Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 291757
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual es sotmet a informació pública el Projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament, avaluació, renovació i cessament dels directors dels centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 4 de març de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va signar la memòria justificativa en què analitzava la necessitat d'iniciar el procediment per a l'elaboració del projecte d'Ordre per la qual s'aprovin les bases per a la selecció, nomenament, avaluació, renovació i cessament dels directors dels centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Per Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 7 de febrer de 2023 es va ordenar l'inici del procediment per a l'elaboració de l'ordre per la qual s'aproven les bases per a la selecció, nomenament, avaluació, renovació i cessament dels directors dels centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es designà la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres com a òrgan responsable per tramitar-la.

Fonaments de dret

1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. L'article 58.1.e) i 61.2  de la Llei 1/2019, de 31 de gener del Govern de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre l'esborrany del  Projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases per a la selecció, nomenament, avaluació, renovació i cessament dels directors dels centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al tràmit d'informació pública i posar-lo a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, al carrer Ter, número 16, 4 planta, a la seva web http://dgplacen.caib.es, i al Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini per a la informació pública de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.  Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, carrer del Ter, 16, 4a planta, 07009 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l'apartat “Participació en l'elaboració de normativa” de la pàgina web Participació Ciutadana http://participaciociutadana.caib.es del Govern de les Illes Balears, dins el termini que s'estableix en l'apartat 2 anterior, d'acord amb l'article 34.2 f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o funcionària de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'emetre una diligència de les al·legacions presentades.

 

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 2 de maig  de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla