Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 515180
Resolució del pagament de les ajudes econòmiques per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic local i la promoció turística del municipi (novena concessió) (exp. E05582021000097)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el present anunci publica la concessió d'ajudes econòmiques per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic local i la promoció turística del municipi de Maó-Mahón per minimitzar l'impacte de la crisi econòmica provocada pel Covid-19, per a l'any 2021, atorgades per Decret d'Alcaldia núm. 3756/2021, de data 13/10/2021. 

Primer. Concedir una ajuda econòmica de 1.500 € a cada una de les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i entitats sense ànim de lucre, titulars d'un negoci, afectades econòmicament per la situació de crisi ocasionada pel COVID-19, que es relacionen a continuació:

Número d'Expedient

Sol·licitant

DNI/NIF

E05582021000170

MARTINEZ SANCHEZ ANDRES

414****6W

E05582021000380

GOMILA TRIAY MARGARITA

****2653G

E05582021000423

APA DEL COLEGIO PUBLICO TRAMONTANA MAO

G07314883

Segon. Les persones i entitats beneficiàries de l'ajuda hauran de complir les següents obligacions:

a) Justificar l'ajuda dins el primer trimestre de l'any 2022. Amb aquesta finalitat, hauran de presentar una declaració formal, a la qual constarà:

• L'import de la facturació de l'establiment durant els anys 2019, 2020 i 2021, així com el percentatge de disminució.

• La mitjana de treballadors/ores de l'establiment durant els anys 2019, 2020 i 2021.

b) El termini per justificar l'ajuda econòmica finalitzarà el 31 de març de 2022. 

Tercer. Disposar la despesa i aprovar el reconeixement de l'obligació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D02 4310 4810020, per import total de 4.500,00 €.

Quart. Procedir al pagament del 100% de l'ajuda econòmica, en el compte bancari que figura a la sol·licitud.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes, a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació; i, en aquest cas, no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la seva desestimació presumpta.

El recurs de reposició s'ha de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament o en les dependències i mitjans a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada; i s'entendrà desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva interposició, cas en què quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós administratiu, conforme a l'establert en l'article 123 anteriorment citat i en els articles 45 i següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant els jutjats contenciosos administratius de Palma, en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considereu pertinent.

 

Maó, en la data de la signatura electrònica (14 d'octubre de 2021)

L'alcalde

Héctor Pons Riudavets