Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 510264
Resolució de concessió del tercer grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de l’artesania, l’economia social i solidària, les instal·lacions juvenils i de lleure educatiu regulades pel Decret 23/2018, els guies de turisme i les escoles de dansa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 583553

Antecedents

1. El 25 d'agost de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball) i el Consell Insular de Mallorca per a concedir ajudes adreçades a pal·liar les pèrdues econòmiques produïdes per les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics.

2. L'1 de setembre de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar una modificació del Pla d'Actuació per l'exercici 2021 per incloure la tramitació d'una convocatòria extraordinària d'ajuts directes als sectors afectats per la pandèmia, en concret, els sectors de l'artesania, l'economia social i solidaria, les instal·lacions juvenils i de lleure educatiu regulades pel Decret 23/2018, els guies de turisme i les escoles de dansa de Mallorca, per import d' un milió cinc-cents mil euros (1.500.000 €).

3. En sessió ordinària de 15 de setembre de 2021 el Consell Executiu del Consell de Mallorca acorda l'aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l'any 2021 i que inclou aquesta nova convocatòria.

4. El 15 de setembre de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme dicta Resolució per la qual es va aprovar la Convocatòria d'ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 als sectors de l'artesania, l'economia social i solidària, les instal·lacions juvenils i de lleure educatiu regulades pel Decret 23/2018, els guies de turisme i les escoles de dansa de Mallorca (extracte publicat en el BOIB núm. 129, de 18 de setembre). Aquesta Resolució es va modificar quant a la incompatibilitat de percepció amb altres subvencions de la Fundació Mallorca Turisme per part de les escoles de dansa per Resolució de 20 de setembre de 2021 (extracte publicat en el BOIB núm. 131 de 23 de setembre).

5. El 26 d'octubre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme, com a instructor de l'expedient, informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la convocatòria per poder accedir a les subvencions.

6. El 26 d'octubre de 2021 s'emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de concessió dels ajuts.

7. En el pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la present convocatòria, per un import d' 1.500.000 €.

Fonaments jurídics

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

2. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

3. Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 (BOIB núm. 180, de 20 d'octubre).

4.  L'article 10 del Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de juliol pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca i les modificacions posteriors, estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Turisme i Esports (BOIB núm. 99, de 18 de juliol).

5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l'article 6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de Mallorca mitjançant l'atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal d'aconseguir la recuperació econòmica de l'illa.  El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21 de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).

6. D'acord amb l'article 6 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són finalitats de la Fundació, entre d'altres, impulsar la reactivació de l'economia de l'illa de Mallorca mitjançant l'atorgament de les ajudes o subvencions a distints sectors per tal d'aconseguir la recuperació

7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s'aprova per Acord del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Amb aquestes competències, 1'1 de setembre de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació del Pla d'actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la tramitació de convocatòries d'ajuts . La modificació del pla estratègic s'aprova en sessió del Consell executiu del Consell de Mallorca  ordinària de 15 de setembre de 2021.

8. Convocatòria d'ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector de l'artesania, l'economia social i solidària, les instal·lacions juvenils i de lleure educatiu regulades pel Decret 23/2018, els guies de turisme i les escoles de dansa de Mallorca aprovada per Resolució de 15 de setembre de 2021 (extracte publicat en el BOIB núm. 129, de 18 de setembre) i la seva modificació per Resolució de 20 de setembre de 2021 (extracte publicat en el BOIB núm. 131 de 23 de setembre).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:

A. Beneficiaris de les subvencions:

NIF

 IMPORT

X0464401P

     1.500,00 €

F07038722

     1.500,00 €

42998889K

     1.500,00 €

F16504763

     1.500,00 €

B57655243

     1.500,00 €

18218417W

     1.500,00 €

43058406Z

     1.500,00 €

42980803J

     1.500,00 €

43072703M

     1.500,00 €

78208271Z

     1.500,00 €

43097526B

     1.500,00 €

X1693537R

     1.500,00 €

43042711M

     1.500,00 €

43085075A

     1.500,00 €

X4552484W

     1.500,00 €

43071558X

     1.500,00 €

B16552200

     1.500,00 €

43180799R

     1.500,00 €

33381399G

     1.500,00 €

54871403G

     1.500,00 €

43003884W

     1.500,00 €

07239925P

     1.500,00 €

37336552P

     1.500,00 €

43004940T

     1.500,00 €

TOTAL

   36.000,00 €

 

2. DENEGAR les següents sol·licituds, amb les seves causes d'exclusió:

Registre d'entrada

Nif

Causa

2021-E-RE-27503

F01957984

A C

2021-E-RE-27537

X1681607P

E

2021-E-RE-27543

43142526T

A C

2021-E-RE-27548

Y5614825X

A F

2021-E-RE-27551

F16766057

C

2021-E-RE-27553

25484408V

C

2021-E-RE-27574

43120792R

N

2021-E-RE-27645

43049941J

D

2021-E-RE-27540

B57204489

A

2021-E-RE-27630

43473623N

D

 

Causes exclusió

 

IAE sense epígraf o bé sense activitat corresponent a la convocatòria.

A

Dades interessat amb diferent firmant/interessat incorrecte.

B

Sense alta censal compatible que demostri que es compleix el requisit de la convocatòria de sofrir una reducció a la relació de la facturació de febrer 2020-2021.

C

Tràmit incorrecte.

D

Incompatibilitat amb altres ajudes.

E

Mancança emplenament sol·licitud (caselles declaració no marcades).

F

No ha esmenat la documentació requerida.

G

No presenta documentació acreditativa corresponent al indicat a la convocatòria.

H

No marca casella declarant que la facturació de l'empresa al mes de febrer de 2021 ha sofert una minva en relació amb la facturació corresponent al mes de febrer de 2020.

I

Domicili fiscal fora de Mallorca

J

No marca casella que no s'han acomiadat cap treballador ni treballadora afectats pels expedients de regulació temporal de l'ocupació

(ERTO).

N

3. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

4. INFORMAR els interessats que contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, en el termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació presumpta, per silenci, del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot interposar, si s'escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 26 d'octubre de 2021

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordà