud de Mallorca, Eivissa i Formentera, i Menorca.

L'organització especialitzada es desenvolupa en àrees específiques o grups de treball, integrats per inspectors de les diferents demarcacions i dedicats a temàtiques concretes.

La finalitat dels grups és realitzar anàlisis, revisar i actualitzar documentació d'ús i dissenyar instruments que contribueixin a executar, amb criteris unificats, determinades tasques previstes en el Programa. Els grups organitzats el curs 2021-2022 han de treballar els temes següents: documents institucionals, autoavaluació de centres i avaluació de la funció directiva, ensenyament competencial, ensenyament i aprenentatge de llengües, formació professional i abandonament escolar en la transició educativa, i actuacions incidentals.

L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 24 de març de 2011 ja esmentada determina els òrgans de govern i de coordinació i estableix pautes organitzatives i funcionals que s'han d'aplicar en la mesura de les possibilitats i les necessitats del DIE cada curs escolar. Sens perjudici de l'anterior i segons les necessitats i la capacitat organitzativa del DIE, la cap del departament pot incorporar altres òrgans de coordinació.

La concreció de l'organització i el funcionament del DIE per al curs 2021-2022 es recull en un document d'ús intern, el Document d'Organització i Funcionament (DOF).

3.1 Personal del DIE

El curs 2021-2022 hi ha un total de 31 inspectors adscrits al DIE: 3 a Eivissa i Formentera (més una vacant pendent de cobrir), 3 a Menorca i 24 a Mallorca, als quals s'ha d'afegir la cap del Departament.

També formen part del DIE el personal d'administració i serveis i el personal docent en qualitat d'assessor per donar suport a l'activitat derivada de l'exercici de la funció inspectora.

3.2 Planificació setmanal i coordinació

Els dilluns s'han de dedicar bàsicament a tasques de coordinació, de treball en equip i de formació a la seu del DIE. Per aquest motiu, i sempre que sigui possible, els inspectors han de ser presents a les seus respectives cada dilluns.

S'han de planificar i reflectir en l'Helium les activitats previstes per a la setmana. S'ha d'efectuar també la valoració de les actuacions realitzades.

3.3 Visites a centres

Cada visita genera una ressenya en l'Helium. A més, el GESTIB incorpora una eina que permet enregistrar i compartir amb els centres les intervencions realitzades durant la visita, els temes tractats i les propostes de millora, per tal de fer-ne un seguiment.

3.4 Atenció a la comunitat educativa

Cada un dels inspectors atén la comunitat educativa dels centres dels quals n'és referència un dia a la setmana. Aquesta tasca pot ser delegada en un altre inspector de la demarcació. La informació de dies i hores per realitzar aquestes atencions es farà pública en la pàgina web del DIE (http://die.caib.es). No obstant això i per raons de calendari, urgència o eficiència, es poden realitzar atencions a la comunitat educativa un dia diferent.

3.5 Informes

Els informes han de contenir la descripció dels fets, la fonamentació normativa d'aplicació, la valoració i, si escau, les propostes corresponents, d'acord amb el que s'estableix en el Llibre d'estil del Govern de les Illes Balears i amb els models estandarditzats elaborats pel DIE.

Els inspectors, en exercici de les seves funcions, poden emetre informes a petició dels òrgans directius, a petició de la cap del DIE o a iniciativa pròpia, en els termes que a continuació es detallen:

- Adreçats a òrgans directius. Només s'han d'emetre informes a petició dels òrgans directius de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Els escrits s'han d'adreçar a l'òrgan directiu corresponent i han d'incloure el vistiplau de la cap del DIE. S'exceptuen d'aquesta norma els casos que s'indiquin explícitament.

- Adreçats a la cap del DIE. Poden respondre a propostes o instruccions de la cap del DIE o ser emesos a iniciativa pròpia. La cap, mitjançant notificació a l'inspector sotasignat, en farà els tràmits corresponents.

- Adreçats a altres instàncies. Només poden ser emesos mitjançant nota interior de la cap del DIE, que serà qui en farà els tràmits.

- També es poden emetre informes adreçats a centres. Els de caràcter general, ja siguin informatius, explicatius, orientadors o d'altres finalitats sense un grau notori d'incidència més enllà del centre destinatari, poden ser lliurats sense el vistiplau de la cap del DIE. Quan siguin escrits d'elevat nivell de complexitat, o amb incidència directa sobre aspectes organitzatius o de funcionament, o amb un abast que excedeix el d'un sol centre, han de portar el vistiplau de la cap del DIE.

4. Seguiment i avaluació del Programa

La concreció de les directrius, dels objectius i de les actuacions permet determinar la planificació que s'estableix en el Programa d'Actuació anual. D'altra banda, els instruments de què disposa el DIE per al registre sistemàtic de les actuacions mitjançant els models de documents són elements essencials per a l'obtenció de dades qualitatives i quantitatives per a un coneixement exhaustiu del grau en què s'han desenvolupat les actuacions. Entre els documents que aporten aquestes dades, cal remarcar la planificació setmanal, les ressenyes de visita i els informes.

