Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 515139
Rectificació error “Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seues cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatges

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en sessió ordinària de data 28 d'octubre de 2021, s'ha aprovat la següent proposta.

"(...)

9. Proposta de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal, de rectificació error en la “Convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seues cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d'esdeveniments, i agències de viatges”. Exp. 2021/00020587Z

Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d'urgència:

"En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 141, de 14 d'octubre de 2021, es varen publicar les bases de la “Convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seues cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d'esdeveniments, i agències de viatges”. Aquestes bases havien estat aprovades pels membres del Consell Executiu d'Eivissa en sessió de data 8 d'octubre de 2021.

Havent advertit un error en el número ordinal corresponent al epígraf dels Serveis prestats al públic per les agències de viatges, en el document de les bases de la convocatòria així com al seu extracte, que consten a l'expedient amb CVS 13525177105450073340, així com en la publicació de la convocatòria de data 14 d'octubre de 2021, i en la publicació de l'Extracte de l'aprovació per part del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa del dia 8 d'octubre de 2021 de les bases de la Convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seues cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d'esdeveniments, i agències de viatges” publicat al BOIB núm. 143 de 19 d'octubre de 2021.

De conformitat amb l'establert a l'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'informa favorablement la rectificació de l'ordinal erroni 722.2 per al 755.2 correcte als documents indicats.

En data 26 d'octubre de 2021, la cap de secció ha elevat a la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal, informe proposta de rectificació d'error a la convocatòria de referència.

En virtut de tot l'anterior, de conformitat amb l'article 72.d) del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de 18-9-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-4-2016), s'eleva al Consell Executiu, la següent

PROPOSTA D'ACORD

Primer. Rectificar de la Convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seues cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d'esdeveniments, i agències de viatges així com del seu extracte, tots amb núm. de CSV núm. 13525177105450073340 els següents:

 

A l'apartat 3 relatiu a Persones beneficiàries, i concretament a seu primer apartat, en relació a les Persones beneficiàries en la línia 1

On diu

“(...)

L'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda ha d'estar inclosa en algun dels epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) següents:

EPÍGRAFS O GRUPS D'EPÍGRAFS D'IAE:

722.2 Serveis prestats al públic per les agències de viatges

(...)

Ha de dir:

L'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda ha d'estar inclosa en algun dels epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) següents:

EPÍGRAFS O GRUPS D'EPÍGRAFS D'IAE:

755.2 Serveis prestats al públic per les agències de viatges

(...)”.

A l'annex 1, corresponent al formulari de sol·licitud de la línia 1, on diu

“(...)

3. Que l'activitat per a la qual es sol·licita l'ajuda està inclosa en algun dels grups i/o epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) següents:

(assenyalar el grup i/o epígraf que correspongui)

EPÍGRAFS O GRUPS D'EPÍGRAFS:

( ) 722.2 Serveis prestats al públic per les agències de viatges

(...)”

Ha de dir:

“(...)

3.3. Que l'activitat per a la qual es sol·licita l'ajuda està inclosa en algun dels grups i/o epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) següents:

(assenyalar el grup i/o epígraf que correspongui)

EPÍGRAFS O GRUPS D'EPÍGRAFS:

( ) 755.2 Serveis prestats al públic per les agències de viatges

(...)”.

A l'extracte de la convocatòria, concretament al seu apartat quart, de l'extracte relatiu a Persones beneficiàries, on diu:

“(…)

EPÍGRAFS D'IAE:

722.2 Serveis prestats al públic per les agències de viatges

(...)”.

​​​​​​​​​​​​​​Ha de dir:

“(…)

EPÍGRAFS D'IAE:

755.2 Serveis prestats al públic per les agències de viatges

(...)”.

Segon. Tenir en compte aquelles sol·licituds realitzades al Consell Insular d'Eivissa amb l'epígraf 755.2, que hagin entrat des del dia 20 d'octubre de 2021, encara que siguin anteriors a la present rectificació.

Tercer. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds, en 5 dies hàbils més, respecte del termini de 10 dies hàbils inicialment establert, que suposarà un termini total de 15 dies hàbils iniciats des del dia 20 d'octubre de 2021.

Quart.: Publicar aquesta rectificació al Butlletí Oficial de les Illes Balears."

El Consell Executiu fa seua la proposta, i l'aprova per unanimitat dels seus membres (8).

(...)"

 

Eivissa, 28 d'octubre de 2021

La cap de secció d'Indústria del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal Olga Torres Ribas