Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment de una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 2582 - Pàgines 15816-15817

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 20 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions destinada a entitats locals per a actuacions d’adaptació al canvi climàtic, en zones urbanes i periurbanes

    Número d'edicte 2638 - Pàgines 15818-15829

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 2583 - Pàgines 15830-15838

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 2639 - Pàgines 15839-15840

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

    Número d'edicte 2640 - Pàgines 15841-15842

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 de març de 2023 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 2664 - Pàgines 15843-15844

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza el canvi d’adscripció de l’immoble ubicat al carrer Jeroni Antich, 5, de Palma (Exp. SP 38/2023)

    Número d'edicte 2601 - Pàgines 15845-15846

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de Residències de Majors i Centres de Dia per a Persones Dependents i Desenvolupament de la Promocion de l'Autonomia Personal i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100895012023)

    Número d'edicte 2663 - Pàgines 15847-15869

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de març de 2023 per la qual s’autoritza la transformació d’unitats d’educació infantil en els centres, CC La Salle de Maó, CEI Gianni Rodari, EI Santanyí, CEI Escola Nova, CEI Nuestra Sra. de la Providencia, CEI Siete Enanitos, CEI Parròquia de Sant Josep i CEI Blancanieves, tots adscrits a la xarxa pública o complementaria d'educació infantil de primer cicle

    Número d'edicte 2644 - Pàgines 15870-15874

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 de març de 2023 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022/2023

    Número d'edicte 2646 - Pàgines 15875-15876

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Parc fotovoltaic Menorca Renovable II, TM Maó (34A/2022)

    Número d'edicte 2613 - Pàgines 15877-15901

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa 2023-2025, en virtut del Decret de Presidència de data 16/03/2023 (Exp. núm. 2023/00004056J)

    Número d'edicte 2592 - Pàgines 15902-15904

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’article 22 dels Estatuts de FECOEV, SAU

    Número d'edicte 2660 - Pàgina 15905

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases reguladores dels premis Sant Jordi de literatura i de punts de llibre 2023

    Número d'edicte 2632 - Pàgines 15906-15918

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació dels béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2023-2024

    Número d'edicte 2643 - Pàgines 15919-15952

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva del projecte d’obra anomenat “Reparació de les cobertes de sa Casilla de Peó caminer i els seus annexos de desmuntatge, demolició de forjats de la coberta i la construcció de la nova coberta, a Sant Francesc Xavier, TM Formentera”

    Número d'edicte 2595 - Pàgina 15953

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament d’Andratx per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2565 - Pàgines 15954-15957

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament d’Ariany per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2566 - Pàgines 15958-15961

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Banyalbufar per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2567 - Pàgines 15962-15965

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Búger per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2568 - Pàgines 15966-15969

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Calvià per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2569 - Pàgines 15970-15973

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Campanet per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2570 - Pàgines 15974-15977

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Consell per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2624 - Pàgines 15978-15981

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Costitx per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2626 - Pàgines 15982-15985

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Deià per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2629 - Pàgines 15986-15988

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i la entidad local menor de Palmanyola per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2631 - Pàgines 15989-15992

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament d’Escorca per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 2654 - Pàgines 15993-15996

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Anunci per a presentar propostes que derivin en la signatura de contractes privats de patrocini de grans esdeveniments i altres activitats d’interès turístic

    Número d'edicte 2584 - Pàgines 15997-15998

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual es convoquen subvencions per a la creació de producte turístic i per a la promoció turística de Mallorca mitjançant esdeveniments d’interès turístic

    Número d'edicte 2656 - Pàgines 15999-16010

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la fitxa del catàleg corresponent al lloc de treball d'assessor jurídic del Consell Insular de Menorca (exp. 0602-2023-000001)

    Número d'edicte 2585 - Pàgina 16011

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 23 de març de 2023, per la qual es publica el resultat de l’Informe 209/2022 de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2020

    Número d'edicte 2649 - Pàgines 16012-16013

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 23 de març de 2023, per la qual es publica el resultat de l’Informe 208/2022 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2020

    Número d'edicte 2650 - Pàgines 16014-16015

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Delegació funcions Batlia

    Número d'edicte 2611 - Pàgina 16016

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Acord Condicions Treball Personal Funcionari

    Número d'edicte 2635 - Pàgines 16017-16045

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Bases convocatòria premi Lab Oliver

    Número d'edicte 2580 - Pàgina 16046

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la modificació MF-813 i MF-819 y de la creació i modificació de la MFU-57, relatives a l’aprovació del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació de l’Ajuntament

    Número d'edicte 2571 - Pàgines 16047-16088

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Seguretat Ciutadana. Policia Local. Declaració de Zones d'Especial Interès Turístic (ZEIT), amb la seva temporalitat i mesures a adoptar

    Número d'edicte 2589 - Pàgines 16089-16097