La cap del DIE ha d'elaborar la memòria anual de l'execució del Programa i elevar-la a l'òrgan competent perquè l'aprovi. A aquests efectes, amb la cooperació dels inspectors i especialment dels coordinadors, s'han de dur a terme activitats de seguiment i avaluació del grau d'assoliment dels objectius i d'execució del Programa.

Tant les demarcacions com els òrgans de coordinació del DIE han de fer les aportacions que considerin adients per ser incorporades a la memòria, que ha de contenir les propostes de millora que l'anàlisi dels resultats posi de manifest.

Igualment s'ha de enregistrar l'activitat administrativa de la secretaria del DIE a fi que la memòria pugui donar informació de les tasques que s'hi du a terme.

5. Programa de formació del DIE

Les activitats de formació permanent prevista per al curs 2021-2022 s'organitzaran al voltant dels eixos següents: actuacions prioritàries, consolidació i ampliació de coneixements relacionats amb l'exercici professional i anàlisi de jurisprudència i normes reguladores d'especial transcendència per al sistema educatiu.

Es promouran els intercanvis de bones pràctiques entre les demarcacions, així com el coneixement i el treball coordinat amb altres departaments i serveis de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

 

ANNEX 2 Actuacions per al curs 2021-2022

Cadascuna de les actuacions deriva de les directrius i objectius del Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Període 2020-2024 o de les modificacions introduïdes arran de la pandèmia.

En les actuacions generals i específiques es fa constar si són de categoria prioritària (AP) o habitual (AH).

1. Actuacions generals (AG)

Àmbit

Codi

Actuació i vinculació principal amb directrius (D) i objectius (O) del Pla

Temporització

Categoria

Alumnat

1.1

Anàlisi i seguiment de l'atenció a la diversitat, especialment de l'alumnat amb NEE i NESE. (D4/O1, D4/O2)

Tot el curs.

AP

 

1.2

Supervisió de les mesures dirigides a l'alumnat en risc d'abandonament i de les encaminades a prevenir l'absentisme i l'abandonament prematur. (D1/O9, D6/O4)

Tot el curs.

AP

 

1.3

Control del rendiment acadèmic dels alumnes que romanen un any més en un curs o que tenen matèries pendents i supervisió de les mesures indicades en el pla específic o programa de reforç corresponent. (D1/O4, D1/O10)

Tot el curs.

AP

 

1.4

Supervisió i seguiment de les actuacions per a la millora de la convivència i per a la prevenció i resolució dels conflictes. (D1/O7)

Tot el curs.

AH

Professorat

1.5

Avaluació de la funció directiva i participació en comissions de selecció de directors. (D2/O4, D3/O1)

2n i 3r trim.

AH

 

1.6

Seguiment de la formació prevista en el pla digital de contingència a fi de garantir l'ensenyament no presencial, si s'escau. (D8/Od) (1)

Tot el curs.

AH

1.7.1

Participació en el procés d'avaluació dels funcionaris en pràctiques. (D3/O1)

Tot el curs.

AP

1.7.2

Participació en el procés de tutorització del professorat interí. (D3/O1)

Tot el curs.

AH

Centres

1.8

Supervisió́, control, assessorament i seguiment de l'aplicació del pla de contingència i dels documents institucionals. (D2/O1, D2/O3, D7/O3, D8/Oa) (1)

Tot el curs, especialment el 1r trim.

AH

 

1.9

Supervisió dels aspectes que determinen l'inici de curs: organització general, grups, horaris, incidències significatives, quotes, entre d'altres. (D1/O11)

1r trim.

AH

1.10

Supervisió, control, assessorament i avaluació de l'organització i el funcionament de tots els centres, dels serveis, dels programes i d'altres iniciatives que impulsi la Conselleria. (D1/O11, D3/O4)

Tot el curs.

AH

1.11

Supervisió i assessorament per a l'actualització del document de concreció curricular del centre. (D1/O4, D8/Oc) (1)

2n trim.

AH

 

1.12

Supervisió de l'anàlisi dels resultats de les avaluacions, dels plans de millora i de les innovacions pedagògiques que se'n derivin. (D1/O8, D1/O10)

Tot el curs.

AP

 

1.14

Foment de l'autoavaluació als centres educatius. (D3/O2)

Tot el curs.

AH

1.15

Impuls i assessorament a la coordinació dels centres educatius. (D1/O10, D8/Oe) (1)

Tot el curs.

AH

1.16

Supervisió de les actuacions per garantir la igualtat i afavorir la coeducació i el reconeixement de la diversitat sexual i de gènere. (D7/O4)

2n trim.

AP

(1)  La directriu 8 (D8) és la directriu que es va afegir al Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Període 2020-2024 mitjançant la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 d'abril de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de desembre de 2019 per la qual es fixen les directrius i s'aprova el Pla d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al Període 2020-2024 i s'estableix el Programa d'Actuació per al Curs 2019-2020 (BOIB núm. 69, de 2 de maig). Els objectius que la despleguen s'han identificat mitjançant lletres (a, b, c, ...) atès que a la redacció original no hi havia cap numeració.

2. Actuacions específiques (AE)

Àmbit

Codi

Actuació i vinculació principal amb directrius (D) i objectius (O) del Pla

Temporització

Categoria

Alumnat

2.1

Supervisió i col·laboració en els processos d'escolarització de l'alumnat, especialment en els casos derivats de necessitats educatives específiques, de problemes de convivència o de mobilitat durant el curs escolar, i participació en les comissions d'escolarització.

Tot el curs.

AH

2.2.1

Supervisió dels programes educatius específics d'atenció a la diversitat PRAQ i PMAR. Assessorament i seguiment de l'escolarització dels alumnes en aquests programes. (D1/O5)

Tot el curs.

AH

2.2.2

Supervisió dels programes d'intervenció socioeducativa PISE i ALTER. Assessorament i seguiment de l'escolarització dels alumnes en aquests programes. (D1/O5)

Tot el curs.

AH

Professorat

2.3.1

Supervisió de la gestió del personal quant al compliment dels deures professionals del personal docent i no docent i actuacions preventives. (D2/O5, D7/O2)

Tot el curs.

AH

2.3.2

Instrucció d'expedients disciplinaris del personal docent. (D2/O5, D7/O2)

Tot el curs.

AH

2.4

Col·laboració amb l'Administració educativa en la proposta de directors als centres on no hi hagi candidatures, o quan sigui necessari. (D2/O4)

Tot el curs.

AH

Centres

2.5

Supervisió en l'etapa d'educació infantil, de titulacions, unitats autoritzades i ràtios dels centres de 0-3 anys, i assessorament i anàlisi dels documents institucionals. (D5/O1, D5/O2, D4/O1)

Tot el curs, especialment el 2n trim.

AP

2.6

Seguiment de l'organització, del desenvolupament i dels resultats de la formació professional. (D6/O1, D6/O2, D6/O3)

Tot el curs, especialment el 1r i 2n trim.

AP

 

2.7

Supervisió i assessorament en l'anàlisi dels resultats acadèmics de les escoles de música reconegudes i els centres que realitzen ensenyaments artístics professionals. (D2/O6)

Tot el curs.

AH

2.8

Supervisió de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües i del conjunt de les assignatures instrumentals amb un enfocament competencial. (D1/O2, D1/O3)

Tot el curs.

AH

 

2.9

Supervisió i assessorament als òrgans de participació́, govern i coordinació del centre i intervencions amb la direcció́. (D1/O4, D2/O5)

Tot el curs.

AH

2.10

Assessorament a la comunitat educativa. (D1/O11, D7/O2)

Tot el curs.

AH

2.11

Supervisió i assessorament en l'aplicació de la normativa vigent en el procés d'avaluació i proposta de resolució en les reclamacions a les qualificacions. (D1/O6)

Tot el curs.

AH

2.13

Autorització́, si escau, de les sortides escolars.

Tot el curs.

AH

2.14.1

Supervisió de les activitats complementàries, extraescolars i dels serveis complementaris que ofereixen els centres públics i privats sostinguts amb fons públics. (D2/O2)

Tot el curs.

AH

2.14.2

Supervisió de la gestió de les aportacions voluntàries per a activitats escolars als centres públics i privats sostinguts amb fons púlics. (D2/O2)

Tot el curs, especialment el 2n i 3r trim.

AP

2.15

Assessorament en la implementació d'un sistema de qualitat en els ensenyaments artístics. (D2/O6)

Tot el curs.

AH

 

 

​​​​​​​3. Actuacions incidentals (AI)

Codi

Actuació

Temporització

3

Actuacions incidentals.

Tot el curs.

4. Actuacions a la seu del DIE

Codi

Actuació

Temporització

4.1

Reunions de coordinació́: demarcacions, comissió de coordinació i plenari.

Tot el curs.

4.2

Atenció als membres de la comunitat educativa. (D1/O11, D7/O1, D7/O2)

Tot el curs.

4.3

Participació en grups de treball o tasques específiques.

Tot el curs.

4.4

Elaboració d'estudis i informes i preparació de visites.

Tot el curs.

4.5

Organització de jornades, activitats formatives i sessions informatives i participació en aquestes iniciatives.

Tot el curs.

5. Actuacions en col·laboració amb altres òrgans de la Conselleria

Codi

Actuació

Temporització

5.1

Participació en comissions, en tribunals i en comissions de selecció de personal i coordinació amb aquests òrgans.

Tot el curs.

5.2

Coordinació i cooperació amb òrgans de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Tot el curs.

5.3

Participació en les comissions de les proves de batxillerat per a l'accés a la universitat (PBAU).

Tot el curs.

5.4

Participació en sessions de formació, informatives o de coordinació organitzades per l'Administració educativa, universitats o entitats educatives.

Tot el curs.