Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 514618
Aprovació definitiva Projecte de reforma i canvi d'ús de magatzem a local polivalent i oficines de l'antic magatzem de l'Hospici, plaça Mossèn Cosme Bauçà, 2 de Felanitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient: 1921/2021

La Junta de Govern Local de l'ajuntament de Felanitx, en sessió ordinària realitzada el dia 26-10-2021 ha adoptat, entre altres, el següent ACORD que en la seva part dispositiva diu:

Primer. Aprovar definitivament el Projecte de reforma i canvi d'ús de magatzem a local polivalent i oficines de l'antic magatzem de l'Hospici, plaça Mossèn Cosme Bauçà, 2 de Felanitx, redactat pel Sr. Jaume Bennassar i Vicens - ESTUDI BAM ARQUITECTES SLP, amb visat col·legial núm. 11/08179/21 de data 06/08/2021, amb subjecció al compliment de la condició següent:

- El seu ús s'ha de destinar al que determina l'acord de la Junta de Govern Local de data 9 de desembre de 2015 (expedient electrònic 2569/2020) en que s'accepten els béns immobles procedents del patrimoni dotacional de la Fundació Mare de Déu de Sant Salvador (entre ells el magatzem objecte d'aquest expedient situat a la plaça Mossèn Cosme Bauçà 2, de Felanitx) amb el compromís de destinar-los a promoure l'assistència social, cívica i sanitària dels ancians i de les persones desafavorides econòmica i socialment.

Segon. El pressupost d'execució material de les actuacions sol·licitades és de 263.438,00€, dels quals 8.141,51€ corresponen al capítol de seguretat i salut i 3.097,48€ a la gestió de residus. El pressupost d'execució per contracta és de 313.491,22€ (378.918,92 amb el 21% IVA i 10% al capítol de gestió de residus, inclòs).

El termini d'execució de les obres serà de 12 mesos.

La partida referida al 1% cultural, determinada per l'article 80 de la Llei 12/1998 de patrimoni històric de les Illes Balears, es fixa en la quantitat de 3.789,19 €.

Tercer. Publicar el present acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en la seu electrònica de l'Ajuntament de Felanitx (ajfelanitx.eadministracio.cat), a la qual es pot accedir a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Felanitx (www.felanitx.org).”

Recursos

Contra l'anterior acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Felanitx, en el termini d'un mes comptat des de la data de la darrera publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptats des de la data de la darrera publicació, sense perjudici que es pugui exercitar qualsevol altre que s'estimi procedent.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient es pot consultar en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Felanitx, de dilluns a divendres, de les 9:00h fins a les 14:00h, excepte festius. Per obtenir informació es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s'indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça de la Constitució núm. 1 07200 Felanitx (Illes Balears) - Telèfon 971580051 - Fax 971583271.

 

Felanitx, 28 d'octubre de 2021

El batle

Jaume Monserrat VAquer