Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 25/2023 de 2 de maig pel qual s’estableixen les reserves marines de ses Bledes i des Vedrà-Vedranell i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques, i es modifiquen el Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors del litoral de les Illes Balears i el Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca d’arts menors a les aigües interiors de les Illes Balears

    Número d'edicte 4076 - Pàgines 23381-23387

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 08/2023 en la modalitat de suplement de crèdit

    Número d'edicte 4039 - Pàgina 23388

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 09/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari

    Número d'edicte 4041 - Pàgina 23389

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 5/2023 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

    Número d'edicte 4047 - Pàgines 23390-23391

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 2 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 4081 - Pàgines 23392-23393

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva del Pressupost General d'aquesta Entitat per a 2023 i de la Plantilla de personal per a 2023

    Número d'edicte 4033 - Pàgines 23394-23395

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva projecte d'urbanització

    Número d'edicte 4129 - Pàgina 23396

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Oficina pressupostària.- Servei de Pressupost.- Anunci aprovació definitiva modificació de crèdit 2023CE02 en el pressupost propi per a 2023

    Número d'edicte 4110 - Pàgina 23397