Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 2 de maig de 2023 pel qual es declaren inversió d’interès autonòmic les obres del projecte de millora de l’eficiència energètica de l’edifici Ramon Llull inclòs al Pla d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) de les Illes Balears, cofinançat amb fons europeus Next Generation EU al campus de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 4071 - Pàgines 23493-23496

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 2 de maig de 2023 pel qual es declaren inversió d’interès autonòmic les obres del projecte de desplegament de la generació fotovoltaica al campus de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 4072 - Pàgines 23497-23499

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 2 de maig de 2023 pel qual es declaren inversió d’interès autonòmic les obres de reforma de la seu universitària de Menorca amb l’adhesió d’un nou edifici al carrer de la Costa d’en Macari, 6, d’Alaior com a inversió d’interès autonòmic

    Número d'edicte 4073 - Pàgines 23500-23503

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 2 de maig de 2023 pel qual es declaren inversió d’interès autonòmic les obres del projecte de millora de l’eficiència energètica de l’edifici Mateu Orfila i Rotger inclòs al Pla d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) de les Illes Balears, cofinançat amb fons europeus Next Generation EU al campus de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 4074 - Pàgines 23504-23507

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 2 de maig de 2023 pel qual es declaren inversió d’interès autonòmic les obres del projecte de la nova Facultat de Ciències al campus de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 4075 - Pàgines 23508-23511

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 2 de maig de 2023 de creació de la Comissió d’Impuls i Coordinació de les Polítiques d’Habitatge a les Illes Balears

    Número d'edicte 4064 - Pàgines 23512-23513

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número d'edicte 4097 - Pàgines 23514-23520

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es minora la quantitat de l’ajut i es reconeix i es proposa el pagament en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 4098 - Pàgines 23521-23523

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment de una subvenció per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023) i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 4099 - Pàgines 23524-23525

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

    Número d'edicte 4100 - Pàgines 23526-23536

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment de una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 4101 - Pàgines 23537-23538

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (NEXTG6)

    Número d'edicte 4103 - Pàgines 23539-23546

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 28 d’abril de 2023 de correcció d’errades de l’Ordre 12/2023 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 5 d’abril de 2023 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 4065 - Pàgines 23547-23548

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics per pal·liar la pobresa energètica per als anys 2022-2024

    Número d'edicte 3937 - Pàgines 23549-23561

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 d’abril de 2023 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 4057 - Pàgines 23562-23567

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de maig de 2023 sobre l’establiment dels concerts educatius per als cursos escolars 2023-2024 a 2028-2029

    Número d'edicte 4069 - Pàgines 23568-23635

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual es sotmet a informació pública el Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament, avaluació, renovació i cessament dels directors dels centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 4070 - Pàgines 23636-23637

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’activitat de descontaminació i tractament de vehicles ubicat al carrer Gremi Saboners, 16 al Polígon de Son Castelló (TM Palma) (Exp. 92a/2022)

    Número d'edicte 4017 - Pàgines 23638-23643

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova una ampliació del crèdit pressupostari consignat en l’Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de setembre de 2021 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l’any 2021 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

    Número d'edicte 4062 - Pàgines 23644-23645

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria de subvencions per donar suport a la producció i coproducció d’obres audiovisuals per a l’any 2022

    Número d'edicte 4053 - Pàgines 23646-23658

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per reduir i traslladar els crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 23 d’agost de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes per a projectes a l’empara de l’Estratègia de desenvolupament local participatiu del Grup d’Acció Local de Pesca de l’Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022

    Número d'edicte 4045 - Pàgines 23659-23660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per reduir i traslladar els crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 19 de març de 2018, per la qual es convoquen, per als anys 2018-2020, ajudes per a l’eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic

    Número d'edicte 4046 - Pàgines 23661-23662

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2023, de les ajudes per al foment de la solarització i biosolarització com a alternativa a la lluita química

    Número d'edicte 4077 - Pàgines 23663-23675

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions del Programa d’Orientació Professional per a l’Ocupació i l’Autoocupació «SOIB Orientació Professional»

    Número d'edicte 4089 - Pàgines 23676-23686

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a dones víctimes de violència de gènere per al període 2021-2022

    Número d'edicte 4090 - Pàgines 23687-23693

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per la qual s’ordena publicar l’adopció d’acords d’acció concertada entre el SOIB i les entitats del Tercer Sector d’Acció Social per a la prestació de Serveis d’Orientació Professional per a diferents col·lectius, per als anys 2023 i 2024, cofinançats pel Fons Social Europeu, en el marc del Programa Balears de l’FSE+ per al període 2021-2027

    Número d'edicte 4043 - Pàgines 23694-23696

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Convocatòria d'ajudes econòmiques per a la formació, dirigides a les persones usuàries de la Secció d'atenció a persones amb discapacitat del Departament de Benestar Social i Recursos Humans del Consell Insular d'Eivissa, per als anys 2023, 2024 i 2025

