Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 202474
Àrea de Seguretat Ciutadana. Policia Local. Declaració de Zones d'Especial Interès Turístic (ZEIT), amb la seva temporalitat i mesures a adoptar

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern, en sessió de dia 22 de febrer de 2022, per Acord núm.  JGL_2023022_01_002, va adoptar el següent:

ACORD

PRIMER.  Aprovar la declaració de Zones d'Especial Interès Turístic (ZEIT), amb la seva temporalitat i mesures a adoptar, que es senyalen a l'informe del comissari CP 564 de data 02 de febrer de 2023 que s'acompanya amb aquest acord i que forma part del mateix.

SEGON.- Ordenar la tramitació preferent dels expedients sancionadors de les infraccions com a conseqüència d'aquesta declaració ZEIT.

TERCER.- Ordenar la publicació al BOIB de l'acord i de les condicions d'aquesta declaració  tal com estableix la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 11 de l'ORUCEP.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (22 de març de 2023)

El cap de Departament de l'Àrea  de Seguretat Ciutadana Decret de Batllia núm. AJT202210591 de 14.06.2022 p.d. Decret de Batllia núm. 3000, de 26.02.2014 publicat en el BOIB núm. 30, de 04.03.2014 Damià Sans Tous

 

 

 

ANNEX I

El comissari que sotasigna, en compliment d'allò ordenat per la regidora de l'Àrea de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, confecciona l'informe que ha de servir de base per a la declaració de les denominades zones ZEIT durant el present exercici.

La situació detectada de la problemàtica actual i el resultat de les declaracions ZEIT i campanyes anteriors aconsellen mantenir una configuració continuista amb resolucions anteriors, tot i que es podrien produir declaracions d'altres ZEIT si resultés necessari en base a situacions emergents no considerades en aquest moment.

En aquest informe s'han tingut en compte les sol·licituds formulades per entitats ciutadanes al respecte.

ANTECEDENTS

La declaració de les ZEIT té per objecte la preservació de l'esperit de l'ORUCEP en relació a una bona cohesió social i millora de la convivència al municipi. Destaquen, específicament, les mesures de protecció dels menors, vetllar pel consum responsable d'alcohol i l'evitació del consum d'altres drogues, millorar la seguretat ciutadana i facilitar en la mesura d'allò possible el descans dels veïns.

Entre d'altres, la declaració de ZEIT pot (art. 11 bis. Punt 4):

a) Determinar un règim específic d'inspeccions relatives a activitats i en compliment d'aquesta i d'altres ordenances municipals.

b) Obligar als establiments públics a la delimitació física de les terrasses amb elements que, sense necessitat d'aïllar-les de la visió de l'exterior, els obligui a assenyalar de forma clara portes d'entrada i sortida i la dimensió de les mateixes que, per motius de seguretat en establiments públics i respectant sempre la normativa aplicable, mai no seran en inferior número i amplària de les que corresponguin.

c) Prohibir la publicitat dinàmica.

d) Obligar als locals de restauració a servir els productes (alimentació i begudes) per a ser consumits, exclusivament, en el seu interior.

e) Obligar a aplicar les mesures per a evitar l'emissió de renou i l'aglomeració de persones a l'exterior de les activitats que puguin provocar molèsties als veïnats.

f) Qualsevol altra que, motivadament, tingui com a principal meta el compliment d'aquesta ordenança.

També resulta rellevant que la declaració de les ZEIT implica que les sancions econòmiques corresponents realitzades en aquestes zones i als seus preceptes, s'han d'aplicar, com a mínim, en quantia de la meitat superior del tram econòmic possible (art. 11 bis 4).

Per a la declaració d'una ZEIT serà preceptiva l'emissió del corresponent informe policial i s'estableix que la declaració i les mesures que en ella s'adoptin no poden tenir una durada inferior a 24 hores ni superior a un any, i s'han de declarar per Decret de Alcaldia (per a un període igual o inferior a 2 mesos), per Acord de la Junta de Govern (per un període de més de 2 mesos i fins a 6) o per Ple Municipal, (quan el període sigui de més de 6 mesos i fins a 1 any) .

En aquest informe s'esmenten els elements objectius adients per a l'aplicació de l'article 11 bis per algunes situacions que podrien solucionar en alguns casos i, si més no, mitigar en gran mesura els efectes d'algunes conductes incíviques.

A continuació es desenvolupen, una per una, les situacions detectades com incíviques, les propostes de declaració de ZEIT i les mesures de cadascuna d'elles, amb els objectius que es pretenen aconseguir.

