Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 513935
Aprovació de la convocatòria i les bases del concurs de fotografia "Pedra, barraca, paret" amb motiu de la Setmana de la Pedra Seca 2021 (exp. 03145-2021-000002)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el conseller executiu de Cultura, Educació, Joventut i Esports mitjançant resolució núm. 2021/129 de dia 25 d'octubre de 2021, ha adoptat el següent acord:

Antecedents

1. El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, l'Agència Menorca Reserva de Biosfera i l'Institut Menorquí d'Estudis iniciaren, el 2017, el projecte de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (Ipcime), entès com el recull de totes les expressions i pràctiques culturals que, d'acord amb la definició que fa de patrimoni cultural immaterial la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial aprovada per la UNESCO l'octubre de 2003, són característiques de l'illa de Menorca.

2. El 28 de novembre de 2018, la tècnica de la pedra en sec fou inscrita per la Unesco en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, arran de la candidatura conjunta promoguda per Croàcia, Xipre, França, Grècia, Espanya, Eslovènia i Suïssa, a la qual s'adherí el Consell Insular de Menorca, ja que la tècnica de la pedra en sec constitueix part del nostre patrimoni cultural immaterial, per la qual cosa fou declarada bé d'interès cultural immaterial pel CIM el 20 de febrer de 2017 i figura en l'Ipcime amb el codi 1/001.

3. Amb el compromís de salvaguardar la tècnica constructiva de la pedra en sec i difondre els coneixements associats a aquesta entre la població, l'Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya i Col·labora x Paisatge organitzen, per segon any consecutiu, la Setmana de la Pedra en Sec, que enguany se celebrarà entre el 19 i el 28 de novembre i a la qual el Consell Insular de Menorca s'ha volgut sumar mitjançant l'organització d'activitats relacionades amb aquesta tècnica durant els dies abans esmentats.

4. Per aquest motiu, el Consell Insular de Menorca, mitjançant el seu Servei de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Immaterial i de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, convoca el concurs de fotografia «Pedra, barraca, paret», a través de les xarxes socials d'ambdós serveis, sobre la tècnica constructiva de la pedra en sec a Menorca a fi d'obtenir les imatges que més defineixin aquesta tècnica a l'illa de Menorca (eines, feines, elements mobles, etc.).

Vists aquests antecedents, i atesa la delegació de competències feta a través del Decret de Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 433 de 12-07-2019 (BOIB núm. 97 de 16-07-2019), com a conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca,

Resolc

Primer. Convocar el concurs de fotografia «Pedra, barraca, paret» amb motiu de la Setmana de la Pedra Seca 2021, que es regirà per les bases que es transcriuen en l'annex.

Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'edictes del Consell Insular de Menorca.

Tercer. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui.

 

Maó, 26 d'octubre de 2021

El Conseller executiu de Cultura, Educació, Joventut i Esports Miquel Àngel Maria Ballester

 

Annex Bases del Concurs de fotografia «Pedra, barraca, paret» amb motiu de la Setmana de la Pedra Seca 2021

1. Objectius del concurs

Aquest certamen es convoca amb la finalitat de divulgar la importància patrimonial de l'ofici de paredador i dels elements construïts amb la tècnica de la pedra en sec, que a Menorca, amb un total de més de 12.000 km de paret seca i un gran nombre d'elements relacionats amb les feines agroramaderes (barraques, ponts, etc.), formen part del seu paisatge i compten amb unes característiques específiques.

En aquest context, es valora l'art de la fotografia com a via d'expressió per representar la visió particular de qualsevol fotògraf, ja sigui professional com aficionat, envers aquest patrimoni excepcional.

També es té l'objectiu de propiciar la participació de la societat menorquina en la divulgació d'aquest element inclòs per la Unesco en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, i de les característiques constructives pròpies de Menorca.

2. Organització

El Consell Insular de Menorca, mitjançant el Projecte de l'Inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca (Ipcime), promogut pel Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, l'Agència Menorca Reserva de Biosfera i l'Institut Menorquí d'Estudis, organitza el concurs de fotografia «Pedra, barraca, paret» a través dels canals corporatius d'Instagram @Menorca.biosfera i Facebook @patrimoniculturalimmaterialmenorca i @MenorcaBiosfera, amb motiu de la celebració de la Setmana de la Pedra Seca.

3. Temàtica i àmbit

La temàtica del concurs és la tècnica constructiva de la pedra en sec a Menorca i, per tant, totes les fotografies que es presentin a concurs s'han de prendre estrictament en aquest àmbit territorial.

4. Requisits de participació

Per tal de poder participar en el concurs, els usuaris han de:

a) Ser majors de divuit anys.

b) Seguir algun dels canals corporatius d'Instagram o Facebook següents:

@Menorca.biosfera

@patrimoniculturalimmaterialmenorca

@MenorcaBiosfera

c) Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert o d'un perfil personal a la xarxa social Facebook.

d) La participació en el concurs implica l'acceptació de les condicions d'Instagram que poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms i les condicions de Facebook, que poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms.

5. Requisits i forma de presentació de les fotografies

Els requisits tècnics de les fotografies i la forma de presentar-les a concurs són:

a) S'admeten únicament arxius digitals, en el benentès que totes les fotografies que participin en el concurs i es comparteixin a les xarxes han de comptar amb còpies en alta qualitat i amb una resolució de 300 dpi a fi que, si resulten guanyadores, es puguin facilitar al Consell Insular de Menorca per a la seva publicació.

b) S'accepten indistintament fotografies en blanc i negre i en color.

c) Les fotografies no han de tenir marcs, marges, marques d'aigua ni peus de foto; però sí

la signatura de l'autor/a.

d) Les fotografies que es presentin al concurs no poden haver estat premiades en cap altre concurs.

e) Els arxius de les fotografies s'han de compartir a través de les xarxes socials Facebook i Instagram amb les etiquetes #pedrabarracaparet2021 o #setmanapedrasecamenorca, en format d'imatge, i etiquetar també un dels comptes corporatiius següents: @patrimoniculturalimmaterialmenorca, @MenorcaBiosfera o @Menorca.biosfera.

 

6. Drets de participació

La participació en el concurs s'ha de fer a títol individual, mitjançant el compte propi de la persona interessada en les xarxes socials de Facebook i Instragram.

Cada participant pot participar en e concurs amb un màxim de 3 fotografies. Totes les fotografies que presenti un participant han de ser de la seva autoria, i amb la participació al concurs s'assumeix aquest compromís.

L'organització es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a l'empresa responsable de la plataforma d'Instagram i de Facebook perquè adopti les mesures que corresponguin.

​​​​​​​7. Termini de presentació de les obres

El termini per participar en el concurs «Pedra, barraca, paret» s'estableix entre les 00.00 h de dia 19 de novembre i les 24.00 h de dia 28 de novembre de 2021.

No s'admetrà cap fotografia que es comparteixi fora del termini establert.

8. Premis

Les 12 millors fotografies seleccionades formaran part del calendari institucional del Consell Insular de Menorca de 2023, que es dedicarà a la tècnica constructiva de la pedra en sec, únic element del patrimoni cultural immaterial de Menorca inclòs per la Unesco en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, per la qual cosa, pel fet de participar en aquest concurs s'entén que les persones guanyadores cedeixen al Consell Insular de Menorca l'ús de les imatges seleccionades per elaborar el calendari esmentat.

L'organització es reserva el dret que es pugui seleccionar més d'una imatge de les que presenti una mateixa persona.

9. Jurat

El jurat, que serà la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca, amb l'assessorament d'un professional de la fotografia designat pel president d'aquesta comissió, seleccionarà i qualificarà les 12 millors fotografies que s'hagin compartit a través de les xarxes socials amb alguna de les etiquetes següents: #pedrabarracaparet2021 o #setmanapedrasecamenorca, entre el 19 i el 28 de novembre de 2021.

10. Drets de les imatges

Les persones participants declaren ser autores de cada fotografia presentada al concurs i tenir-ne tots els drets. La persona autora d'una fotografia presentada al concurs conserva en tot moment els drets d'autor copyright de totes les imatges. Els autors de les fotografies cedeixen, no en exclusivitat, els drets de reproducció i publicació d'aquestes obres al Consell Insular de Menorca per reproduir-les en el calendari institucional de 2023, en la pàgina web de l'Ipcime i en les xarxes socials institucionals. Sempre que s'utilitzin aquestes imatges se n'indicarà l'autoria, amb el nom de l'autor/a de la fotografia.

Les fotografies que puguin mostrar una persona reconeixible han de comptar amb el consentiment d'aquesta, que es demanarà a l'autor/a en cas de resultar seleccionada la fotografia, però en cap cas es podrà exigir drets d'imatge pel fet d'aparèixer en una fotografia.

El Consell Insular de Menorca no es fa responsable de possibles demandes als autors d'una imatge per l'autoria d'aquesta, la qual cosa pot ser motiu de desqualificació d'una fotografia.

11. Protecció de dades personals

Aquest concurs està adreçat a persones majors de divuit anys. Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades pel Consell Insular de Menorca.

D'acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Consell Insular de Menorca tractarà les dades facilitades per contactar amb les persones guanyadores, i per donar-ne la difusió a través dels webs corporatius o els comptes de les xarxes socials. Aquestes seran eliminades un cop finalitzi el concurs, excepte les dels guanyadors, que s'incorporaran a l'arxiu històric del Consell Insular de Menorca per a la seva conservació indefinida.

La persona titular de les dades pot exercir, davant el responsable del tractament, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant el procediment de «Sol·licitud dels drets de protecció de dades de caràcter personal» previst en la seu electrònica del CIM, i pot contactar en qualsevol amb la Delegació de Protecció de Dades del Consell Insular de Menorca moment a través de l'adreça electrònica protecciodades@cime.es.

Els serveis prestats per les xarxes socials Instagram i Facebook, tercers proveïdors, es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquests proveïdors a https://help.instagram.com/478745558852511 i a https://www.facebook.com/legal/terms, respectivament. El fet de convertir-se en usuari d'aquests serveis implica que l'usuari consent el tractament de les seves dades segons allò que s'estableix en les polítiques i condicions d'Instagram i de Facebook, que posen a la seva disposició una pàgina des de la qual es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.

12. Exempció de responsabilitat de les xarxes socials

Les xarxes socials Instagram i Facebook estan exemptes de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquestes xarxes no patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest concurs ni hi estan associades.

13. Limitació de responsabilitat

L'organització no es fa responsable de les interrupcions o errors a Internet, a les xarxes social del Consell i a les xarxes de comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles errors en l'ús de les xarxes per part dels participants.

Tampoc es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure's a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure's a la suplantació de la identitat d'un tercer efectuada per un usuari.

14. Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de l'organització en la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs.

La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia d'interpretació o compliment d'aquestes bases és competent la jurisdicció dels tribunals del domicili del Consell Insular de Menorca.