Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 509790
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per reobrir el termini que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 13 d’agost de 2021, d’ajudes al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la continuïtat de les explotacions a les illes de Mallorca i Menorca, per fer front a la sequera de l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 31 d'agost del 2021 es va a publicar al BOIB núm. 118 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 13 d'agost de 2021, d'ajudes al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la continuïtat de les explotacions a les illes de Mallorca i Menorca, per fer front a la sequera de l'any 2021.

L'apartat cinquè d'aquesta convocatòria estableix que el termini per presentar sol·licituds serà des del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució al BOIB fins al 29 d'octubre del 2021.

Vist que el termini fixat resulta insuficient i atesa la importància d'aquesta línia d'ajudes, es considera convenient reobrir el termini de sol·licituds.

Per tot això, fent ús de les atribucions que tinc conferides, a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Es reobre el termini de presentació de sol·licituds que preveu el punt 1 de l'apartat cinquè de la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 13 d'agost de 2021, d'ajudes al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la continuïtat de les explotacions a les illes de Mallorca i Menorca, per fer front a la sequera de l'any 2021, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquesta resolució al BOIB fins al 15 de novembre del 2021.

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 26 d'octubre de 2021

La presidenta del FOGAIBA

María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño