Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 515267
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 d’octubre de 2021 per la qual es determina la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat en l’ensenyament privat concertat per al curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El títol II de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, en l'article 71.1, que les administracions educatives han de disposar els mitjans necessaris perquè tots els alumnes assoleixin el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, així com els objectius que estableix amb caràcter general aquesta Llei.

2.El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, pretén garantir la igualtat d'oportunitats a tots els alumnes perquè puguin assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats. Aquest Decret estableix que els centres docents han de dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir que els alumnes assoleixin els objectius i les competències bàsiques de les diverses etapes educatives.

3.En aplicació de la Llei orgànica 2/2006, l'article 14.4 del Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, estableix que correspon a la Conselleria d'Educació i Cultura, actualment la Conselleria d'Educació i Formació Professional, proporcionar els recursos necessaris per garantir l'atenció a la diversitat dels alumnes, en especial, l'atenció als alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

4.L'article 5 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB núm. 65, de 13 de maig) estableix les ràtios de distribució d'hores no incloses en el currículum del nivell respectiu per a cada tipus de centre i per als diferents nivells educatius. Aquestes ràtios inclouen hores d'atenció individualitzada, de suport i de compensació educativa.

5.En el BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2017, es va publicar el Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018. L'article 20 d'aquest Decret, sobre l'atenció als alumnes amb NESE, estableix el següent:

1.Els centres que, a les unitats ordinàries d'educació infantil de segon cicle, a les d'educació primària i educació secundària obligatòria, incloses les unitats de PMAR, i als cicles de formació professional bàsica, acullin alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), amb necessitats d'adaptació curricular significativa (ACS) o amb necessitat de suport d'audició i llenguatge (AL) han d'oferir una intervenció educativa adequada a cada cas. Els alumnes que, per les seves característiques, presentin necessitats educatives especials han de disposar dels recursos adients per tenir garantida una educació de qualitat, d'acord amb el que preveuen la LOE, segons la redacció fixada per la LOMCE, el Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, i el Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

S'ha d'assignar als centres una dotació bàsica d'especialistes de pedagogia terapèutica, d'audició i llenguatge i d'atenció a la diversitat d'acord amb el que s'indica en l'annex 10 d'aquest Decret, la qual ha de ser el vuitanta per cent de les hores que corresponguin a cada centre segons els criteris que figuren en aquest annex i segons les dades existents a final del curs 2015-2016. Per ajustar millor aquest percentatge a les necessitats dels alumnes de cada centre, a més del mig mòdul (12 hores) o del sencer (24), hi pot haver quarts de mòdul (6 hores).

Si escau, la dotació bàsica per a cada centre es complementarà amb una dotació addicional per a cada curs escolar fins a arribar al cent per cent, d'acord amb les necessitats de cada centre, l'actualització anual dels criteris i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d'Educació i Universitat. S'ha de garantir, durant els cursos que durin els nous concerts, que la suma dels diferents professors de la dotació bàsica més la dotació addicional no sigui inferior a la dotació bàsica que tenen els centres el curs 2016-2017.

Per això, per a cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres dictarà una resolució perquè els centres privats concertats puguin sol·licitar una dotació addicional de personal d'atenció a la diversitat. Aquesta dotació s'assignarà d'acord amb uns criteris que tindran en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixen aquest suport, així com la situació i les característiques pròpies de cada centre escolar. Les variacions de les despeses de personal derivades d'aquesta dotació addicional s'han de regularitzar al final de cada curs escolar.

2.Els alumnes amb manca d'autonomia derivada de necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut, quan així es dictamini, han de ser atesos per auxiliars tècnics educatius o cuidadors, sota la responsabilitat i la supervisió de l'equip educatiu. El finançament de l'auxiliar tècnic educatiu o del cuidador s'ha d'efectuar segons el que es prevegi en el corresponent mòdul econòmic establert en la llei de pressuposts sobre mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats.

Atès que aquest recurs està vinculat a cada alumne, per a cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres dictarà una resolució perquè els centres privats concertats puguin sol·licitar una dotació d'auxiliars tècnics educatius o cuidadors. Aquesta dotació s'ha d'assignar d'acord amb els criteris que estableixi el Servei d'Atenció a la Diversitat per als centres sostinguts amb fons públics i tenint en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixen aquest suport. Per aquest motiu, a més del mòdul sencer hi pot haver mig mòdul o un quart de mòdul.

