Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 205395
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i la entidad local menor de Palmanyola per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell de Mallorca i l'Entitat local menor de Palmanyola, 9 de febrer de 2023, han signat el conveni següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE PALMANYOLA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NATURALESA INFORMÀTICA

Parts

Jaume Alzamora Riera, conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, que actua en nom i representació del Consell Insular de Mallorca (amb CIF S-0711002-F), en virtut de l'article 1, lletra d), del Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca de 9 de desembre de 2019 i successives modificacions pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca.

Arnau Llinàs Quintana, batle president de l'Entitat local menor de Palmanyola (amb CIF P0700002I) com a representant legal de la Corporació Local, en virtut de l'acord del ple de l'Ajuntament adoptat en sessió de dia 15 de juny de 2019.

Antecedents

1. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en el seu article 36.1, estableix les competències pròpies dels consells insulars, i l'article 10.1 determina que l'Administració Local i les restants Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures d'informació mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits competencials respectius.

2. El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 3 de novembre de 2020, adoptà l'acord de dissolució del Consorci TIC Mallorca (BOIB núm. 190 de 5/11/2020) que prestava els serveis de naturalesa informàtica als ajuntaments de Mallorca.

3. El Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca i successives modificacions que a l'article 9 estableix les atribucions del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.

4. El Consell Insular de Mallorca va crear el Servei d'Informàtica Municipal amb la finalitat de desenvolupar les atribucions establertes en el punt anterior.

5. El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 23 de desembre de 2021, va aprovar una modificació del Text Refós del Reglament de Cooperació Municipal (BOIB núm. 4, de 6 de gener de 2022) on s'inclou la cooperació tècnica en matèria informàtica.

De conformitat amb aquests antecedents, ambdues parts acorden formalitzar el present conveni que es regirà per les següents:

Clàusules

1.- OBJECTE

La finalitat d'aquest conveni és articular la col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Entitat local menor de Palmanyola en matèria de serveis de naturalesa informàtica.

2.- SERVEIS

2.1. Els serveis de naturalesa informàtica inclosos en aquest conveni són:

A. Els inclosos en el punt g) de l'article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i en l'article 42 del Reglament de Cooperació Municipal del Consell Insular de Mallorca.

 

B. Serveis i aplicacions informàtiques que, de prestar-se de forma centralitzada, millorin la gestió municipal i redueixin costos als ajuntaments.

2.2. Els serveis subjectes a una contraprestació econòmica que prestarà el Consell Insular de Mallorca l'Entitat local menor de Palmanyola  en el marc d'aquest conveni són els que figuren a l'Annex d'aquest document.

2.3. L'Ajuntament podrà sol·licitar expressament la prestació dels serveis en qualsevol moment. No obstant això, aquells serveis subjectes a contractes externs i de caràcter anual no s'iniciaran fins al següent exercici o cicle de contractació, segons cada cas.

3.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

El desenvolupament dels objectius comporta el compliment de les següents obligacions:

3.1 El Consell Insular de Mallorca es compromet a:

  1. Prestar gratuïtament tots aquells serveis de naturalesa informàtica inclosos en el punt g) de l'article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i a l'article 42 del Reglament de Cooperació Municipal del Consell de Mallorca; això és Administració electrònica i Servei de Contractació centralitzada per a ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
  2.  Prestar altres serveis informàtics, que podran ser remunerats atenent a l seva naturalesa i la seva concurrència amb el sector privat.

3.2 L'Entitat local menor de Palmanyola  es compromet a:

  1. Col·laborar i cooperar amb els tècnics del Consell en la posada en funcionament i el desenvolupament dels serveis informàtics.
  2. Satisfer dins el primer trimestre de cada any les quantitats econòmiques d'aquells serveis remunerats que figuren a l'Annex I que siguin de caràcter anual. Per a la resta de serveis, l'abonament s'ha de fer en el mes següent de prestat el servei.

4. PREUS

La remuneració econòmica per a cada un dels serveis a satisfer per part de l'Ajuntament s'efectuarà per resolució de la consellera o del conseller competent de conformitat amb el Decret d'organització del Consell Insular de Mallorca i en base al preu real del servei i tenint en compte l'efecte de l'impost sobre el valor afegit.

La remuneració tendrà la consideració de preu, sense que tengui la consideració de prestació patrimonial de caràcter públic.

5.- MODIFICACIÓ

En el supòsit que l'Entitat local menor de Palmanyola volgués canviar els serveis que rep del Consell de Mallorca, no farà falta modificar el present conveni. Solament s'ha de subscriure un nou ANNEX entre les parts.

6.- SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL

Es constituirà una comissió paritària de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos adquirits per les parts. Aquesta comissió també resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni que puguin plantejar-se.

