Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 514636
Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2021 de l'Ajuntament de Felanitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de dia 26 d'octubre de 2021, acordà aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per a l'exercici 2021 d'acord amb el següent:

- Afegir a la relació inicial d'aquest objectiu estratègic una subvenció a  La Sonrisa Médica per import de 3.000 euros.

Objectiu estratègic. 4  

PARTIDA

PRESSUPOSTARIA

ÀREA

GESTORA

SECTORS BENEFICIARIS OBJECTE IMPORT € FONT FINANÇA-MENT MODALITAT

2310.480000

ACCIÓ SOCIAL

Persones físiques empadronades al Terme Municipal de Felanitx amb mancances econòmiques

Ajudes econòmiques destinades a famílies amb menors en risc, amb l'objectiu de pal·liar o prevenir situacions d'emergència social derivades de la mancança de recursos econòmics per atendre les situacions de cobertura de necessitats

120.000,00

Fons propis

Concessió directa previ informe dels Serveis socials municipals.

2310.480001

ACCIÓ SOCIAL

DACESMA

L'objecte d'aquest conveni es establir les condicions de la concessió de la subvenció a DACESMA,  pel finançament de tots els serveis, activitats i programes per a persones de Felanitx amb dany cerebral sobrevingut i les seves famílies.

14.000,00

Fons propis

nominativa

2310.480002

ACCIÓ SOCIAL

Mestresses de casa

Ajudes econòmiques destinades a finançar activitats que promouen la participació de les Mestresses de cases, amb l'objectiu de millorar el seu benestar.

2.600,00

Fons propis

Concurrència competitiva

2312.480000

ACCIÓ SOCIAL

Fons Mallorquí de Solidaritat

L'objecte del conveni es establir les condicions de la concessió de la subvenció a l'Associació Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, per contribuir a les finalitats de l'associació de la qual l'Ajuntament n'és soci.

17.000,00

Fons propis

nominativa

2310.480001

ACCIÓ SOCIAL

APROSCOM

L'objecte d'aquest conveni es establir les condicions de la concessió de la subvenció a APROSCOM per contribuir a a finançar el Programa de suport a l'activitat de menjador escolar per a persones amb discapacitat intel·lectual.

13.750,00

Fons propis

nominativa

2310.480001

ACCIÓ SOCIAL

ESTEL DE LLEVANT

L'objecte d'aquest conveni es establir les condicions de la concessió de la subvenció a Estel de Llevant per finançar els programes, projectes i accions dirigits a l'atenció de persones afectades per malalties mentals.

12.250,00

Fons propis

nominativa

2311.480000

ACCIÓ SOCIAL

Associacions o entitats privades sense ànim de lucre,  que realitzin activitats i manifestacions socioculturals, esportives, etc. dirigides a l'atenció i millora de les condicions de vida de les persones majors.

 

Realització d'activitats que promouen la participació de les persones majors del municipi, amb l'objectiu de millorar el seu benestar i la seva integració social.

 

12.500,00

Fons propis

Concurrència competitiva

2310.480003

ACCIÓ SOCIAL

LA SONRISA MÉDICA

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions de la concessió de la subvenció a La Sonrisa Médica, per contribuir a finançar l'objecte social d'aquesta associació que és el de transformar l'entorn sanitari de pacients i familiars.

3.000,00

Fons propis

nominativa

 

Felanitx, document signat electrònicament (28 d'octubre de 2021)

El batle Jaume Monserrat Vaquer