Situació incívica primera:

Incitació al consum d'alcohol per exposició i publicitat en aparadors i altres elements visibles, tant a la via pública com en establiments privats; venda o servei d'alcohol a menors en establiments públics; venda d'alcohol en general a la via pública; promoció de consum indiscriminat d'alcohol.

Per una banda, tenim la campanya municipal "0,0% Alcohol en Menors" de la Regidoria de l'Àrea de Benestar Social.

D'altra banda, l'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma, l'Associació de Veïns Platja de Palma-s'Arenal, l'Agrupació Ciutadana Ciutat de s'Arenal, l'Associació de Veïns Sant Antoni de la Platja i l'Associació de Veïns Sometimes, en alguns casos sense proposar mesures o zones concretes, sí sol·liciten la declaració de ZEIT a diversos carrers de la Platja de Palma per lluitar de forma decisiva contra el turisme col·loquialment conegut com a de borratxera.

La modificació de l'ORUCEP va implicar la inclusió de mesures de protecció davant a l'alcohol dels menors, amb prohibicions i tipificacions de les seves corresponents infraccions pel que fa a la venda, subministrament i altres, com ara els articles 10.3.b), 10.3.d), 12), 15.1.7) i 15.3.14).

Però l'ORUCEP no només tracta de protegir els menors. També, pel que fa a persones que no ho són, l'accés a l'alcohol es veu limitat en aquest text normatiu amb mesures com ara els horaris en els establiments públics - llevat d'excepcions -(articles 10.3.c i 15.1.6); la venda ambulant en via pública (art s. 10.6 .c i 15.2.17); la incitació al consum massiu i/o inadequat (arts. 10.6.o, 10.9.a, 15.2.3 i 15 bis lletra a).

Part de les mesures que es van a proposar finalment en aquest apartat van incloure la publicitat de l'alcohol en espais privats que siguin visibles des de la via pública (art. 15.2.7), per a això cal ampliar la informació en aquest aspecte concret:

La STS 228/2011, de 3 de gener, determina que en el cas d'estar prohibida per norma la venda d'alcohol en via pública, també ho ha de ser la seva publicitat.

L'article 24.4 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre del Règim Jurídic de Instal·lació, Accés i Exercici d'Activitats a les Illes Balears prohibeix expressament qualsevol forma de promoció o publicitat que inciti les persones menors de manera directa o indirecta al consum de begudes alcohòliques.

Per la seva banda, l'ORUCEP contempla expressament la prohibició de la col·locació en propietat privada de cartells que incitin al consum d'alcohol (10.5.c) i tipifica aquest fet com a infracció greu a l'article 15.2.7), on especifica "que puguin ser observats fàcilment des de la via pública".

El foment del consum massiu d'alcohol no obstant això no es limita a cartells i/o anuncis dels productes, sinó també a l'exposició dels propis articles (ampolles, per exemple) quan aquestes puguin ser fàcilment visibles des de l'exterior per part de menors. Hem d'incloure en aquest apartat l'exposició de "pacs" de cubs, amb alcohol i canyes per beure i de qualsevol element que inciti al consum massiu (en aquest cas fins i tot quan no sigui visible des de l'exterior, que resultarà una infracció greu per no estar tipificada en cap dels apartats però si existir com a prohibició).

Els objectius que es pretenen assolir són:

 • Protegir la conducta incívica que suposa la facilitació, per part d'establiments públics, de l'accés a l'alcohol dels menors.
 • Combatre el consum abusiu de l'alcohol com una de les principals preocupacions per la salut pública.
 • Establir especial vigilància i inspecció dels llocs més sensibles en els quals pugui produir-se la promoció indiscriminada del consum d'alcohol.

Per això es proposa a la regidora de l'Àrea de Seguretat Ciutadana l'elevació a la Junta de Govern per a proposta d'Acord de declaració de Zona d'Especial Interès Turístic amb l'objectiu principal de protegir la salut pública del consum inadequat d'alcohol i l'incivisme que aquest suposa, per un període de 6 mesos que s'iniciaria l'1 d'abril de 2023, a les següents zones i amb les mesures que es proposen a continuació:

Zones

- Avinguda Gabriel Roca, des del número 1 i fins a la Torre de Peraires (en ambdós costats de la via).

- Avinguda Joan Miró, en els trams des del número 1 i fins a l'altura del número 79 (del 2 al 104 dels parells) i entre el número 269 (272 dels parells) i final de terme (en ambdós costats de la via).

- Tota la zona de la Platja de Palma delimitada pel perímetre dels carrers Pins, Octavi August, Tramuntana i Ma-19 fins a final de terme en sentit a Llucmajor i fins al mar.

