Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 291729
Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de maig de 2023 sobre l’establiment dels concerts educatius per als cursos escolars 2023-2024 a 2028-2029

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.En el BOIB núm. 171, de 31 de desembre de 2022, es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procediment per a l'establiment o la renovació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2023-2024 amb una duració de sis anys.

2.L'article 22.3 del Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024 (BOIB núm. 169, de 29 de desembre), indica que, per subscriure, renovar o modificar un concert educatiu és preceptiu un informe previ sobre les necessitats d'escolarització del centre sol·licitant, emès pel Departament d'Inspecció Educativa de les Illes Balears a instància del director general de Planificació, Ordenació i Centres, i un informe econòmic i de planificació educativa del Departament de Centres Concertats. En el cas dels concerts de formació professional, també és preceptiu un informe previ del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Per als centres concertats d'educació especial, també és preceptiu un informe previ del Servei d'Atenció a la Diversitat (SAD) de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Amb referència a aquest article, s'ha d'assenyalar que consten en l'expedient:

-L'informe del Departament d'Inspecció Educativa de 28 d'abril de 2023 sobre les necessitats d'escolarització dels centres que han sol·licitat l'establiment o la renovació dels concerts educatius per als cursos escolars 2023-2024 a 2028-2029.

-L'informe econòmic i de planificació del Departament de Centres Concertats de 14 d'abril de 2023.

-L'informe del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals de 26 de març de 2023 sobre les sol·licituds de centres privats i privats concertats de renovació i concertació d'unitats de CFGB, CFGM i CFGS, de cursos d'especialització de formació professional i de certificats de professionalitat per als cursos escolars 2023-2024 a 2028-2029.

-Els informes del Servei d'Atenció a la Diversitat de 21, 22 i 24 de març de 2023 sobre les sol·licituds presentades d'establiment i de manteniment del concert educatiu d'unitats d'educació especial i UEECO per als cursos escolars 2023-2024 a 2028-2029.

3.L'article 25.1 del Decret 59/2022, de 27 de desembre, estableix que la Comissió de Concerts Educatius ha d'examinar les sol·licituds i la documentació acreditativa presentada i pot formular les propostes que consideri pertinents (les quals no són vinculants). A més, l'article 25.2 estableix:

A partir dels informes preceptius establerts en l'article 22.3 d'aquest Decret -del Departament de Centres Concertats, del Departament d'Inspecció Educativa i, si escau, del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals i dels Servei d'Atenció a la Diversitat-, valorats els apartats de la memòria establerts en l'article 21.2 del Reial decret 2377/1985, oïdes les propostes de la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears i d'acord amb els recursos pressupostaris destinats al finançament dels centres concertats, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de fer una proposta provisional sobre la concessió o la denegació dels concerts, l'ha de publicar i ha de fixar un termini de deu dies hàbils perquè, en el supòsit que hi hagi propostes totalment o parcialment denegatòries, els sol·licitants puguin al·legar el que considerin procedent segons el seu dret.

En compliment del que disposa aquest article, la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears es va reunir en data 21 d'abril de 2023.

Oïda la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears, es recullen al document de “Nou informe econòmic i de planificació educativa sobre l'establiment i la renovació dels concerts educatius per al curs 2023-24”, signat en data 28 d'abril de 2023, algunes de les propostes formulades per la Comissió que afecten a l'informe de 14 d'abril de 2023.

4.S'atorga una dotació addicional d'hores d'acord amb el que estableix l'article 20 del Decret 59/2022.

5.En l'annex 4 d'aquesta Resolució, consten les hores de dotació bàsica d'especialistes en pedagogia terapèutica, audició i llenguatge i atenció a la diversitat de cada centre concertat, assignades d'acord amb el criteri establert a l'annex 10 del Decret 59/2022.

6.Cal destacar que queda pendent de resoldre de manera definitiva el concert de les unitats de segon de PDC i de les unitats de batxillerat, que està condicionat a la matrícula d'un nombre suficient d'alumnes el setembre de 2023. A més, en el cas dels Programes de Diversificació Curricular els centres esmentats en l'Annex 1 resten condicionats a l'informe positiu que el Departament d'Inspecció Educativa ha d'emetre a final de curs. Així mateix, la continuïtat d'aquests programes s'ha de confirmar per a cada curs acadèmic posterior al 2023-2024 en base als informes que el Departament de Planificació, Ordenació i Centres i el Departament d'inspecció Educativa han d'emetre a tal efecte.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.

2.La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

4.La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

6.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

7.El Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, modificat pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer.

8.El Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació de concerts educatius a partir del curs 2023-2024 (BOIB núm. 169, de 29 de desembre de 2022).

9.Convocatòria per a l'establiment i renovació dels concerts educatius (BOIB núm.17, de 30 de desembre de 2022)

Per tot això, oïda la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears, i en aplicació de l'article 25.2 del Decret 59/2022, dict la següent

Resolució

1.Aprovar de manera provisional l'establiment dels concerts educatius per al curs 2023-24 a 2028-29 dels centres docents privats que s'indiquen a l'annex 1 d'aquesta Resolució, pel nombre d'unitats concertades i el nombre d'unitats condicionades a la matrícula del mes de setembre, que s'indiquen, per al curs 2023-2024, a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2.Aprovar la denegació de les unitats concertades sol·licitades pels centres que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució, a la columna d' ”estat” com denegades.

3.Aprovar de manera provisional les hores d'orientació educativa a l'educació infantil i a l'educació primària als centres docents privats, que figuren a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

4.Aprovar de manera provisional les hores addicionals concertades per a la implantació del Programa de Reutilització de Llibres de Text, que figuren a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

5.Aprovar de manera provisional les hores de dotació bàsica, que figuren a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

6.Aprovar l'Annex 5, en el que figura el llistat d'observacions que fonamenten la resolució adoptada en cada cas.

7.Concedir als interessats un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè puguin formular les al·legacions que considerin adients. Les al·legacions s'han de presentar a través del GESTIB.

8.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica: (2 de maig de 2023)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

Documents adjunts