6.En el BOIB núm. 156, de 21 de desembre de 2017, es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2017 per la qual es convoca el procediment per a l'establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2018-2019. Aquesta Resolució modifica l'annex 10 del Decret 3/2017 en el sentit d'afegir-hi el text següent:

Els centres privats concertats que imparteixen, alhora, educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO), o també educació primària i ESO, i que, malgrat tenir alumnes matriculats a l'ESO que requereixen adaptació curricular significativa (ACS) o suport d'audició i llenguatge (AL), no tenen el nombre mínim d'alumnes requerit per la resolució que dicta, anualment i per a cada curs escolar, el director general de Planificació, Ordenació i Centres per establir el procediment per ampliar la dotació de personal d'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat, i, per això, només disposen de la dotació bàsica de mestres de pedagogia terapèutica (PT) i d'audició i llenguatge (AL) per a l'educació infantil o la primària d'aquest annex, poden distribuir les hores corresponents a aquesta dotació bàsica, d'acord amb els criteris que estableixi la Conselleria d'Educació i Universitat, entre l'educació infantil, l'educació primària i l'ESO, de manera proporcional al nombre d'alumnes d'ACS i de suport d'AL.

Quant al professorat que imparteix les hores en l'ESO a què fa referència el punt anterior, el complement d'equiparació per a diplomats de primer i segon curs de l'ESO s'ha de finançar en proporció a les hores que imparteixin en aquesta etapa educativa.

7.Per part de l'administració, dels centres i dels diferents professionals es requereix una actuació per dur a terme una valoració adequada i ajustada a les necessitats dels alumnes per poder garantir que aquests assoleixen els objectius de màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional. En aquest sentit, l'article 20 del Decret 39/2011 preveu tota una sèrie d'actuacions per detectar, valorar i identificar aquests alumnes.

La situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 va comportar en el curs 2019-2020 la suspensió de l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes que s'assenyalaven en l'article 9 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i en el curs 2020-2021 va suposar l'aplicació de mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament.

Aquestes mesures han fet impossible, per part dels professionals de suport educatiu, que feien de tutors, dur a terme les avaluacions de les necessitats dels alumnes previstes en l'article 20 del Decret 39/2011.

Atenent a aquesta situació i per poder continuar donant suport als alumnes amb necessitats especials i garantir la igualtat d'oportunitats a tots els alumnes perquè puguin assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats, es considera oportú establir com a dotació addicional la que cada centre tenia en finalitzar el curs 2020-2021.

8.En data 3 de juny de 2021, la Comissió de Concerts de les Illes Balears va acordar que la dotació addicional de cada centre concertat per al curs 2021-2022 sigui la mateixa que la vigent en acabar el curs 2020-2021.

9.Atès les al·legacions dels centres, la matricula de nous alumnes amb necessitats especials en mes de setembre de 2021 i l'informe al respecte de la cap de Departament de Centres Concertats, s'han dotat 120 hores addicionals a les vigents en acabar el curs 2020-21 que s'han inclòs a l'annex d'aquesta resolució.

10.Hi ha crèdit adequat i suficient a les partides corresponents de l'exercici 2021 per atendre les despeses de nòmina delegada i dels mòduls d'altres despeses derivades de la proposta d'ampliació de la dotació de personal d'atenció a la diversitat que proposta aquesta Resolució. L'import necessari s'inclourà en els expedients pluriennals corresponents destinats al finançament dels concerts educatius.

 

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB núm. 65, de 13 de maig) modificada per Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 (BOIB núm. 96, de 4 de juliol)

3.El Decret 39/2011, de 29 de abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 de maig).

4.El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener).

Per tot això, i conforme a l'acord adoptat per la Comissió de Concerts de les IIles Balears, dict la següent

Resolució

1.Establir per al curs 2021-2022 la dotació de personal de suport de pedagogia terapèutica, audició i llenguatge i atenció a la diversitat que s'assenyala en l'annex.

2.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el lloc web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional  en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2021)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

Documents adjunts