- El territori del centre de Palma delimitat pel perímetre conformat per les següents vies: via Argentina, passeig Mallorca, via Portugal, avinguda Alemanya, avinguda del Comte de Sallent, avinguda del Gran i General Consell, avinguda d'Alexandre Rosselló, avinguda de Gabriel Alomar, avinguda d'Adolfo Suárez i avinguda Gabriel Roca fins a via Argentina. Tots aquets carrers en ambdós costats de la via.

Temporalitat i horaris d'aplicació

- de l'1 d'abril a l'1 d'octubre de 2023, les 24 hores i tots els dies de la setmana

Mesures a adoptar com a ZEIT

- Prohibició d'exposició de productes d'alcohol i de la seva publicitat en establiments públics, tant al seu interior com en les seves terrasses, façanes dels locals, així com en l'espai públic, quan puguin ser visibles des de l'exterior. Aquesta prohibició s'estén a immobles privats i/o vehicles i qualsevol altre element quan es pugui presumir en aquesta acció un interès econòmic i, també, a aquells productes alcohòlics quan siguin "0,0" o "sense", si aquesta referència de no contenir alcohol no té la mateixa o superior mida que la marca promocionada o romangui oculta per qualsevol causa. Igualment s'hi inclouen en la prohibició les competicions o les excursions etíliques que puguin incitar al seu consum massiu, així com els pacs de cubs amb begudes i canyes i qualsevol altre conjunt d'elements que permetin presumir aquesta intenció.

- Prohibició d'incitació al consum massiu o inadequat d'alcohol mitjançant publicitat, promoció o qualsevol altra tipus de reclam quan aquest sigui fet sense que sigui visible des de l'exterior però sí per part dels clients dins de l'establiment púbic, això en base que a les ZEIT queda considerat com a infracció especialment necessària per a corregir l'incivisme, en concordança amb l'article 15 bis, lletra a) de l'Ordenança i la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

- Declarar la mesura ZEIT, en el sentit d'elevar les sancions en la meitat superior possible (article 11 bis 4 de l'ORUCEP), de les infraccions tipificades en els articles d'aquesta ordenança següents en allò que pugui estar relacionat amb l'alcohol (a més de les anteriors):

o (art. 15.1.6 ORUCEP): La venda de begudes alcohòliques, de qualsevol graduació i tipus, en els locals públics i assimilats fora dels horaris permesos.

o (art. 15.1.7 ORUCEP): Incitar, subministrar, proporcionar, vendre o, en general, facilitar el consum d'alcohol a menors d'edat.

o (art. 15.2.3 ORUCEP): Incitació al consum massiu i/o inadequat de begudes alcohòliques, ja sigui de forma temporal o permanent, que pugui causar un perjudici greu per al consumidor i/o pugui alterar la pacífica convivència en l'entorn en què es troba.

o (art. 15.2.7 ORUCEP): Col·locar a la propietat privada objectes que atemptin greument contra la cohesió social .../... (en el cas de) cartells que inciten al consum d'alcohol.

o (art. 15.2.14 ORUCEP): No col·laborar amb l'autoritat o els seus agents en la preservació de les relacions de convivència i civisme contemplades en aquesta ordenança o, de forma contrària a l'anterior, col·laborar amb els autors d'infraccions administratives, avisant-los, impedint o dificultant l'actuació policial, quan sigui fet per part del personal d'un establiment públic o turístic.

o (art. 15.2.17 ORUCEP): Realitzar venda ambulant no autoritzada de begudes alcohòliques.

o (art. 15.3.14 ORUCEP): El consum de begudes alcohòliques per part de menors d'edat en l'espai públic.

Ordenar a la Policia Local l'aplicació en tot cas -i llevat d'excepcions d'impossibilitat material, urgència o operativitat no puguin dur-se a terme-, de les mesures cautelars i provisionalíssimes de l'article 20 de l'ORUCEP per a totes aquelles infraccions relacionades amb el consum, la promoció i/o la venda d'alcohol.

Establir un règim especial d'inspeccions, exhaustiu i constant, de tot el que estableix aquesta declaració de ZEIT per al seu correcte compliment. Això inclou accions especialitzades dutes a terme per part d'inspectors policials respecte a infraccions tècniques d'activitats i, per aquelles en què no sigui precisa tal especialització i títol, accions dutes a terme ordenades per la Prefectura de la Policia Local de Palma.

Ordenar a la Policia Local de Palma l'elaboració d'informe trimestral sobre el seguiment d'aquesta declaració d'ZEIT.

Situació incívica segona:

Existència d'ingent quantitat de brutícia provocada pel llançament, per part dels vianants, de fulletons de publicitat dinàmica a la zona de la Platja de Palma.

