Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 513504
Delegació d'atribucions pròpies d'alcaldia en absència de l'alcaldessa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlessa de l'Ajuntament d'Alcúdia en data 27 d'octubre de 2021 ha dictat el següent Decret:

“Bàrbara Rebassa Bisbal, batlessa-presidenta d'aquest Ajuntament, atès el previst en l'article 47 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i per motius d'absència des del dia 4 de  novembre de 2021 fins a dia 6 de novembre de 2021 i des de el dia 11 de novembre de 2021 fins a dia 16 de novembre de 2021, per la present

RESOLC

1r. Delegar a favor del primer tinent-batle Sr. Domingo Bonnin Daniel, l'exercici de les atribucions pròpies d'aquesta Batlia, des del dia 4 de  novembre de 2021 fins a dia 6 de novembre de 2021 i des de el dia 11 de novembre de 2021 fins a dia 16 de novembre de 2021.

2n. Aquesta delegació es comunicarà a l'interessat i es publicarà en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des de les dates indicades, i serà comunicada al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que es dugui a terme.”

El que es fa públic en compliment de les disposicions vigents.

 

Alcúdia, en data de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2021)

La batlessa

Bàrbara Rebassa Bisbal