Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa 05-2021

    Número d'edicte 11134 - Pàgines 43073-43074

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm. 14/2021, de crèdit extraordinari u suplement de crédits

    Número d'edicte 11099 - Pàgina 43075

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm. 15/2021, per transferencia de crédit

    Número d'edicte 11100 - Pàgina 43076

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació pressupostària núm. 16/2021, crèdit extraordinari

    Número d'edicte 11101 - Pàgina 43077

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 12/2021

    Número d'edicte 11106 - Pàgina 43078

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

    Número d'edicte 11084 - Pàgines 43079-43081

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit 20/2021

    Número d'edicte 11144 - Pàgina 43082