Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 514207
Convocatòria per a la concessió d’ajudes a activitats esportives i de foment de l’esport en edat escolar del municipi de Llucmajor per a l’any 2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Codi BDNS: 592189  

La Junta de Govern, en sessió de 27 d'octubre de 2021, va adoptar, per unanimitat, els següents acords:

Primer. Aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes a activitats esportives i de foment de l'esport en edat escolar del municipi de Llucmajor per a l'any 2021 en els mateixos termes que consten, signades pel Sr. Simó Adrover Llompart el 25 d'octubre de 2021, a l'expedient 2021/9855A.

Segon. Registrar la informació a incloure a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar les bases i convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la  pàgina web de l'Ajuntament de Llucmajor.

Bases i convocatòria per a la concessió d'ajudes a activitats esportives i de foment de l'esport en edat escolar del municipi de Llucmajor per a l'any 2021

Preàmbul

El Govern d'Espanya mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020, va declarar l'estat d'alarma en tot el territori nacional, essent prorrogat amb successives modificacions. En aquest context, s'han anat adoptant mesures extraordinàries de prevenció necessàries que han afectat la vida de tots els veïns de Llucmajor com prohibició de moviments, suspensió d'activitats socials i econòmiques, restriccions d'aforaments, mesures de distanciament social, o adaptació dels locals i establiments físics oberts al públic.

L'article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local estableix que els municipis, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, disposa competència en promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació dels temps lliure. També l'article 29.2.y) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears assenyala que els municipis tenen competències en regulació i gestió dels equipaments esportius i d'oci i promoció d'activitats.

En aquest context, l'Ajuntament de Llucmajor, conscient de les conseqüències de la COVID19 i de la necessitat de fomentar l'esport, ha decidit realitzar una convocatòria d'ajudes a activitats esportives i de foment de l'esport amb la finalitat de promoure i facilitar l'accés a l'esport en edat escolar i la seva pràctica, així com donar suport als infants i joves que el practiquen i a les persones que promouen la seva pràctica al terme municipal de Llucmajor.

Les presents bases i convocatòria s'emmarquen en el Pla Estratègic de Subvencions 2021 de l'Ajuntament de Llucmajor, publicades al BOIB núm. 45 el 3 d'abril de 2021, per fomentar l'esport en totes les categories i classes.

Aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com pels d'eficàcia en el compliment dels objectius fixats i eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

Règim jurídic

En tot el que no regulen aquestes bases i convocatòria serà d'aplicació:

 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006, aprovat el 21 de juliol.
 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • El Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
 • El Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • El Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955.
 • La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
 • El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID19.
 • Les Bases d'execució del Pressupost Municipal de l'any en curs.

1. Objecte i finalitat de la convocatòria

L'objecte d'aquestes bases i convocatòria és regular la concessió d'ajuts i subvencions econòmiques per al desenvolupament de l'activitat esportiva en edat escolar que l'Ajuntament de Llucmajor atorgarà als clubs, associacions i entitats esportives per activitats de caire esportiu realitzades atenent a la temporalització que es fa al punt 6.

La finalitat d'aquesta convocatòria és promoure i facilitar l'accés a l'esport i la seva pràctica, així com donar suport als infants i joves que el practiquen i a les persones que promouen la seva pràctica al terme municipal de Llucmajor.

2. Import i consignació pressupostària

Per a les subvencions que regulen aquestes bases es destina un import màxim de 55.000 €, a càrrec de l'aplicació pressupostària 100000-340-48000 del Pressupost General de despeses per al 2021.

La concessió d'aquestes subvencions es realitzarà mitjançant règim de concurrència competitiva d'acord amb els criteris del punt 10 d'aquesta convocatòria.

3. Beneficiaris

Seran beneficiaris d'aquestes subvencions els clubs, associacions i entitats esportives sense ànim de lucre que compleixin els següents requisits:

 • Estar legalment inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears i Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Llucmajor.
 • Tenir esportistes en edat escolar (nascuts entre l'1 de gener de 2005 i el 31 de desembre de 2018) durant la temporada 2020/2021.
 • Durant la temporada 2020/2021, els esportistes havien de disposar llicència federativa expedida per la Federació Balear de la modalitat corresponent o estar inscrits en els Jocs Esportius Escolars del Consell de Mallorca.
 • Els Estatuts de l'entitat han de contemplar la pràctica de l'activitat física i/o esportiva.
 • Les activitats físiques esportives realitzades pels clubs, associacions i entitats esportives s'han de realitzar en l'àmbit territorial del municipi de Llucmajor i tenir el seu domicili al terme de Llucmajor.
 • No podran tenir la condició de beneficiari les persones jurídiques o entitats en qui concorri alguna de les circumstàncies que s'indiquen en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'Ajuntament de Llucmajor comprovarà d'ofici la inscripció al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Llucmajor.

4. Règim de concurrència

La concessió d'aquestes subvencions es realitzarà mitjançant règim de concurrència competitiva entre les persones sol·licitants, en virtut de la qual es comparen, en un únic procediment, totes les sol·licituds presentades amb la intenció d'establir-hi una prelació a través dels criteris d'avaluació previstos al punt 10 d'aquesta convocatòria.

5. Despeses subvencionables

Són subvencionables les despeses derivades de l'adquisició de béns no inventariables, de lloguers i de serveis, que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat esportiva de l'entitat o que siguin necessaris per desenvolupar-la. Els conceptes de les despeses subvencionades poden ser, entre d'altres, els següents:

 • Despeses derivades de l'organització d'esdeveniments, programes, campionats, tornejos, campus, actuacions, activitats esportives i activitats de formació de les entitats sol·licitadores de la subvenció.
 • Roba esportiva específica necessària per al desenvolupament de l'esport.
 • Material esportiu fungible específic necessari per al desenvolupament de l'activitat esportiva de l'entitat.
 • Despeses federatives per conceptes d'afiliació a les federacions esportives de les Illes Balears o a la federació espanyola o internacional corresponent, en el supòsit que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears, quotes d'inscripció d'equips o d'altres tipus de despeses exigides per les federacions.
 • Despeses derivades d'allotjament, transport i manutenció d'esportistes, tècniques i directives per assistir a campionats, tornejos o de similars de caràcter autonòmic, nacional o internacional, inclosos als calendaris federatius oficials.
 • Despeses de subministraments de la seu social del club com a llum, aigua, gas, telèfon, etc.
 • Despeses de personal necessàries per al desenvolupament de l'activitat diària de l'entitat sol·licitadora, com a personal administratiu, personal tècnic, de neteja, etc.
 • Trofeus i distincions, sempre que aquesta despesa no estigui subvencionada per una altra línia de subvencions.
 • Despeses derivades de serveis d'atenció sanitària, sempre que aquesta despesa no estigui subvencionada per una altra línia de subvencions.
 • Despeses derivades de la contractació d'assegurances, excepte les previstes per les llicències federatives.
 • Despeses de gestories en temes fiscals o laborals.
 • Serveis en matèria de prevenció laboral.
 • Despeses d'utilització d'instal·lacions públiques o privades per desenvolupar l'activitat esportiva.
 • Adquisició de material sanitari (farmacioles i despeses similars).
 • Comissions bancàries en les operacions dels pagaments que les entitats presentin per justificar.
 • Despeses d'alimentació i hidratació derivades de l'activitat esportiva o necessàries per desenvolupar-la.
 • Despeses derivades de l'adquisició de material per a l'adaptació a la normativa actual de lluita contra la Covid19.