L'article 14 de l'Ordenança Municipal de Neteja, Rebujos i Residus Sòlids Urbans (OMNRRSU) estableix la prohibició de tirar a les vies i espais lliures públics o privats tot tipus de deixalles, rebuigs o residus. Entre d'altres i concretament: “papers”. A l'article 16 protegeix especialment les zones de bany en aquest sentit i, a més, s'obliga el propi Ajuntament, a mantenir les platges i llocs públics de bany en les degudes condicions de netedat, higiene i salubritat. La infracció a aquesta prohibició queda reflectida a l'article 67.

Per altra banda, l'Ordenança Municipal de Publicitat Dinàmica (OMPD), als seus articles 11 i 12, permet l'atorgament de llicències per a la publicitat dinàmica. Al seu article 48, s'estableix que quan sigui previsible que l'activitat de propaganda manual afecti de manera rellevant la netedat de vies i espais lliures públics, la Batlia podrà condicionar l'atorgament de la llicència o la seva renovació a la prestació d'unes garanties concretes. Igualment, l'apartat 3 d'aquest darrer article, estableix que la garantia serà objecte d'incautació per l'Ajuntament quan, com a conseqüència de sanció establerta en expedient sancionador es determini i qualifiqui la responsabilitat del garant per perjudicis causats derivat de l'embrutament del domini públic.

Tant una com altra ordenança donen resposta davant situacions relativament normals, podent ser aquestes, per exemple, el fet que una persona tiri papers a la via pública de forma indiscriminada o, també, que una empresa, mitjançant un agent (o varis) de publicitat dinàmica, sembrin l'arena de la platja amb publicitat. Tant en un cas com en l'altra, la responsabilitat no només és senzilla de demostrar, sinó que també el procediment  sancionador té un sentit corrector eficient.

El problema s'esdevé quan la infracció es absolutament desbordant i la responsabilitat és, a part de complexa de determinar, ineficient en quant a la seva correcció. Això passa quan milers de turistes llancen al terra milers de papers de publicitat que els hi han estat donats per part d'agents de propaganda manual instants abans i acaben al terra enmig de cents i cents d'altres fulletons. Aquí la responsabilitat no és de l'empresa que ha donat el fulletó (de fet, inclús alguns agents han indicat als turistes no els tirin al terra). En aquest cas, la policia local no pot denunciar a totes i cadascuna de les persones que tiren el paper al terra, per dues raons: no corregirem res ni el turista entendrà com és possible que a carrers com Pare Bartomeu Salvà, que està ple de papers al terra, se'l denunciï per llançar-ne un més.

A efectes pràctics, l'Ajuntament de Palma ha optat per, simplement, fer nets els carrers i les platges durant la matinada, la qual cosa implica que, durant gairebé mig any, tenim una quantitat de brutícia de fulletons durant moltes hores. A tot això hem d'afegir que la neteja dels papers aferrats a l'asfalt per la roada és més complexa (i cara) i, també –i no menys important- pot esdevenir en situacions perilloses per a la seguretat viària, sobretot de motocicletes i ciclomotors pel seu efecte patinador en frenar sobre ells o en girar a un cantó.

Tot en el seu conjunt provoca al final una situació de desgavell tan alt que dóna una mala imatge de la ciutat i fomenta l'incivisme ja que el fet que està brut de paper al terra “crida” al llançament d'altres brutícies tals com menjar, plàstics, etc.

Per això l'ORUCEP, al seu article 11 bis, punt 4, lletra a), surt a l'auxili en aquest cas en el desbordament d'altres ordenances aquí (OMNRRSU i OMPD) quan aquest desbordament ha provocat l'incivisme expressat en aquesta “situació incívica segona”, tot per assolir el següent objectiu:

 • Protegir la conducta incívica que suposa l'estesa de fulletons de publicitat dinàmica a la Platja de Palma i eliminar en la seva pràctica totalitat, aquesta situació

Per això es proposa a la regidora de l'Àrea de Seguretat Ciutadana l'elevació a la Junta de Govern per a proposta d'Acord de declaració de Zona d'Especial Interès Turístic amb l'objectiu principal de protegir la Platja de Palma de la situació incívica que suposa el llançament indiscriminat de fulletons de publicitat dinàmica, per un període de 6 mesos que s'iniciaria l'1 d'abril de 2023, a les següents zones i amb les mesures que es proposen a continuació:

Zones

- Tota la zona de la Platja de Palma delimitada pel perímetre dels carrers Pins, Octavi August, Tramuntana i Ma-19 fins a final de terme en sentit a Llucmajor i fins al mar.

Temporalitat i horaris d'aplicació

- De l'1 d'abril a l'1 d'octubre de 2023, les 24 hores i tots els dies de la setmana

Mesures a adoptar com a ZEIT

- Prohibició de llicència d'agent de propaganda manual en la ZEIT.

