Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Núm. 204148
Delegació funcions Batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANUNCI: Fent pública la resolució municipal transcrita seguidament:

<<DECRET

Rosa Maria Bestard Pons, Batlessa-Presidenta de l'Ajuntament de Campanet (I. Balears):

Atès que correspon als Tinents-Batle, com a tals, substituir en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu nomenament, a la Batlessa, en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquesta per l'exercici de les seves atribucions

Conformement els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; i 44 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1968, de 28 de novembre.

HE RESOLT: 

Delegar la totalitat de les funcions de Batlia-Presidència en la Tinent-Batlessa 1ª d'aquest Ajuntament, Sra. Maria Gual Rigo, amb motiu de baixa per maternitat.-

Donar compte de la present Resolució en la següent sessió plenària i publicar la present resolució al BOIB i Tauló d'Edictes de l'Ajuntament>>

 

Campanet, 23 de març de 2023

El secretari Carlos A. Llorente Sánchez