No són despeses subvencionables:

 • Interessos deutors dels comptes bancaris.
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 • Despeses de procediments judicials.
 • Material inventariable.
 • Despeses de sopars i refrigeris d'inauguracions, clausures o altres celebracions. Les despeses d'avituallament (alimentació i hidratació durant els esdeveniments), són subvencionables si responen a la naturalesa de l'activitat esportiva subvencionada (campus, carreres...).
 • Premis en metàl·lic per a les persones participants.

Les despeses subvencionables han de ser assumides per l'entitat beneficiària (factures a nom de l'entitat beneficiària i abonades por la mateixa).

L'import de les despeses subvencionades no pot ser superior al valor de mercat.

6. Temporalització de l'activitat subvencionable

Les factures han de ser de data compresa entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021 i pagades en el mateix període. No obstant això, en el cas de factures emeses en la segona quinzena del mes de juny del 2021 s'admetrà el pagament realitzat fins al 15 de juliol de 2021.

7. Presentació de sol·licituds i documents a acompanyar

7. 1. El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La sola presentació de les sol·licituds implica l'acceptació de les bases de la convocatòria.

7.2. Les sol·licituds s'han de formular mitjançant instància dirigida a la Batlia de l'Ajuntament de Llucmajor. Atesa la naturalesa dels beneficiaris i l'obligació de relacionar-se electrònicament de l'article 14.2 la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les sol·licituds s'han de presentar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Llucmajor (https://seu.llucmajor.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_HOME)  o al Registre Electrònic General de la Administració General de l'Estat (https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html).

7.3. Les sol·licituds es formularan d'acord amb el model d'instància (Annex 1). Juntament amb la sol·licitud, que anirà signada pel representant legal de l'entitat, s'ha de presentar la següent documentació:

a) Fotocòpia del CIF de l'entitat sol·licitant i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de la persona que signa la sol·licitud.

b) Documentació acreditativa de la representació en virtut de la qual actua la persona que signa la sol·licitud. S'ha d'acreditar el moment i la vigència del càrrec.

c) Fotocòpia dels Estatuts i Acta Fundacional.

d) Certificat bancari que acrediti el compte corrent o la llibreta en què s'ha d'ingressar l'import de la subvenció o document anàleg (Annex 2).

e) Certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb l'Ajuntament de Llucmajor i amb la Seguretat Social.

f) Certificat que acrediti la inscripció al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears. 

g) Documentació per acreditar els criteris de valoració d'acord la base 10.2.

h) Annex 3, Declaració responsable:

 • De no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta acreditació s'ha de fer d'acord amb el que s'estableix en l'article 13.7 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Declaració responsable de no trobar-se en la situació que preveu l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
 • De no rebre cap més ajuda pel mateix concepte o, en el seu cas, l'import de l'ajude rebuda o sol·licitada, i declaració responsable davant autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

i) Així mateix, com es tracta d'una subvenció que té per objecte una activitat ja realitzada, juntament amb la documentació abans esmentada, s'haurà de presentar un compte justificatiu integrat per la documentació següent:

 • Una memòria de l'actuació justificativa de les activitats que s'han fet i els resultats obtinguts que, entre d'altres, ha de contemplar els següents aspectes: jugadors (federats i d'esport base), personal tècnic,         categories, equips, competicions, materials necessaris que s'han utilitzat, temporalització, avaluació i qualsevol altre aspecte que pugui resultar adient (Annex 4).
 • Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que s'han fet, contindrà:
  • Balanç de l'activitat: una relació detallada de les despeses subvencionables originades per l'activitat realitzada, i una relació també detallada dels ingressos que es corresponen i s'imputin a aquestes despeses (com poden ser quotes, espònsors, publicitat, ...), amb especial indicació de les subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada assenyalant-ne l'import i la procedència (Annex 5).
  • Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que s'incorporaran en una relació classificada, signada pel representant de l'entitat, on constarà identificació del creditor i del document, l'import, data d'emissió i data de pagament (Annex 5).