Ordenar a la Policia Local l'aplicació en tot cas -i llevat d'excepcions d'impossibilitat material, urgència o operativitat no puguin dur-se a terme-, de les mesures cautelars i provisionalíssimes de l'article 20 de l'ORUCEP per a totes aquelles infraccions relacionades amb aquesta infracció

Ordenar a la Policia Local de Palma l'elaboració d'informe trimestral sobre el seguiment d'aquesta declaració d'ZEIT.

Situació incívica tercera:

Manca d'elements que facilitin ordre a Pare Bartomeu Salvà en els denominats biergarden que condueixen a situacions incíviques i que afecten a la seguretat ciutadana.

Al carrer Pare Bartomeu Salvà i adjacents hi ha diferents locals dels denominats biergarden. La característica principal d'aquests és la manca de delimitació física entre les seves terrasses de l'espai privat i la via pública.

El fet que no hi hagi delimitacions implica:

- La constant invasió de les voravies i asfalt per part de clients, que treuen les cadires en aquests llocs de la via pública, infringint l'Ordenança Municipal d'Ocupació de la Via Pública (OMOVP), convertint aquests espais en terrasses a la voravia no autoritzades

- La sortida indiscriminada de clients amb gerres de cervesa o amb copes d'alcohol a la via pública per qualsevol part, ja que el personal de control i d'accessos al local (els que en tenen), que a més es troben fent la seva feina enfront dels locals no donen abastament en aquest aspecte. Això implica infraccions a diverses normes; entre d'altres, l'OMOVP i la pròpia ORUCEP.

- Que el personal de control d'accessos als locals allà on és preceptiu no puguin impedir l'entrada de carteristes, que entren a dins de les seves instal·lacions i realitzen furts de forma indiscriminada, com demostren les reiterades denúncies d'aquestes accions, per part de clients i que denuncien que han estat víctimes dins dels propis locals. També s'han fet nombroses intervencions policials en aquest aspecte i, també, es troben nombroses carteres a dins dels lavabos dels clients, un cop ja han estat buidades de doblers.

- Que l'activitat tampoc pugui ser denunciada per incomplir l'article 25.3 de la Llei 7/2013 d'Activitats en relació als horaris de les activitats permanents (“Per poder exercir l'activitat entre les 24.00 h i les 8.00 h han d'adoptar mesures per intentar evitar el renou i l'aglomeració de persones a l'exterior de l'activitat que puguin provocar molèsties als veïns), i això és degut a que no podem atribuir a una o altra empresa aquesta situació. En aquest cas, la situació desbordant els afavoreix i mai no prendran, en conjunt, mesures per complir això.

- Que els venedors ambulants, en fugir de la policia quan els intenta denunciar per infringir aquesta mateixa ORUCEP en la infracció per venda ambulant a la via pública, entren per qualsevol banda possible, empenyent els clients que beuen asseguts o drets dins de les terrasses, produint-se situacions complicades i tenses on pot haver-hi lesionats. En un to menys greu de l'acció dels venedors ambulants, també impediríem amb això que ells entrin de forma indiscriminada per enmig de les taules fent venda ambulant i molestant als clients.

- Una sensació de desordre i de manca de control i de desbordament que resulta totalment incívica i que fomenta més incivisme per l'efecte cridada.

Per això l'ORUCEP, al seu article 11 bis, punt 4, lletra a) novament, ens serveix perquè l'administració prengui decisions contundents al respecte i obligui a les empreses que corresponguin a reconduir la situació de forma que ja no es pugui infringir i això és impedint que la gent pugui entrar o sortir d'un local que no sigui per unes portes d'accés degudament delimitades i limitant tot el que no sigui porta d'accés amb delimitacions físiques insalvables. Estam davant d'una altra situació de desbordament que precisa de mesures administratives excepcionals per a resoldre-la, tot en benefici de les conductes cíviques i l'evitació d'infraccions administratives i penals.

Si com es proposa seguidament, els clients dels locals no poden entrar i sortir més que per unes portes concretes, ja no traurien begudes a l'exterior i només entrarien quan l'aforament així ho permetés. Aquest control d'aforaments, que seria més senzill, també implicaria que hi hagués gent a la via pública que no podria entrar, havent així possiblement, una diversificació dels llocs d'oci, acumulant menys persones en aquest carrer.

Així mateix, la reprovació administrativa de diferents conductes, com ara els comportaments incívics en general i la venda ambulant en particular, també haurien de ser sancionades amb major quantia econòmica, ja que no són tan sols les empreses qui faciliten amb la seva passivitat això i qui realment ho fan són els actors finals (persones amb comportaments incívics i venedors ambulants).

