Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Núm. 511637
Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 25 d’octubre de 2021 per la qual es publica el cens d’embarcacions de pesca professional d’arts menors de la Reserva Marina del Nord de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 31 d'octubre de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 148) la Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 28 d'octubre de 2019 per la qual s'estableix el cens d'embarcacions de pesca professional d'arts menors de la Reserva Marina del Nord de Menorca.

2. El 27 de setembre de 2021, el Servei de Recursos Marins va comunicar a la Federació Balear de Confraries de Pescadors (FBCP) que han transcorregut dos anys des de la publicació del cens i en va sol·licitar la col·laboració per tal d'actualitzar-lo.

3. El 14 d'octubre de 2021, la FBCP va comunicar al Servei la proposta de modificació del cens.

4. El 15 d'octubre de 2021 es va emetre l'informe del Servei de Recursos Marins amb relació a la proposta d'embarcacions que s'han d'incloure al cens.

Fonaments de dret

1. L'article 3.1 del Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears, estableix que per estar inclòs en el cens d'embarcacions de pesca professional autoritzades, previst en l'article 8.5 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, és necessari pertànyer a les confraries de l'àmbit territorial de la reserva o tenir el port base en l'àmbit territorial de la confraria tot i no ser-ne membre, o tenir el port base a menys de 24 milles de la reserva i demostrar-ne habitualitat mitjançant l'acreditació d'activitat a la zona en el període de cinc anys immediatament anterior.

2. L'article 2.10.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació exerceix, entre d'altres, la competència en matèria de recursos marins.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Publicar el cens d'embarcacions de pesca professional d'arts menors de la Reserva Marina del Nord de Menorca per un període de dos anys, que estarà format per les embarcacions que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 25 d'octubre de 2021

El director general de Pesca i Medi Marí

Juan Mercant Terrasa

  

ANNEX

Cens d'embarcacions de pesca professional d'arts menors de la Reserva Marina del Nord de Menorca

 

 

Embarcació

Matrícula

Foli

Port base

1

ADAN Y EVA II

PM-1

1982

CIUTADELLA

2

ANA ELISA

MH-1

501

CIUTADELLA

3

ANGEL Y ANDRES

MH-2

158

CIUTADELLA

4

CURNIOLA

MH-2

179

CIUTADELLA

5

DAYMA

MH-2

188

CIUTADELLA

6

DORITA

MH-2

150

CIUTADELLA

7

EMBAT

MH-2

1-11

CIUTADELLA

8

IBIS TERCERO

MH-2

168

CIUTADELLA

9

JUANITA

MH-2

140

CIUTADELLA

10

JUMI MAR

PM-1

1759

CIUTADELLA

11

KURA-KURA

MH-2

183

CIUTADELLA

12

LOS ANGELES

MH-2

146

CIUTADELLA

13

MARI CARMEN

MH-2

185

CIUTADELLA

14

MERCEDES

MH-2

159

CIUTADELLA

15

PAPILLON SEGUNDO

MH-2

1-97

CIUTADELLA

16

RAFAEL Y JESUS

CT-2

1040

CIUTADELLA

17

ROSARIO

MH-1

515

CIUTADELLA

18

SANTA CATALINA

MH-2

184

CIUTADELLA

19

SANTA ESPERANZA

MH-2

151

CIUTADELLA

20

SOL NAIXENT

MH-2

181

CIUTADELLA

21

ANA

VA-2

462

FORNELLS

22

EL NIÑO UN

MH-1

1-99

FORNELLS

23

EL NIÑO UNO

MH-1

497

FORNELLS

24

ES PORT FORNELLS

MH-1

430

FORNELLS

25

MARIA AUXILIADORA

MH-1

431

FORNELLS

26

MIGJORN

BA-2

3961

FORNELLS

27

NAN I FRANCESC

MH-1

498

FORNELLS

28

OCHUN & YEMAYA

PM-4

337

FORNELLS

29

OSCAR

MH-1

500

FORNELLS

30

PEPE NAP

BA-6

1-01

FORNELLS

31

SA LLAGOSTA

MH-1

502

FORNELLS

32

BALDRITXA

MH-1

511

MAÓ

33

TATO

MH-2

152

MAÓ