7.-DURADA

Aquest conveni entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació al BOIB i obliga a les parts des d'aquest moment.

El conveni tendrà una durada de quatre anys i transcorregut dit termini podrà prorrogar-se pel mateix temps per acord mutu de les parts.

Podrà extingir-se per denúncia d'una de les parts per l'incompliment de les obligacions de l'altra part així com per mutu acord.

Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen a un sol efecte.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica: (9 de febrer de 2023)

Pel Consell Insular de Mallorca                                               Per l'Entitat local Menor de Palmanyola

Jaume Alzamora Riera                                                             Arnau Llinàs Quintana

Conseller executiu de Promoció                                              El  batle                    

Econòmica i Desenvolupament Local                                                                                                  

 

ANNEX AL CONVENI RELACIÓ DE SERVEIS SUBJECTES A CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA QUE PRESTARÀ EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA A L'ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

 

A. Secció de Sistemes, Comunicacions i Manteniment

Virtualització d'aplicacions i escriptoris remots:  4 usuaris

Eines de col·laboració al núvol : 8 comptes

B. Secció de Web

Gestió de continguts de pàgina web

Dominis addicionals .org  :1  (palmanyola.org)

 

CONCEPTE

TOTAL

IMPORT  UNITARI

IMPORT TOTAL

PREUS ANUALS PELS SERVEIS INFORMÀTICS PER A 2022

Servei de virtualització d'aplicacions i escriptoris remots

4

349,05 €

1.396,20 €

Servei de còpia de seguretat remota

 

387,38 €

0,00 €

Servei d'Eines de col·laboració al núvol

8

37,89 €

303,12 €

Dominis addicionals .net

 

15,11 €

0,00 €

Dominis addicionals .cat

 

21,77 €

0,00 €

Dominis addicionals .org

1

16,93 €

16,93 €

Dominis addicionals .com

 

12,09 €

0,00 €

Dominis addicionals .info

 

14,51 €

0,00 €

Dominis addicionals .es

 

6,04 €

0,00 €

Gestió de continguts de pàgina web

1

1.128,55 €

1.128,55 €

Servei de manteniment de la guia urbana (municipis amb superfície urbana < 160 ha)

 

218,93 €

0,00 €

Servei de manteniment del visor SITMUN (municipis amb superfície urbana < 160 ha)

 

406,41 €

0,00 €

Servei de manteniment de la guia urbana (municipis amb superfície urbana > 160 ha)

 

1.268,36 €

0,00 €

Servei de manteniment del visor SITMUN (municipis amb superfície urbana >160 ha)

 

767,07 €

0,00 €

 

 

TOTAL

2.844,80 €

PREUS PELS SERVEIS INFORMÀTICS D'ACTUACIONS PUNTUALS PER A 2022

Servei de creació de la guia urbana (municipis amb superfície urbana <  160 ha)

 

2.927,17 €

0,00 €

Servei de creació del visor SITMUN (municipis amb superfície urbana < 160 ha)

 

1.603,24 €

0,00 €

Servei de creació de la guia urbana (municipis amb superfície urbana >  160 ha)

 

5.501,77 €

0,00 €

Servei de creació del visor SITMUN (municipis amb superfície urbana > 160 ha)

 

2.720,70 €

0,00 €

 

 

TOTAL

0,00 €

PREUS ESTIMATIUS PELS SERVEIS INFORMÀTICS D'ACTUACIONS PUNTUALS PER A 2023

Migració eines padró 0 - 5.000 hab

 

1.691,23 €

0,00 €

Migració eines padró 5.001 - 10.000 hab

 

2.233,04 €

0,00 €

Migració eines padró > 10.000 hab

 

2.668,20 €

0,00 €

Migració eines comptabilitat 0 - 5.000 hab

 

2.931,84 €

2.931,84 €

Migració eines comptabilitat 5.001 - 10.000 hab

 

3.953,22 €

0,00 €

Migració eines comptabilitat > 10.000 hab

 

4.042,15 €

0,00 €

Migració eines gestió tributària 0 - 5.000 hab

 

9.020,22 €

0,00 €

Migració eines gestió tributària 5.001 - 10.000 hab

 

9.884,80 €

0,00 €

Migració eines gestió tributària > 10.000 hab

 

17.920,27 €

0,00 €

 

 

TOTAL

 

Total 2022

 

 

2.844,80 €

Total Estimació 2023

 

 

 

Palma, a la data de la signatura electrònica: (22 de març de 2023)

La secretaria tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (Per delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Resolució de 22/07/2019. BOIB núm. 103, de 27/07/2019) Rosa Mª Cañameras Bernaldo