Els objectius a assolir són:

 • Evitar la invasió de taules i cadires de les terrasses dels biergarden, per no tenir autorització d'ocupació de la via pública.
 • Evitar l'acumulació de persones sota els efectes de l'alcohol a la via pública, que entren, beuen i surten dels locals constantment.
 • Impedir que els venedors ambulants puguin lesionar o lesionar-se entrant als locals per enmig de les cadires i taules; també impediríem que entrin dins dels locals a molestar als clients i s'amaguin de l'acció policial; finalment, es podria aconseguir disminuir l'alta concentració de venedors ambulants a la zona.
 • Dificultar de forma notable l'acció delictiva consistent en furts dins de Pare Bartomeu Salvà i els seus locals, tota vegada que els denominats carteristes ja no podrien entrar dins dels locals en ser reconeguts pel personal d'aquestes empreses.
 • Forçar, sense existir obligació legal, a que tots aquests locals disposin de personal de control d'accessos, tota vegada que, un cop existeixen portes d'entrada i sortida i accions municipals que condueixen a denunciar les infraccions que aquí es pretenen corregir, la forma més senzilla d'evitar les multes és posar personal de control, encara que legalment no en tinguin l'obligació.

Per això es proposa a la regidora de l'Àrea de Seguretat Ciutadana l'elevació a la Junta de Govern per a proposta d'Acord de declaració de Zona d'Especial Interès Turístic amb l'objectiu principal de protegir els ciutadans de les nombroses situacions incíviques ja exposades fins al moment, per un període de 6 mesos que s'iniciaria l'1 d'abril de 2023, a les següents zones i amb les mesures que es proposen a continuació:

Zones

 • Carrer Pare Bartomeu Salvà, en el tram comprès entre el carrer del Llaüt i el carrer de les Canyes;
 • Carrer de les Canyes, en el tram comprès entre el carrer d'Agustí Catany i el carrer Missió de Santa Bàrbara;
 • Carrer del Llaüt, en el tram comprès entre el carrer d'Agustí Catany i el carrer de la Missió de Santa Bàrbara.

Temporalitat i horaris d'aplicació

- de l'1 d'abril a l'1 d'octubre de 2023, les 24 hores i tots els dies de la setmana.

Mesures a adoptar com a ZEIT

- Obligar als titulars dels establiments comercials compresos en aquestes zones, a delimitar físicament totes les seves terrasses, mitjançant elements fixos que impedeixin de forma efectiva l'entrada per qualsevol lloc que no siguin les entrades i sortides determinades a la llicència o projecte tècnic. En tot cas, la delimitació física de les terrasses i/o instal·lacions del local ha de ser, com a mínim d'un 80% de tot el perímetre del local. Aquesta delimitació no podrà burlar l'esperit del seu objectiu, per la qual cosa haurà de ser ferma i fixa i d'altura i condicions tècniques suficients per evitar que una persona la pugui botar fàcilment o passar per davall o a través d'aquesta delimitació física.

- No permetre que les entrades i sortides dels locals d'aquesta zona estiguin enfrontades, per tal d'evitar aglomeracions en els mateixos punts de la via pública. En aquest sentit, seran els tècnics municipals qui, en l'atorgament de les corresponents llicències per a aquests tancaments, evitin permetre aquest enfrontament d'entrades i sortides dels locals.

- No permetre als locals de restauració i oci servir cap tipus de menjars o begudes per a ser consumides a l'exterior dels establiments. Això també inclourà tots aquells locals o parts de locals que, encara que tenguin diferents llicències, estiguin integrats a efectes pràctics dins d'un mateix recinte.

- Declarar la mesura ZEIT, en el sentit d'elevar les sancions en la meitat superior possible (article 11 bis 4 de l'ORUCEP), de les infraccions tipificades en els articles d'aquesta ordenança següents:

o (art. 15.1.1 ORUCEP): El deteriorament de forma greu, immediata i directa, de la tranquil·litat de l'entorn o la provocació en aquest de situacions d'insalubritat greus.

o (art. 15.1.2 ORUCEP): La denigració per als vianants o altres persones usuàries dels espais públics.

o (art. 15.1.3 ORUCEP): L'incompliment .../... dels requeriments formulats per les autoritats municipals o els seus agents de l'autoritat en aplicació directa d'aquesta Ordenança.

o (art. 15.1.8 ORUCEP): Desobeir, dificultar, no dur a terme i/o trencar qualsevol mesura provisionalíssima o cautelar imposada com a conseqüència de l'aplicació d'aquesta Ordenança.