En aquest punt relatiu a la documentació acreditativa de la despesa s'ha de tenir en compte:

  • S'admetran factures simplificades fins a 400 €.
  • S'admetran rebuts i declaracions responsables per a justificar les indemnitzacions que poden donar se per utilització de vehicle propi en desplaçaments derivats de l'activitat.

Les despeses s'han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació anterior i, en el seu cas, amb la documentació acreditativa del pagament, tal com s'estableix a la base 8.

 • Declaració responsable (annex 6):
  • Que les factures presentades per justificar la subvenció atorgada no superen el valor de mercat i que no es recuperarà ni es compensarà l'IVA. Si l'IVA és recuperable no tendrà la consideració de despesa subvencionable i s'hauran de descomptar de les factures presentades per justificar.
  • De no ser deutor per una resolució de reintegrament de subvencions.

Si la sol·licitud i la resta de documentació que s'ha de presentar no reuneix els requisits establerts en la convocatòria, és incompleta o incorrecta, es requerirà a l'interessat perquè en el termini màxim de 10 dies esmeni les deficiències, advertint-lo que si no ho fa se'l tindrà per desistit de la seva petició.

Qualsevol dels òrgans que intervenen en el procediment de concessió podrà, en qualsevol moment del procediment, sol·licitar a l'interessat la informació complementària, les dades i les acreditacions que estimi necessàries.           

8. Acreditació del pagament dels justificants de despesa

La documentació acreditativa del pagament segons la forma que hagi utilitzat la persona beneficiaria ha de ser la següent:

a) Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en una compta bancària:

 • Còpia del justificant de l'ordre de transferència bancaria o del document bancari acreditatiu del pagament en el qual figuren el concepte de transferència o l'ingrés, la data del document, l'import, la identificació del concepte, a fi de que quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb la persona beneficiaria i amb la emissora de la factura, respectivament, i
 • Extracte del compte bancari de la persona beneficiaria de l'ajuda en la qual figuri el carreg d'aquesta transferència, quan no quedin acreditats els requisits assenyalats al paràgraf anterior.

b) Pagament mitjançant xec nominatiu:

 • Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que expedeix la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut i
 • Extracte del compte corrent del beneficiari de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré,
 • Certificat de l'entitat bancària en què consti el número de xec, l'import i la identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l'extracte del compte corrent si el certificat de l'entitat bancària inclou també la identificació del nombre de compte en la qual s'ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb la persona beneficiària de l'ajuda).

c) Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:

 • Document acreditatiu del càrrec en compte de l'efecte mercantil i
 • Extracte del compte en què figuri el càrrec de l'efecte mercantil. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o document similar emès per l'entitat bancària que contingui: el titular i el número de compte en què s'ha carregat l'efecte mercantil, el lliurador i el deslliurat de la lletra de canvi, la persona beneficiària, el concepte pel qual es realitza l'efecte mercantil, l'import de la lletra de canvi i la data d'emissió de la lletra i de la bo per part del lliurat.

d) Pagament mitjançant targeta de crèdit:

 • Tiquet de compra en el qual figuri el pagament amb targeta en cas que no s'indiqui en la factura i
 • Extracte del compte en el qual figuri el càrrec del pagament amb targeta. L'extracte del compte pot substituir se per un certificat o títol similar de l'entitat bancària, en el qual, com a mínim, consti el titular i el número del compte corrent en la qual es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa la transferència i l'import i data de l'operació.

e) Pagament mitjançant domiciliació bancari:

 • Notificació bancari del càrrec i
 • Extracte bancari on figuri el càrrec de la domiciliació. Aquesta documentació es pot substituir por un certificat o títol similar de l'entitat bancari, en el que consti el titular i nombre de la compte corrent en la que s'ha fet el càrrec i l'ordenant del càrrec, la persona beneficiaria, el concepte pel qual es realitza el càrrec i l'import i la data de l'operació.

f) Pagament en efectiu: rebut, signat i segellat pel proveïdor, en el qual ha d'especificar-se la despesa al qual correspon el pagament, la data i l'expressió «rebut en metàl·lic». Sota la signatura ha de figurar el nom, els cognoms i el número de DNI de la persona que signa.