    Número d'edicte 4106 - Pàgines 23697-23701

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de la convocatòria de subvencions per activitats artístiques a les galeries d’art 2023

    Número d'edicte 4112 - Pàgines 23702-23703

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni d’entitat col·laboradora de subvencions entre el Consell de Mallorca i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca per a la gestió i lliurament de fons de la convocatòria d’estímul del comerç local i dels productes artesans, ecològics, amb Denominació d’Origen o Indicació Geogràfica Protegida de Mallorca, mitjançant els «Bons descompte de Mallorca» 2023

    Número d'edicte 4003 - Pàgines 23704-23711

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 17 d’abril de 2023, relatiu a la incoació de l’expedient de declaració de les rondalles menorquines com a béns d’interès cultural immaterial de Menorca (BICIM) (exp. 2109-2023-00004)

    Número d'edicte 4009 - Pàgines 23712-23719

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 3 d’abril de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d’ajuts econòmics individuals per a persones majors de 65 anys o persones amb discapacitat reconeguda per cobrir necessitats sociosanitàries del Consell Insular de Menorca (exp. 1818-2023-000001)

    Número d'edicte 4010 - Pàgines 23720-23736

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 3 d’abril de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria d'ajuts a joves de 18 a 35 anys per llogar un habitatge (exp. 5228-2023-000001)

    Número d'edicte 4011 - Pàgines 23737-23746

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 3 d’abril de 2023 relatiu a l’aprovació de les Bases i la convocatòria d'ajuts a joves de 18 a 35 anys per adquirir equips informàtics, finançar permisos de conducció i participar en activitats formatives no reglades (exp. 5231-2023-000001)

    Número d'edicte 4012 - Pàgines 23747-23757

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria beques econòmiques per a estudis a l’estranger, curs 2022/2023

    Número d'edicte 4108 - Pàgines 23758-23760

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria d’ajuts per a centres educatius inscrits al programa de reutilització de llibres de la conselleria, per al curs 2022/2023

    Número d'edicte 4052 - Pàgines 23761-23763

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Delegació funcions de Batlia

    Número d'edicte 3893 - Pàgina 23764

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria de prestacions socials de caràcter econòmic per a l'inici de curs per a l'alumnat resident empadronat en el municipi de Calvià i escolaritzat, en el curs 2023-2024, en educació infantil de segon cicle, educació primària, Educació Secundària Obligatòria o batxiller

    Número d'edicte 4091 - Pàgines 23765-23774

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació correcció errors materials Plantilla Orgànica 2023

    Número d'edicte 4115 - Pàgines 23775-23776

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2023/PRE/0000324 de 02/05/2023 pel qual s'aprova el padró fiscal de la taxa per ocupació o ús de vies públiques del 2023 i notificació col·lectiva

    Número d'edicte 4107 - Pàgina 23777

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall per al reajustament i ordenació dels volums edificables en la parcel·la situada entre els carrers César Puget Riquer, Josep Guasch Vic, Sant Joan i Joaquín Gadea, de Santa Eulària des Riu, UA-04SE

    Número d'edicte 3957 - Pàgines 23778-23790

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Bases de la convocatòria subvenció per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, sistemes d'eficiència energètica tipus alterna o similars, al terme municipal de Ses Salines (2023)

    Número d'edicte 4068 - Pàgines 23791-23800

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Actualització de les zones, sectors i número de places sotmeses al règim d’estacionament d’ORA de Sóller i del Port de Sóller

    Número d'edicte 3974 - Pàgines 23801-23803

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord del Ple de data 19/12/2022 de l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova definitivament la relació de llocs de treball

    Número d'edicte 4001 - Pàgines 23804-23807

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA D'EIVISSA I FORMENTERA

   • Publicació correcció errors materials

    Número d'edicte 4146 - Pàgines 23808-23809

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA D'EIVISSA I FORMENTERA

   • Publicació correcció d'errors

    Número d'edicte 4149 - Pàgines 23810-23815

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA D'EIVISSA I FORMENTERA

   • Correcció d'errors candidatura Consell

    Número d'edicte 4153 - Pàgines 23816-23817

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL DE ZONA D'INCA

   • Correcció d'error material a les Candidatures proclamades per la Junta Electoral de Zona d'Inca, per a les eleccions municipals a celebrar el 28 de maig de 2023: a la Circumscripció electoral de Selva, Candidatura núm. 2.-ARRELAM-MES PER MALLORCA-PSIB-PSOE; i a la Circumscripció electoral de Sencelles, Candidatura núm 6.-MES UNIDES PER SENCELLES

    Número d'edicte 4113 - Pàgines 23818-23819