o (art. 15.1.9 ORUCEP): Els actes de deteriorament greu i rellevant d'espais públics o de qualsevol de les seves instal·lacions i els elements, siguin mobles o immobles, no derivats d'alteracions de la seguretat ciutadana.

o (art. 15.2.3 ORUCEP): La incitació al consum massiu i/o inadequat de begudes alcohòliques, ja sigui de forma temporal o permanent, que pugui causar un perjudici greu al consumidor i/o alterar la pacífica convivència dins l'entorn en què es troba, com també altres conductes sexistes.

o (art. 15.2.5 ORUCEP): Llançar qualsevol objecte a la via pública, sempre que no constitueixi infracció penal ni es prevegi a la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (o normativa que la substitueixi) com a alteració de l'ordre públic.

o (art. 15.2.6 ORUCEP): Llançar objectes entre vehicles, edificis i/o habitacions quan l'objecte passa per espai aeri amb possibilitat de caure a la via pública, sempre que pugui constituir un perill i no sigui infracció penal.

o (art. 15.2.7 ORUCEP): Col·locar a la propietat privada objectes que atemptin greument contra la cohesió social i el respecte a la diversitat social, i que poden ser observats fàcilment des de la via pública. Inclou cartells que inciten al consum de drogues, estupefaents i altres substàncies prohibides, així com alcohol i/o elements d'incitació ofensiva al sexe o que, amb ànim de causar burla o escarni públic, puguin ser exposats per a tal fi, com pepes, ninots, tovalloles, grafies i qualsevol altre element amb aquesta intenció, sempre que no constitueixi infracció penal.

o (art. 15.2.18 ORUCEP): Faltar al respecte a la convivència i la tranquil·litat mitjançant actes de mofa, insults o vexacions a altres persones.

o (art. 15.3.13 ORUCEP): Realitzar venda ambulant de qualsevol producte que no sigui alcohol o òxid nitrós i similars, individualment o en grup, a qualsevol lloc dels espais públics o privats de concurrència pública, sense autorització.

o (art. 15.3.14 ORUCEP): Consumir begudes alcohòliques per part de menors d'edat a l'espai públic.

o (art. 15.3.16 ORUCEP): Fer funcionar equips de so, amplificadors, altaveus de qualsevol potència causant molèsties, quan es no tingui autorització municipal.

o (art. 15 bis, d) ORUCEP): Sense perjudici del dret d'admissió, dur el tors nu als establiments comercials, així com a la resta d'establiments públics, quan aquest darrer cas sigui fàcilment visible des de la via pública i, en ambdós casos, exceptuant la primera línia de platja, zones de bany i anàlegs. Infringeix l'individu que va sense tapar i la persona responsable de l'establiment que no ho impedeix podent-ho fer o que no avisi els agents de l'autoritat per a informar dels fets.

Ordenar a la Policia Local l'aplicació en tot cas -i llevat d'excepcions d'impossibilitat material, urgència o operativitat no puguin dur-se a terme-, de les mesures cautelars i provisionalíssimes de l'article 20 de l'ORUCEP per a totes aquelles infraccions relacionades amb aquesta infracció.

Ordenar a la Policia Local de Palma l'elaboració d'informe trimestral sobre el seguiment d'aquesta declaració d'ZEIT.

Situació incívica quarta:

Confluència de finalització de determinades activitats d'oci amb l'inici d'oferta de restauració què és consumida a la via pública, provocant situacions incíviques.

L'article 9 b) de l'ORUCEP determina per als establiments públics en general la prohibició d'exercir l'activitat entre les 00:00 i les 08:00 hores sense adoptar mesures per a intentar evitar el renou i l'aglomeració de persones a l'exterior de l'activitat que puguin provocar molèsties als veïnats. A aquest article i per aquesta causa, també podem citar l'article 9 a) del mateix text: “Incitar al consum massiu i/o inadequat de begudes alcohòliques, ja sigui de forma temporal o permanent, que pugui causar un perjudici greu per al consumidor i/o pugui alterar la pacífica convivència dins l'entorn en què es troba, com també conductes sexistes”.

Per evitar infringir aquestes prohibicions (sobre tot la de l'article 9b), els locals poden dur a terme la tasca informativa als seus clients en sortir del local, però això no sempre té un resultat, sobretot quan el client pot anar sota la influència de begudes alcohòliques i altres drogues. A més, el personal d'establiments privats no pot exercir cap tipus d'autoritat a la via pública, ni corregir la situació mes enllà de com ho pot fer qualsevol vianant, amb el risc que suposa, en el cas concret del personal i amb segons quins clients, de patir agressions o actituds coactives per part de les persones que fan les molèsties als veïnats.