Així mateix, aquests rebuts aniran acompanyats d'una declaració responsable signada pel president o la presidenta del club, associacions i entitats esportives que realitza el pagament en la qual assumirà la despesa i el seu pagament en efectiu, si fos el cas.

Si es tractés de pagaments en efectiu de factures simplificades, serà suficient la presentació d'aquest document per acreditar el seu pagament, si al mateix consta l'expressió «Pagat en efectiu», «Rebut» o similar.

9. Òrgans competents per instruir i resoldre el procediment. Composició de la Comissió Avaluadora

9.1. La Intervenció de l'Ajuntament s'encarrega de la fiscalització prèvia d'aquesta convocatòria i dels actes que se'n deriven: concessió, justificació de les subvencions i pagament.

9.2. La instrucció correspon al Regidor d'Esports que ha de dur a terme totes les actuacions o els actes de tràmit necessaris per a vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria.

9.3. La Comissió Avaluadora examinarà si es compleixen els requisits necessaris per accedir a les subvencions i avaluarà les sol·licituds conforme als criteris establerts en aquestes bases. De tot l'actuat n'aixecarà acta.

Aquesta Comissió estarà integrada, com a mínim, pels següents membres: 

 • President/a: el regidor o regidora de l'àrea.
 • Secretari/ària: un o una representant de l'àrea de Secretaria.
 • Vocals: un o una representant de l'àrea d'Intervenció i dos o dues representants de l'àrea d'esports.

9.4. L'òrgan competent per a la concessió de les subvencions és la Batlia.

 

10. Criteris de valoració i import de les subvencions

10.1. Amb la finalitat d'establir la puntuació de les sol·licituds presentades, els criteris de valoració per resoldre la convocatòria seran els següents:

Esportistes en edat escolar - Temporada 2021/2022

 

Llicències federatives o JEE empadronats al municipi

2 punts per esportista

Llicències federatives o JEE no empadronats al municipi

1,5 punts per esportista

10.2. Els criteris de valoració s'acreditaran de la següent manera:

 • Pel que fa a la disposició de llicència: amb certificació de la Federació corresponent, si els esportistes estan federats, o del Consell de Mallorca, si es tracta d'esportistes inscrits al programa de Jocs Esportius Escolars.
 • Pel que fa a l'empadronament: amb certificació del secretari o secretària de l'entitat del total d'esportistes en edat escolar empadronats al municipi de Llucmajor, adjuntant-ne un llistat amb els noms i llinatges.

10.3. Per a la concessió de les subvencions a entitats esportives s'aplicarà la formula següent:

                                    55.000,00 €

------------------------------------------------------------------------ = X euros per punt

            Núm. de punts obtinguts per les Entitats

Seguidament es multiplicarà el número de punts obtinguts per cada una de les entitats pel valor punt resultant.

Limit: la subvenció no pot ultrapassar aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de qualsevol procedència el cost de la despesa subvencionable imputable a l'activitat subvencionada.

10.4. El limit que s'estableix per a cada beneficiari és de 7.000 €, IVA inclòs, per sol·licitant.

10.5. Si una vegada calculats els imports de les ajudes es produeix un romanent, la comissió avaluadora pot proposar a l'òrgan instructor que el crèdit sobrant es reparteixi proporcionalment segons la puntuació obtinguda entre els altres beneficiaris, les sol·licituds dels quals no hagin arribat a l'import de la subvenció sense ultrapassar el límit indicat.

11. Procediment de concessió

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'acta de la reunió de la Comissió, formularà proposta de resolució (indicarà beneficiaris i quanties atorgades), que es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament, obrint-se un termini de 10 dies per presentar al·legacions.

Si no es presenten al·legacions dins del termini previst, aquesta proposta de resolució s'elevarà a la Batlia perquè dicti la resolució definitiva.

En altre cas, és a dir, si es presenten al·legacions, una vegada examinades, l'òrgan instructor formularà una nova proposta de resolució, que s'elevarà a la Batlia perquè dicti la resolució definitiva.

La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s'atribueix, com ja s'ha dit, a la Batlia, que dictarà la resolució definitiva, a la vista de la proposta de resolució de l'instructor i de l'informe de fiscalització per la Intervenció Municipal.

El termini màxim per resoldre i notificar l'acord serà de sis mesos a comptar de l'endemà del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució es publicarà a la web de l'Ajuntament de Llucmajor.

12. Justificació i pagament

12.1. El pagament de la subvenció únicament es pot efectuar una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada, al compte corrent indicat a l'efecte per la persona beneficiària de la subvenció.

12.2. El termini per justificar acaba el dia en que acaba la presentació de sol·licituds, atès que com s'ha dit es tracta d'una subvenció per activitats finalitzades, i juntament amb la sol·licitud, i la resta de documentació expressada en aquesta convocatòria, s'ha de presentar la justificació.

 

​​​​​​​13. Compatibilitat amb altres subvencions

En el cas que l'entitat beneficiària rebi altres subvencions o ajudes per a la mateixa activitat o tipus d'actuació, l'import de totes les subvencions atorgades no pot ser, en cap cas, de tal quantia que, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, superi el cost de l'activitat subvencionada.

14. Obligacions de les entitats beneficiàries

A més de les obligacions establertes en les disposicions normatives que són d'aplicació a les persones beneficiàries d'una subvenció, s'han de complir les següents:

- Acceptar i complir la normativa de l'Ajuntament de Llucmajor.

- Acreditar davant l'Ajuntament la realització de l'activitat subvencionada amb la documentació corresponent.

- Comunicar a l'òrgan competent en qualsevol moment, l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, no consignades en la sol·licitud.

- Facilitar tota la informació que requereixi l'Ajuntament.

- Sotmetre's a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció de l'Ajuntament de Llucmajor.

- Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de les activitats que siguin objecte de subvenció  mitjançant un anunci a la pàgina web club, associació o entitats esportiva o, en absència de pàgina web, a las xarxes socials on s'indiqui l'obtenció d'una subvenció de l'Ajuntament de Llucmajor, l'activitat subvencionada i l'import.

15. Revocació i reintegrament

Es podran anul·lar total o parcialment les subvencions i ajudes concedides d'acord amb aquesta convocatòria en el supòsit de que la persona beneficiària incorri en alguna de les causes previstes als articles 36 i següents de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com en el cas d'incompliment d'alguna de les obligacions previstes en aquestes bases i el resta de normativa aplicable.

En aquests casos, el beneficiari vendrà obligat al reintegrament de les quantitats percebudes i dels interessos de demora que corresponguin,prèvia tramitació del procediment corresponent.

16. Protecció de dades

La informació i les dades declarades en les sol·licituds de subvenció d'aquesta convocatòria estan emparades pel que preveu el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades (RGPD).

17. Règim de recursos

Contra  les presents bases i convocatòria, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el Batle de l'Ajuntament de Llucmajor en el termini d'un mes de conformitat amb el que es disposin els articles 123 i 124 de la  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa.

La resolució de concessió o denegació posarà fi a la via administrativa. Es podrà interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, davant el Batle de l'Ajuntament de Llucmajor, o bé es podrà recórrer directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la notificació o publicació de la resolució, d'acord la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa.

18. Mitjà de publicació

Les bases que regeixen aquesta convocatòria de subvencions es publicaran en el BOIB, a la pàgina web de l'Ajuntament de Llucmajor i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). També seran objecte de publicació a la BDNS les subvencions i ajudes concedides.

 

Llucmajor, 28 d'octubre de 2021

El batle Éric Jareño Cifuentes