Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 510327
Resolució de concessió del segon grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi de Búger per pal·liar els efectes de la Covid-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 567665

Antecedents

1. En data 11 de maig de 2021 es va signar el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (GOIB), el Consell Insular de Mallorca i l' Ajuntament de Búger per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics.

2. El 4 de juny de 2021 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar la convocatòria d'ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Búger, per pal·liar els efectes de la Covid-19.

3. El 4 de juny de 2021 el director de la Fundació Mallorca Turisme va dictar Resolució per la qual va aprovar la Convocatòria d'ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses  que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Búger, per pal·liar els efectes de la Covid-19 (BOIB núm.76 de 8 de juny). Aquesta Resolució va ser modificada, quant als epígrafs de l'IAE inclosos, per Resolució de 15 de juny de 2021, ampliant-se (BOIB núm. 81 de 19 de juny).

4. El punt 10 de la convocatòria de la present subvenció disposa que la instrucció de l'expedient administratiu correspon al director de la Fundació Mallorca Turisme, així com dictar la resolució de concessió de les subvencions.

5. El 23 d'octubre de 2021, el director de la Fundació Mallorca Turisme informa que els beneficiaris proposats compleixen els requisits establerts a la convocatòria per poder accedir a les subvenció.

6. El 23 d'octubre de 2021 s'emet informe jurídic favorable sobre la proposta de resolució de concessió dels ajuts.

7. En el pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme hi ha crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la present convocatòria, per un import de 21.548,01€.

Fonaments jurídics

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

2. Ordenança general de subvencions del Consell insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

3. Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 (BOIB núm. 180, de 20 d'octubre).

4.  L'article 10 del Decret de la presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de juliol pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca i les modificacions posteriors, estableix que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Turisme i Esports (BOIB núm. 99, de 18 de juliol).

5. El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme el 19 de gener de 2021 aprova modificar l'article 6 dels Estatuts de la Fundació per incloure com a finalitat “impulsar la reactivació econòmica de Mallorca mitjançant l'atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per tal d'aconseguir la recuperació econòmica de l'illa.  El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 21 de gener de 2021, acorda ratificar la modificació i nova redacció dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 10, de 23 de gener).

 

6. D'acord amb l'article 6 dels Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme són finalitats de la Fundació, entre d'altres, impulsar la reactivació de l'economia de Mallorca mitjançant l'atorgament de les ajudes o subvencions a distints sectors per tal d'aconseguir la recuperació

7. El Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2021, s'aprova per Acord del Consell Executiu de 30 de desembre de 2020. Aquest Pla inclou el pla de foment previst per la Fundació Mallorca, amb l'objecte de disposar d'un instrument conjunt que reculli la planificació de l'activitat de foment de tot el Consell Insular de Mallorca i ens dependents. Amb aquestes competències, el 12 de març de 2021, el Patronat de la Fundació aprova una modificació del Pla d'actuació i del Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2021 per incloure la tramitació de convocatòries d'ajuts a favor d'establiments i negocis a vinculats a ajuntaments, per pal·liar els efectes de la covid-19. La modificació del pla estratègic s'aprova en sessió del Consell executiu del Consell de Mallorca de 17 de març de 2021.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. CONCEDIR les ajudes als següents beneficiaris:

NIF

IMPORT

B57113888

   1.500,00 €

2. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i que es comuniqui a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

3. INFORMAR els interessats que contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme, en el termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació presumpta, per silenci, del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot interposar, si s'escau, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 26 d'octubre de 2021

El director de la Fundació Mallorca Turisme

Miguel Pastor Jordà