El cas concret d'aquesta situació es refereix a punts on es troben establiments d'oci nocturn, amb clients que, en sortir, troben varis locals allà on serveixen menjar “ràpid” i, en ocasions, el serveixen no només dins del local per a ser consumit fora de l'establiment, sinó també a través de les finestres.

Això implica, irremediablement, que la gent s'acumuli per fer la compra dels productes de menjar i beure i que el consumeixin a l'exterior. És una qüestió de sort criminològica procliu a generar conflictes importants, com ara baralles, que es repeteixen sovint però –i també- provoca renous dels quals els veïnats de Joaquim Verdaguer han denunciat en repetides ocasions i que els impedeix descansar tota la nit, durant tot l'estiu.

Sense entrar massa tècnicament en els conceptes, la criminologia ambiental tracta d'estudiar quins són els elements que, en determinats llocs, es donin més o menys fets delictius (o de conductes incíviques). El fet que uns locals d'oci tanquin a les 06:00 i que en sortir (a qualsevol hora de la nit) en trobin un altra amb l'atractiu de donar menjar ràpid i a preu assequible, provoca que l'acumulació de gent sigui inevitable i, és aquesta acumulació de gent, que no es coneixen entre elles i de perfils diametralment oposats (pels tipus de locals d'oci) que juntament amb l'alcohol i drogues produeixen els efectes “esperats” i que no són altres que baralles, renous i situacions d'insalubritat (mengen a la via pública, asseguts al terra, a les escales de les finques, etc.). Aquí hem de sumar l'hora concreta (les 06:00), on les serveis de seguretat en general (policia local i Policia Nacional) es troben en serveis mínims i per urgències a l'Arenal.

Pel que fa a altres locals d'oci tipus “after” que regularment són denunciats per infraccions diverses, però segueix essent més oferta d'oci a la què no podem vetar a nivell d'horaris per estar regulats per norma superior.

La solució més factible la podem trobar en establir mecanismes que obliguin a complir l'esmentat de l'article 9, seria la d'impedir que els locals de restauració serveixin cap tipus de menjar o beguda per a ser consumida fora del local. Així -i per un costat-, si es produeixen conductes incíviques o de renous dins dels seus establiments, la responsabilitat es pot delimitar i, en segon lloc, no es produirà acumulació de gent a l'exterior de la mateixa forma que ara s'està produint, aconseguint així corregir la situació incívica de forma important, facilitant també el descans dels veïnats.

Per això es proposa a la regidora de l'Àrea de Seguretat Ciutadana l'elevació a la Junta de Govern per a proposta d'Acord de declaració de Zona d'Especial Interès Turístic amb l'objectiu principal d'evitar la situació incívica que suposen els actes de deteriorament greu de la convivència ciutadana a la zona i horari indicats, per un període de 6 mesos que s'iniciaria l'1 d'abril de 2023, a les següents zones i amb les mesures que es proposen a continuació:

Zones

 • Carrer Joaquim Verdaguer en el tram comprès entre el carrer Cartago i el carrer de Trasimé.
 • Carrer Cartago, entre els carrers de Germà Bianor i Gabriel Alzamora.
 • Carrer Missió de San Gabriel, tram comprès entre la carretera de l'Arenal i carrer Llaüt.
 • Carretera de S'Arenal en el tram comprès entre el carrer Missió de San Gabriel i carrer Trobadors.
 • Carrer Llaút en el tram comprès entre el carrer Missió de San Gabriel i Trobadors.
 • Carrer Misión de San Diego.
 • Carrer Miquel Pellisa.

Temporalitat i horaris d'aplicació

- de l'1 d'abril a l'1 d'octubre de 2023, entre les 01:00 i les 08:00 hores, tots els dies de la setmana.

Mesures a adoptar com a ZEIT

- Prohibició de servir aliments o beguda o qualsevol altra article de consum per a ser consumit fora del local.

- Obligar als locals de restauració i d'oci de la zona a informar, mitjançant cartells suficientment il·luminats, visibles, de tamany que permeti la seva lectura clara a 3 metres de distància i al manco amb les llengües alemanya, anglesa, italiana, castellana i catalana, la petició de respecte per als veïnats, amb el text: “Es prega tinguin respecte pel descans del veïnatge fora de l'establiment i un comportament cívic a la via pública”.

Ordenar a la Policia Local l'aplicació en tot cas -i llevat d'excepcions d'impossibilitat material, urgència o operativitat no puguin dur-se a terme-, de les mesures cautelars i provisionalíssimes de l'article 20 de l'ORUCEP per a totes aquelles infraccions relacionades amb aquesta infracció.

Ordenar a la Policia Local de Palma l'elaboració d'informe trimestral sobre el seguiment d'aquesta declaració d'ZEIT.